รอบรู้ 186 O-net สทศ เด่นน่าออก

14 | Total Attempts: 2304

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 186 O-net สทศ เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 186 O-Net สทศ การสอบระดับชาติ + เด่นน่าออก  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การทดสอบทางการศึกษาใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สทศ.โดยตรงรอบรู้
  • A. 

   GatPat

  • B. 

   N-net

  • C. 

   V-net

  • D. 

   LAS

 • 2. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ O-Net 
  • A. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   Ordinary National Educational Test

  • C. 

   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

  • D. 

   8 สาระการเรียนรู้

 • 3. 
  ข้อใดมายถึงเว็บไซต์ สทศ.
  • A. 

   Www.niets.go.th

  • B. 

   Www.niets.org

  • C. 

   Www.niets.or.th

  • D. 

   Www.niets.net

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอบ O-Net พ.ศ.2555 (ปีการศึกษา 2554)
  • A. 

   ม.3 ข้อสอบมี 8 ฉบับ ใช้เวลาสอบ 2 วัน

  • B. 

   ป.6 สอบครอลคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 67 มาตรฐานการเรียนรู้

  • C. 

   ม.3 สอบครอลคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 76 มาตรฐานการเรียนรู้

  • D. 

   ป.6 ข้อสอบมี 6 ฉบับ ใช้เวลาสอบ 1 วัน

 • 5. 
  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-Net ปี 2555 มีจำนวนกี่ศูนย์
  • A. 

   1 ศูนย์

  • B. 

   225 ศูนย์

  • C. 

   305 ศูนย์

  • D. 

   570 ศูนย์

 • 6. 
  หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ O-Net มีจำนวนกี่หน่วยงาน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 7. 
  ผอ.สทศ.คนปัจจุบันคือใคร
  • A. 

   นางอุทุมพร จามรมาน

  • B. 

   ร.ศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

  • C. 

   ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

  • D. 

   ศ.ดร.ธงททอง จันทรางศุ

 • 8. 
  จำนวนนักเรียนต่อห้องในการสอบ O-Net คือข้อใด
  • A. 

   30 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 30 คน

  • C. 

   ไม่เกินกว่า 30 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 30 คน

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องระดับสนามสอบ
  • A. 

   กรรมการกลาง อัตรา 1 คน ต่อ 3 ห้องสอบ (กรณีห้องสอบ 4 ห้องขึ้นไป)

  • B. 

   กรรมการคุมสอบ อัตรา 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ (กรรมการคุมสอบต้องไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง)

  • C. 

   นักการ ภารโรง อัตรา 1 คน ต่อ 5 ห้องสอบ

  • D. 

   สทศ.3 คือ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (กรณีพิเศษ)

 • 10. 
  พรก.เงินกู้ ฯ 2 ฉบับที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติผ่าน 7 ต่อ 2 เสียงนั้นเกี่ยวข้อข้องกับ รัฐธรรมนูญมาตราใด
  • A. 

   184 วรรค 1

  • B. 

   184 วรรค 1 และ 2

  • C. 

   184

  • D. 

   185 วรรค 1 และ 2

 • 11. 
  ตาม ROADMAP เส้นทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมาย สพฐ.กำหนดเส้นทางเป้าหมาย ปี พ.ศ.2558 ไว้กี่กลุ่มสาระ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 12. 
  จากข้อ 11 กำหนดเป้าหมายค่าเฉลี่ร้อยละเท่าไร
  • A. 

   44

  • B. 

   48

  • C. 

   50

  • D. 

   52

 • 13. 
  เป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่าไรเมื่อสินสุดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   52

  • B. 

   55

  • C. 

   57

  • D. 

   58

 • 14. 
  ข้อใด คือ เป้าหมายยุทธศษสตร์ข้อที่ 1 ของ กนป.
  • A. 

   ผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50

  • B. 

   ผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50

  • C. 

   คนไทยและการศึกษาไทยมีคุรภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

  • D. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

Back to Top Back to top