รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่นน่าออก

14 | Total Attempts: 1400

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 183 สรุป Tablet + ค่าตอบแทนการลา + เด่นน่าออก 55 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  One Tablet per Child อยู่ในนโยบายส่วนใดของ รมว.ศธ.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
  • A. 

   โอกาสเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก

  • B. 

   โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

  • C. 

   โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ

  • D. 

   โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • 2. 
  คอมพิวเตอร์ Tablet ของ ศธ.ตามโครงการข้อ 1 มีขนาดตามข้อใด
  • A. 

   4 G ราคา 2,400 บาท

  • B. 

   8 G ราคา 2,400 บาท

  • C. 

   4 G ราคา 2,700 บาท

  • D. 

   8 G ราคา 2,700 บาท

 • 3. 
  การจัดซื้อ Tablet เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   G to G

  • B. 

   C to C

  • C. 

   G to C

  • D. 

   C to G

 • 4. 
  เนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ใน Tablet คือข้อใด
  • A. 

   5 สาระ 8 เล่ม

  • B. 

   8 เล่ม 5 สาระ

  • C. 

   5 เล่ม 5 สาระ

  • D. 

   8 สาระ 8 เล่ม

 • 5. 
  รายวิชาที่บรรจุใน Tablet วิชาภาษาไทยเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   รายวิชาพื้นฐาน 1 เล่ม คือ วรรณคดีลำนำ

  • B. 

   รายวิชาพื้นฐาน 1 เล่ม คือ ภาษาพาที

  • C. 

   รายวิชาพื้นฐาน 2 เล่ม คือ วรรณคดีลำนำ และ ภาษาพาที

  • D. 

   รายวิชาเพิ่มเติม 2 เล่ม คือ วรรณคดีลำนำ และ ภาษาพาที

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน Tablet
  • A. 

   พระพุทธศาสนา

  • B. 

   ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  • C. 

   วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตจในสังคม

  • D. 

   เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์

 • 7. 
  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 project คือข้อใด
  • A. 

   Play and Learn

  • B. 

   Play and Learn Student’s Book

  • C. 

   Play and Learn Student’s Book Everyday

  • D. 

   Play and Learn Student’s Book Everytime

 • 8. 
  กลุ่มพื้นที่สัญญาญอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาหมายถึงทุกข้อยกเว้นสีใด
  • A. 

   เขียว

  • B. 

   ขาว

  • C. 

   เหลือง

  • D. 

   แดง

 • 9. 
  ปี ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน ฯ หมายความว่าอย่างไร
  • A. 

   ปี พ.ศ.

  • B. 

   ปีการศึกษา

  • C. 

   ปีงบประมาณ

  • D. 

   เงินปี

 • 10. 
  การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการกรณีตายผู้ที่จะได้รับเงินหากมิได้กำหนดไว้ตามลำดับคือข้อใด
  • A. 

   คู่สมรส - บุตร - บิดามารดา

  • B. 

   บุตร - คู่สมรส - บิดามารดา

  • C. 

   บิดามารดา - บุตร - คุ่สมรส

  • D. 

   บิดามารดา - คู่สมรส - บุตร

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าตอบแทนระหว่างการลาของข้าราชการ
  • A. 

   ผอ.รร.อนุญาตการลา ผู้ลาได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 60 วันทำการ

  • B. 

   การลาคลอดได้รับค่าตอบแทนสูงสุด ไม่เกิน 90 วัน

  • C. 

   การลากิจส่วนตัวในปีแรก ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 15 วันทำการ

  • D. 

   การลาบวชได้รับค่าตอบแทนสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 120 วันและต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • 12. 
  พรก.เงินกู้ฯ จำนวน 4 ฉบับมีฉบับใดที่พรรค ปชป.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ
  • A. 

   พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

  • B. 

   พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

  • C. 

   พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และ พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

  • D. 

   พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 และ พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555

 • 13. 
  จำนวนร่าง ส.ส.ร. โดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   34

  • B. 

   43

  • C. 

   84

  • D. 

   99

 • 14. 
  จากข้่อ 13 สัดส่วนดังกล่าวมาจากการเลือกตั้ง และ ผู้เชี่ยวชาญตามข้อใด
  • A. 

   17 ต่อ 17

  • B. 

   23 ต่อ 21

  • C. 

   42 ต่อ 42

  • D. 

   77 ต่อ 22

Back to Top Back to top