ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไป
17
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไป

กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ