แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 13

20 | Total Attempts: 1151

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก ชุดที่ 13

ก่อนทำแบบทดสอบให้ท่านใส ชื่อลงช่องว่าง แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า start quiz อย่าลืมเมื่อเลือกคำตอบแ ้วให้คลิ๊กส่งคำตอบด้วยค ับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฟ้องท่านด้วยวาจาขณะเซ็นต์ชื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่อหน้าครูอื่นๆอีก หลายคนว่า ครูสาวกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯเป็นชู้กับสามีตนเอง  ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   สืบสวนในทางลับ

  • B. 

   สืบสวนหาข้อเท็จจริง

  • C. 

   ดำเนินการสวบสวนทางวินัย

  • D. 

   ดำเนินการทางวินัย

 • 2. 
  การเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง ในทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ สพฐ.นำมาใช้ ต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
  • A. 

   ฟังด้วยความสนใจ

  • B. 

   มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

  • C. 

   หาแนวทางที่เป็นไปได้

  • D. 

   ขจัดแรงต่อต้านอย่างสร้างสรรค์

 • 3. 
  ปัจจัยข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร
  • A. 

   คน

  • B. 

   สภาพแวดล้อม

  • C. 

   นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  • D. 

   เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริหารที่ดี

  • C. 

   การพัฒนาตนเอง

  • D. 

   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 • 5. 
  การลาออกของข้าราชการเพื่อไปเลือกตั้งเป็น ส.ส. ของ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ให้การลาออกมีผลในวันใด
  • A. 

   วันที่เขียนใบลาออก

  • B. 

   วันที่ลาออก

  • C. 

   วันถัดจากครบ 30 วันที่ขอลาออก

  • D. 

   วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ

 • 6. 
  ข้อใดเป็นความหมายของการวางแผนกลยุทธ์
  • A. 

   เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต

  • B. 

   เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การป้องกันปัญญหาหรือการพัฒนาผลผลิตขององค์การ

  • C. 

   เป็นการวางแผนช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

  • D. 

   กล่าวได้ถูกต้องทุกข้อ

 • 7. 
  วิสัยทัศน์ ตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือข้อใด
  • A. 

   ภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์

  • B. 

   ภารกิจ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดหวัง

  • C. 

   ผลที่คาดหวัง ภารกิจ เป้าหมาย

  • D. 

   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดหวัง

 • 8. 
  ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความดังนี้ “เราจะวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จได้อย่างไร”
  • A. 

   KPI

  • B. 

   CSF

  • C. 

   ประสิทธิภาพ

  • D. 

   ประสิทธิผล

 • 9. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คิดว่า ทีมงานในข้อใดจะประสบผลสำเร็จ มากที่สุด 
  • A. 

   มีหัวหน้าทีมที่มีวิสัยทัศน์

  • B. 

   มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

  • C. 

   มีความพร้อมและศักยภาพใกล้เคียงกัน

  • D. 

   มีเป้าหมายและอุดมการณ์ร่วมกัน

 • 10. 
  ข้อใดคือตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในด้านการบริการได้ดีที่สุด
  • A. 

   ผอ.สั่งปรับปรุงห้องธุรการโดยการติดแอร์

  • B. 

   ผอ.ทำวิจัยเล็กๆโดยการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูบรรณารักษ์

  • C. 

   ผอ.จัดประมูลร้านค้าอาหารในโรงเรียนใหม่เพราะได้ยินจากนักเรียนว่าอาหารไม่อร่อย

  • D. 

   ผอ.ตัดสินใจต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นห้องเรียนเพราะมีนักเรียนเลือกเรียนจำนวนมากขึ้น

 • 11. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก(scale School)ที่ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวในช่วงปิดภาคเรียนเมษายน  เมื่อท่านกลับมาท่านควรดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   ประชุมครูเพื่อรับนโยบาย

  • B. 

   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจข้อมูล

  • C. 

   มอบหมายงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   จัดทำเอกสารแจกครูและอัพข้อมูลเวบไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่

 • 12. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการศึกษา จนเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด(B.P:Best Practice)ขั้นตอนต่อไปข้อใดที่ท่านควรดำเนินการ
  • A. 

   ส่ง B.P เข้าประกวดหรือแข่งขัน

  • B. 

   ไปทัศนศึกษาหรือดูงานต่างประเทศ

  • C. 

   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นต้นแบบ

  • D. 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน

 • 13. 
  ทุกข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด
  • A. 

   ห้องเรียน ICT

  • B. 

   การวิจัยเป็นฐาน

  • C. 

   การจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน

  • D. 

   ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 14. 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมิติใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ คือข้อใด
  • A. 

   โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

  • B. 

   โครงการทุนการศึกษา

  • C. 

   โครงการครอบครัวอุปถัมภ์

  • D. 

   โครงการบ้านน้ำใจ

 • 15. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดต่อไปนี้ควรจัดให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • A. 

   หลักสูตร

  • B. 

   การวัดผลประเมินผล

  • C. 

   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   จุดมุ่งหมาย

 • 16. 
  ท่านผอ.โรงเรียน ควรแนะนำเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามรายการในข้อใดต้องลงทะเบียนคุมทรัพย์สินแต่ไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา
  • A. 

   ตู้เหล็ก ราคา 5,005 บาท

  • B. 

   พัดลม ราคา 1,500 บาท

  • C. 

   ไมโครโฟน ราคา 4,999 บาท

  • D. 

   ข้อ ข และ ค

 • 17. 
  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในข้อใดแตกต่างจากพวก
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การมีวิสัยทัศน์

  • C. 

   การบริการที่ดี

  • D. 

   การพัฒนาตนเอง

 • 18. 
  มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มาขอพบท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำนักเรียนหญิงซึ่งกำลังท้องย้ายเข้าไปเรียน  ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   รับเข้าเรียน

  • B. 

   รับเข้าเรียนแต่ทำสัญญาไว้เมื่อท้องโตต้องลาออก

  • C. 

   ไม่รับเข้าเรียนและอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฏระเบียบ

  • D. 

   ไม่รับเข้าเรียนเพราะจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียนส่วนมาก

 • 19. 
  เหตุผลสำคัญที่ต้องมีการวินิจฉัยองค์การคืออะไร
  • A. 

   ทำตามหลักการบริหารงาน

  • B. 

   ทำให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด

  • C. 

   เป็นนโยบายของต้นสังกัด

  • D. 

   เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

  • E. 

   เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน

  • F. 

   ถูกทุกข้อ

 • 20. 
  ในการสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนข้อใดให้ความสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   ประชาชนรอบโรงเรียน

  • D. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Back to Top Back to top