รอบรู้ 185 ซีไรต์54 รธน.55 ยุทศาสตร์พัฒนา ศธ เด่น

12
 Quizzes & Trivia

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 185 ซีไรต์ 54 ยุทธศาสตร์พัฒนา ศธ รธน.55 แกนกลาง 51 ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  รางวัลซีไรต์ของคนไทย 54 คือใคร
  • A. 

   24 เรื่องสั้นของฟ้า

  • B. 

   กระดูกของความลวง

  • C. 

   แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

  • D. 

   ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต

 • 2. 
  จากข้อ 1 เจ้าของผลงานคือใคร
  • A. 

   ฟ้า พูลวรวัจน์

  • B. 

   จเด็จ กำจรเดช

  • C. 

   อนุสรณ์ ติปยานนท์

  • D. 

   จักรพันธ์ กังวาลย์

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
  • A. 

   ประถมศึกษา เวลาเรียนรวม ไม่น้อยกว่า 1,000 ชม.ต่อปี

  • B. 

   มัธยมศึกษาตอนต้นเวลาเรียนรวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม.ต่อปี

  • C. 

   ประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน 840 ชม.ต่อปี รายวิชาเพิ่มเติม ไม่เกิน 40 ชม.ต่อปี

  • D. 

   มัธยมศึกษา รายวิชาพื้นฐาน 880 ชม.ต่อปี รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 200 ชม.ต่อปี

 • 4. 
  ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ข้อใดไม่ใช่พื้นที่กลางน้ำ
  • A. 

   กำแพงเพชร

  • B. 

   พิษณุโลก

  • C. 

   อุทัยธานี

  • D. 

   นนทบุรี

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายของรมว.ศธ.สุชาติ ฯ
  • A. 

   แก่งจันทร์โมเดล

  • B. 

   สูงเม่นโมเดล

  • C. 

   การสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง

  • D. 

   การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 • 6. 
  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้น ป.1-6 คือข้อใด
  • A. 

   500 บาทต่อปี

  • B. 

   1,000 บาทต่อปี

  • C. 

   1,500 บาทต่อปี

  • D. 

   3,000 บาทต่อปี

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์

  • B. 

   พ.ศ.2555-2558

  • C. 

   4 โอกาส

  • D. 

   6 ยุทธศาสตร์

 • 8. 
  ข้อใดคือ VISION ยุทศาสตร์พัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558
  • A. 

   ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  • B. 

   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  • C. 

   ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โอกาส ตามกรอบแนวคิดพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ทรัพยากร

  • B. 

   แหล่งทุน

  • C. 

   ทักษะ

  • D. 

   คุณภาพ

 • 10. 
  Activity-Based Learning อยู่ในส่วนใดของโอกาส
  • A. 

   ทรัพยากร

  • B. 

   ทักษะ

  • C. 

   แหล่งทุน

  • D. 

   ทักษะ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   วิจัย

  • D. 

   อาเซี่ยน

 • 12. 
  ยุทศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 ที่สำคัญ 3 เรื่องแรกคือข้อใด
  • A. 

   คุณภาพ - โอกาส - ครู

  • B. 

   คุณภาพ - โอกาส - อุดมศึกษา

  • C. 

   คุณภาพ - อุดมศึกษา - อาชีวศึกษา

  • D. 

   นักเรียน - คุณภาพ -ครู