ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไป

17 | Total Attempts: 4924

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไป

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 9 การบริหารงานทั่วไปกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ตามหลักการกระจายอำนาจ พ.ศ.2550 มีการกระจายงานบริหารทั่วไปให้กับโรงเรียนจำนวนกี่เรื่อง
  • A. 

   17 เรื่อง

  • B. 

   20 เรื่อง

  • C. 

   21 เรื่อง

  • D. 

   22 เรื่อง

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ งานบริหารทั่วไป
  • A. 

   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

  • B. 

   งานธุรการ

  • C. 

   งานกิจการนักเรียน

  • D. 

   การตรวจสอบภายใน

  • E. 

   การควบคุมภายใน

 • 3. 
  หนังสือราชการมัทั้งหมดกี่ชนิด
  • A. 

   5 ชนิด

  • B. 

   ุ6 ชนิด

  • C. 

   7 ชนิด

  • D. 

   8 ชนิด

 • 4. 
  หนังสือสอบถามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้บริหารจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปยัง ก.ค.ศ.คือ
  • A. 

   หนังสือภายนอก

  • B. 

   หนังสือภายใน

  • C. 

   หนังสือประทับตรา

  • D. 

   หนังสือสั่งสาร

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ
  • A. 

   ระเบียบ

  • B. 

   คำสั่ง

  • C. 

   ข้อบังคับ

  • D. 

   ประกาศ

 • 6. 
  ข้อใก ไไม่ใช่ หนังสือประชาสัมพันธ์
  • A. 

   ประกาศ

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   ข่าว

  • D. 

   ระเบียบ

 • 7. 
  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีอะไรบ้าง
  • A. 

   หนังสือรับรอง , รายงานการประชุม , บันทึก , หนังสืออื่น ๆ

  • B. 

   หนังสือรับรอง , รายงานการประชุม , บันทึก , หนังสือบันทึกอื่น ๆ

  • C. 

   หนังสือรับรองการประชุม , รายงานการประชุม , บันทึก , หนังสืออื่น ๆ

  • D. 

   หนังสือรับรองการประชุม , รายงานการประชุม , บันทึก , หนังสืออื่น

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นความเร็วของหนังสือ
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนมาก

  • C. 

   ด่วนที่สุด

  • D. 

   ด่วนภายใน

 • 9. 
  การระบุชั้นความเร็วให้ระบุด้วยอักษรสีใด
  • A. 

   สีแดง

  • B. 

   สีดำ

  • C. 

   สีน้ำเงิน

  • D. 

   สีใดก็ได้ที่เห็นเด่นชัด

 • 10. 
  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็นประเภทใดบ้าง
  • A. 

   ที่ต้องลงชื่อ และไม่ต้องลงชื่อ

  • B. 

   แบบพิธีการ ไม่เป็นพิธีการ หนังสือกลาง

  • C. 

   บันทึกช่วยจำ บันทึก

  • D. 

   ที่ต้องลงชื่อ ไม่เป็นพิธีการ บันทึกช่วยจำ

 • 11. 
  โดยปกติหนังสือราชการต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   1 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • 12. 
  หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ เป็นหลักฐานอรรถคดี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปฏิบัติเสร็จแล้วและมีคู่สำเนาค้นจากที่อื่นได้ ต้องเก็บไว้เป็นเวลาเท่าใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   5 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

 • 13. 
  ข้อใดเป็นระยะเวลาที่ต้องสั่งการขออนุญาตทำลายหนังสือ
  • A. 

   ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน

  • B. 

   ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน

  • C. 

   ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน

  • D. 

   ภายใน 120 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน

 • 14. 
  ข้อใดคือหลักฐานการรับเด็กเข้าเรียนกรณีไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อนอันดับแรก
  • A. 

   สูติบัตร

  • B. 

   ทะเบียนบ้าน

  • C. 

   หนังสือรับรอง

  • D. 

   บันทึกการมีตัวตน

 • 15. 
  คณะกรรมการผ่อนผันเด็กเข้าเรียนมีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 3 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 5 คน

 • 16. 
  การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ ระดับประถมศึกษาต้องมีจำนวนนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   25 คน

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 25 คน

  • C. 

   80 คน

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 80 คน

 • 17. 
  สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ตามประเภทที่ดินอย่างถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
  • A. 

   15 ไร่

  • B. 

   20 ไร่

  • C. 

   25 ไร่

  • D. 

   30 ไร่

Back to Top Back to top