สอบกลางภาค ม. 1/2554

30

Settings
Please wait...
สอบกลางภาค ม. 1/2554

สอบกลางภาค ม. 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี&n bsp;


Questions and Answers
 • 1. 
  คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร
  • A. 

   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่งแล้วนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

  • B. 

   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รับข้อมูลแล้วประมวลผลตามที่คอมพิวเตอร์ต้องการ

  • C. 

   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วแสดงผลออกมา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  คอมพิวเตอร์ทำำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ แต่คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์นั้นต่างกับคณิตศาสตร์ที่เราใช้คิดเลขประจำวันเพราะเหตุใด
  • A. 

   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราเป็นระบบเลขฐานสิบ

  • B. 

   คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์นั้นเป็นระบบเลขฐานสอง

  • C. 

   การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์เป็นระบบเลขฐานสิบ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  ข้อใดเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลในลักษณะของการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง (Source - data Automation) เพื่อให้การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • A. 

   คีย์บอร์ด

  • B. 

   เม้าส์

  • C. 

   สแกนเนอร์

  • D. 

   แผ่นซีดี

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของวงจรตรรกะ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
  • A. 

   วงจรนับ

  • B. 

   วงจรเกตุ

  • C. 

   วงจรดิจิทัล

  • D. 

   วงจรความจำ

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่หน่วยแสดงผล
  • A. 

   เครื่องพิมพ์

  • B. 

   แป้นพิมพ์

  • C. 

   ลำโพง

  • D. 

   จอภาพ

 • 6. 
  ข้อมูลในข้อใดที่มีขนาดเล็กที่สุด
  • A. 

   บิต

  • B. 

   ไบต์

  • C. 

   ฟิลด์

  • D. 

   เรคคอร์ด

 • 7. 
  ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์
  • A. 

   อุปกรณ์รับเข้า

  • B. 

   หน่วยความจำ

  • C. 

   ซีพียู

  • D. 

   อุปกรณ์ส่งออก

 • 8. 
  หน่วยใดของซีพียู (CPU) ที่ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • A. 

   หน่วยความจำ

  • B. 

   หน่วยควบคุม

  • C. 

   หน่วยวิเคราะห์

  • D. 

   หน่วยคำนวณและตรรกะ

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวถึง วงจรตรรกะ ได้ถูกต้อง
  • A. 

   พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก มีค่าเท่ากับจริง แทนค่าด้วย 1 หรือมีกระแสไฟฟ้า

  • B. 

   พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก มีค่าเท่ากับจริง แทนค่าด้วย 0 หรือมีกระแสไฟฟ้า

  • C. 

   พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก มีค่าเท่ากับเท็จ แทนค่าด้วย 1 หรือไม่มีกระแสไฟฟ้า

  • D. 

   พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก มีค่าเท่ากับเท็จ แทนค่าด้วย 0 หรือไม่มีกระแสไฟฟ้า

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพ

  • B. 

   ทำให้การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก

  • C. 

   ประชาชนรับฟังข่าวสารได้ตลอดเวลา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  ข้อใดคือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • A. 

   การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเข้าเรียน

  • B. 

   พนักงานไฟฟ้าทำการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า

  • C. 

   การจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป

  • D. 

   ข้อ ก และข้อ ข

 • 12. 
  ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

  • B. 

   ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

  • C. 

   การประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาใช้

  • D. 

   ิวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  • B. 

   เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย

  • C. 

   เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน

  • D. 

   เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ

 • 14. 
  ข้อใดคือผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อนักเรียน
  • A. 

   ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา

  • B. 

   ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน

  • C. 

   การละเมิดลิขสิทธิ์

  • D. 

   การเผยแำพร่วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

 • 15. 
  ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใด มีผลต่อสังคมในโรงเรียน
  • A. 

   การดูผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

  • B. 

   การฝาก ถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

  • C. 

   การสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน

  • D. 

   ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมนอกโรงเรียน
  • A. 

   ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม

  • B. 

   การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

  • C. 

   ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน

  • D. 

   ระบบสื่อสารดาวเทียม

 • 17. 
  ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์
  • A. 

   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

  • B. 

   นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • C. 

   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

  • D. 

   โปรแกรมไมโครซอฟต์วินโดว์

 • 18. 
  ข้อใดเปรียบเสมือนสมุดบันทึก
  • A. 

   รอม (ROM)

  • B. 

   ฮาร์ดดิสด์

  • C. 

   เครื่องพิมพ์

  • D. 

   จอภาพ

 • 19. 
  ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
  • A. 

   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง

  • B. 

   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์

  • C. 

   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานแบบดิจิตัล โดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

  • D. 

   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานแบบอะนาล๊อก โดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

 • 20. 
  คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เรามักจะคิดถึงอะไร
  • A. 

   โทรทัศน์

  • B. 

   วิทยุทรานซิสเตอร์

  • C. 

   คอมพิวเตอร์

  • D. 

   ดาวเทียม

 • 21. 
  คำว่า "โลกไร้พรมแดน" นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไร
  • A. 

   คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

  • B. 

   การทำงานอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   การติดต่อสื่อสารที่ทำได้รวดเร็วทุกมุมโลก

  • D. 

   การเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการศึกษา

 • 22. 
  เกมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนนิยมเล่นกันนั้นมีผลกระทบต่อเยาวชนในด้านใด
  • A. 

   เป็นคนก้าวร้าว

  • B. 

   ชอบความรุนแรง

  • C. 

   ชอบการต่อสู้

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 23. 
  เทคโนโลยีสมัยใหม่ นักเรียนคิดว่าข้อใดมีผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด
  • A. 

   แหล่งศึกษาค้นคว้าทำได้ง่ายขึ้น

  • B. 

   การทำธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   ใช้คอมพิวเตอร์แทนคนได้

  • D. 

   สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน

 • 24. 
  รหัสแทนข้อมูลในข้อใดที่นิยมใช้กันแพร่หลาย
  • A. 

   รหัสแอบซีดิก

  • B. 

   รหัสแอสกี

  • C. 

   รหัสข้อความ

  • D. 

   รหัสคำพูด

 • 25. 
  ข้อใดเป็นข้อมูลในการสมัครเข้าเรียนต่อของนักเรียนที่โรงเรียนต้องการ
  • A. 

   อาหารทีชอบ

  • B. 

   เพลงโปรดของนักเรียน

  • C. 

   ผลการเรียนปีที่ผ่านมา

  • D. 

   ดาราที่ชอบ

 • 26. 
  ข้อใดเป็น ข้อมูลสำคัญ ในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน
  • A. 

   บันทึกความประพฤติของนักเรียน

  • B. 

   เกียรติบัตร

  • C. 

   คะแนนสอบปลายภาค

  • D. 

   คะแนนทั้งหมดในภาคเรียนของนักเรียน

 • 27. 
  ข้อใดคือสารสนเทศ
  • A. 

   รายชื่อพนักงานของบริษัท

  • B. 

   รายการสินค้าที่มีขาย ของบริษัท

  • C. 

   ยอดขายของพนักงานในบริษัท

  • D. 

   สรุปยอดการขายประจำปีของบริษัท

 • 28. 
  ข้อใดคือสารสนเทศ
  • A. 

   คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

  • B. 

   ผลการเรียนวิชาภาษาไทย

  • C. 

   สมุดบันทึก

  • D. 

   ใบแสดงผลการเรียน

 • 29. 
  เลขฐานสอง "1011" อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   สิบ - สิบเอ็ด

  • B. 

   หนึ่งพัน - สิบเอ็ด

  • C. 

   หนึ่งร้อยหนึ่ง - หนึ่ง

  • D. 

   หนึ่ง - ศูนย์ - หนึ่ง - หนึ่ง

 • 30. 
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ

  • B. 

   การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • C. 

   การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน

  • D. 

   การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ