ข้อสอบออนไลน์ 173 เครื่องราช 55 เงินบำรุง 55 ระดม 55 เด่น 54-55

16

Settings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ 173 เครื่องราช 55 เงินบำรุง 55 ระดม 55 เด่น 54-55

ข้อสอบออนไลน์ งาน 4 งาน  ชุด 173 เครื่องราช 55 + เงินบำรุง 55 + ระดม 55 + รอบรู้เด่น 54-55  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้าราชการในข้อใดไม่สามารถขอเหรียญจักรพรรดิมาลาได้
  • A. 

   ครู ก อายุราชการนับได้ 25 ปีเต็มตั้งแต่วันรับราชการครั้งแรก

  • B. 

   นักการภารโรง อายุราชการนับได้ 25 ปีเต็ม รวมจาก 2 ครั้งที่เคยถูกให้ออกจากราชการ

  • C. 

   ครู ข ลาออกจากราชการไปแล้ว 1 ครั้งกลับเข้ารับราชการใหม่ ครบ 25 ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

  • D. 

   นาย ง ช่างฝีมือ รับราชการเมื่ออายุ 17 ปี 11 เดือน 29 วัน เมื่อนับอายุตั้งแต่ครบ 18 ปีจนถึงปัจจุบันได้ 25 ปีบริบูรณ์

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ
  • A. 

   ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 8 ปี นับถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี

  • B. 

   เป็นลูกจ้างประจำหมวดฝีกึ่งมือและภายหลังได้รับแต่งตั้งหมวดฝีมือ อายุราชการครบ 8 ปี สามารถขอได้

  • C. 

   เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิด พ้นโทษและขอกลับรับราชการใหม่ มีสิทธิ์ขอได้

  • D. 

   ลูกจ้างประจำของ อปท. , กทม. , เมืองพัทยา ที่จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง มีสิทธิ์ขอได้เช่นกัน

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ
  • A. 

   กลุ่มงานบริการ เริ่มขอพระราชทาน เหรียญเงิน

  • B. 

   เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.

  • C. 

   กลุ่มงานบริการ ได้ บ.ม.มาแล้ว 5 ปี ขอ บ.ช.

  • D. 

   กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เริ่มขอ จ.ช.

 • 4. 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกข้อ พนักงานราชการสามารถขอติดต่อกันได้ได้เมื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เริ่มขอ บ.ม. เลื่อนถึง จ.ช.

  • B. 

   เริ่มขอ บ.ช. เลื่อนถึง ต.ม.

  • C. 

   เริ่มขอ จ.ม. เลื่อนถึง ต.ช.

  • D. 

   เริ่มขอ ต.ม. เลื่อนถึง ท.ช.

 • 5. 
  ข้าราชการสามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ต้องมีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันรับราชการจนถึงก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นเวลาตามข้อใด
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 90 วัน

 • 6. 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำสุดและสูงสุดของข้าราชการคือข้อใด
  • A. 

   ร.ง.ม. - ม.ป.ช.

  • B. 

   ร.ง.ม.-ม.ว.ม.

  • C. 

   ร.ท.ช. - ม.ป.ช.

  • D. 

   ร.ท.ช.-ม.ว.ม.

 • 7. 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อใดไม่สามารถขอในปีติดต่อกันได้
  • A. 

   บ.จ

  • B. 

   ต.ช.

  • C. 

   ป.ม.

  • D. 

   ม.ว.ม.

 • 8. 
  ข้าราชการตามข้อใดไม่สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ได้
  • A. 

   ครู ก เงินเดือนเต็มขั้น ค.ศ.9

  • B. 

   ครู ข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  • C. 

   ครู ค ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ครู ง อายุราชการ 59 ปี จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2555 ขอในปี พ.ศ.2554

 • 9. 
  ครูผู้ช่วยเงินเดือน 8,340 บาท ท่านใด ผอ.รร.เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 ได้
  • A. 

   บรรจุก่อน 5 ตุลาคม 2550

  • B. 

   บรรจุ 5 ตุลาคม 2550

  • C. 

   บรรจุก่อน 6 ตุลาคม 2550

  • D. 

   บรรจุ 6 ตุลาคม 2550

 • 10. 
  เงินบำรุงการศึกษา ของ สพฐ.มีกี่รายการที่ผู้บริหารไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองได้
  • A. 

   22 รายการ

  • B. 

   23 รายการ

  • C. 

   18 รายการ

  • D. 

   17 รายการ

 • 11. 
  เงินบำรุงการศึกษาที่เป็นรายการยกเว้นสามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองได้แต่ต้องมีลักษณะพิเศษคือข้อใด
  • A. 

   ค่าคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองไม่เต็มใจ

  • B. 

   ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน ผู้ปกครองเต็มใจ

  • C. 

   ค่าอุปกรณ์กีฬา ผู้ปกครองเต็มใจ

  • D. 

   ค่าบริการห้องพยาบาล ผู้ปกครองเต็มใจ

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2554
  • A. 

   EP ระดับอนุบาลถึง ม.ต้น เก็บได้คนละไม่เกิน 7 หมื่นบาทต่อปีต่อคน

  • B. 

   MEP ม.ปลายเก็บได้ไม่เกิน 8 หมื่นบาทต่อปีต่อคน

  • C. 

   MEP อนุบาลถึง ม.ต้น ไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อภาคเรียนต่อคน

  • D. 

   ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ม.4 เก็บได้ 1 หมื่นบาท ต่อภาคเรียนต่อคน

 • 13. 
  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนนอกเหนือหลักสูตรสามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 1,250 บาทต่อภาคเรียนทุกรายการยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ

  • B. 

   โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนในเวลา

  • C. 

   ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

  • D. 

   ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

 • 14. 
  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ข้อใดที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
  • A. 

   การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส

  • B. 

   การดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ

  • C. 

   การเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือหลักเกณฑ์

  • D. 

   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สพฐ.
  • A. 

   โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจ

  • B. 

   โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ได้

  • C. 

   การระดมทรัพยากรต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาจึงจะดำเนินการได้

  • D. 

   การใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากการระดมทรัพยากรไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับโครงการที่เสนอก็ได้

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ROADMAP ศธ 2555 มี 2 ระยะ 5 พื้นที่ 5 อาชีพ 5 ศักยภาพ

  • B. 

   ROADMAP สพฐ.2555 มี 4 แผนงาน 6 ผลผลิต 8 โครงการ

  • C. 

   ROADMAP พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ ความสามารถ-การปฏฺบัติ-ความพร้อม-ความเข้มแข็ง

  • D. 

   ROADMAP พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กปี 2555 มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ การวางแผน-ประกันคุณภาพ-ความพร้อม-การมีส่วนร่วม