รอบรู้ 179 เออรี่ 56 ตั้งงบ 56 รอบรู้เด่น

8
รอบรู้ 179 เออรี่ 56 ตั้งงบ 56 รอบรู้เด่น

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 179 เออลี่ 56 ตั้งบ 56 รอบรู้เด่นน่าออก   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเกษีาณอายุก่อนกำหนดสำหรับปีงบประมาณ 2556 ได้
  • A. 

   ครูชาย ฉงน อายุราชการเหลืออีก 2 ปีนับถึงวันที่ 1 ตค 2556

  • B. 

   ครูหญิงฉงาย อายุราชการได้ 24 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

  • C. 

   ครูฉกาจ ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

  • D. 

   ครูฉลาย อายุ 50 ปีบริบูรณ์

 • 2. 
  การจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาปี 2556 ข้อใดไม่เป็นไปตามหลักการ
  • A. 

   ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม

  • B. 

   ยึดหลักกระจายอำนาจ สอดคล้องความต้องการชุมชน

  • C. 

   มุ่งเน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D. 

   สามารถตั้งกรอบงบประมาณนอกกรอบรายการมาตรฐานได้

 • 3. 
  ข้อใด หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2556 (ตามจำนวนนักเรียน)
  • A. 

   มากกว่า 120 คนขึ้นไป

  • B. 

   121-600 คน

  • C. 

   601 - 1500 คน

  • D. 

   1500 คนขึ้นไป

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มการจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2556
  • A. 

   ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มเติม

  • B. 

   ปรับปรุงทดแทนอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

  • C. 

   ก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน

  • D. 

   สร้างสนามกีฬา

 • 5. 
  การก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน ถ้าพิจารณาจากอายุต้องมีอายุกี่ปีจึงจะกระทำได้
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   20 ปี

  • C. 

   30 ปี

  • D. 

   20 ปีขึ้นไป

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งก่อสร้างอื่น
  • A. 

   อาคาร

  • B. 

   สนามกีฬา

  • C. 

   รั้ว

  • D. 

   ถนน

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
  • A. 

   แผนการจัดชั้นเรียน 13 ห้องควรมีสนามกีฬา 2 สนาม

  • B. 

   นักเรียน 119 คน 8 ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง ห้องพิเศษ 3 ห้อง

  • C. 

   แผนการจัดชั้นเรียน 3-23 ห้องเรียน ควรมีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหารรวม 1 หลัง

  • D. 

   นักเรียน 40 คน ควรมีส้วม 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ที่นั่ง

 • 8. 
  ส่วนของคำขวัญวันเด็ก ปี 2555 ที่นายกฯและรมว.ศธ.พูกตรงกันคือข้อใด
  • A. 

   สามัคคี

  • B. 

   มีความรู้

  • C. 

   คงรักษาความเป็นไทย

  • D. 

   ใส่ใจเทคโนโลยี