ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 8 การบริหารงบประมาณ

15 | Total Attempts: 5712

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 8 การบริหารงบประมาณ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 8 การบริหารงบประมาณกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  วงจรงบประมาณมีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   4 ขั้นตอน

  • B. 

   ุ5 ขั้นตอน

  • C. 

   6 ขั้นตอน

  • D. 

   7 ขั้นตอน

 • 2. 
  ข้อใดเรียงลำดับวงจรงบประมาณได้ถูกต้อง
  • A. 

   ทบทวนงบประมาณ , วางแผนงบประมาณ , จัดทำงบประมาณ , อนุมัติงบประมาณ , การบริหารงบประมาณ , ติดตาม ประเมิน รายงานผล

  • B. 

   ทบทวนงบประมาณ , จัดทำงบประมาณ ,วางแผนงบประมาณ , อนุมัติงบประมาณ , การบริหารงบประมาณ , ติดตาม ประเมิน รายงานผล

  • C. 

   วางแผนงบประมาณ ,ทบทวนงบประมาณ , จัดทำงบประมาณ , อนุมัติงบประมาณ , การบริหารงบประมาณ , ติดตาม ประเมิน รายงานผล

  • D. 

   ทบทวนงบประมาณ , วางแผนงบประมาณ , จัดทำงบประมาณ , อนุมัติงบประมาณ , ติดตาม ประเมิน รายงานผล , การบริหารงบประมาณ

 • 3. 
  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑืและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 กระจายด้านงบประมาณให้สถานศึกษาจำนวนกี่เรื่อง
  • A. 

   17 เรื่อง

  • B. 

   20 เรื่อง

  • C. 

   21 เรื่อง

  • D. 

   22 เรื่อง

 • 4. 
  MTEF มีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   แผนแสดงวงเงินค่าใช้จ่าย 3 ปีข้างหน้าและมีลักษณะ Roling Plane โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน

  • B. 

   แผนแสดงวงเงินค่าใช้จ่าย 4 ปีข้างหน้าและมีลักษณะ Roling Plane โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 1 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน

  • C. 

   แผนแสดงวงเงินค่าใช้จ่าย 3 ปีข้างหน้าและมีลักษณะ Roling Plane โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 2 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน

  • D. 

   แผนแสดงวงเงินค่าใช้จ่าย 4 ปีข้างหน้าและมีลักษณะ Roling Plane โดยมีการหมุนปรับไปข้างหน้าอีก 2 ปี เมื่อได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน

 • 5. 
  การรับบริจาคในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   เงิน

  • B. 

   สี

  • C. 

   รถยนต์

  • D. 

   ที่ดิน

 • 6. 
  ผอ.รร.มีอำนาจในการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเท่าใด
  • A. 

   10 ล้านบาท

  • B. 

   12 ล้านบาท

  • C. 

   15 ล้านบาท

  • D. 

   20 ล้านบาท

 • 7. 
  โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คน สามารถมีวงเงินสำรองจ่าย ณ ที่ทำการเท่าใด
  • A. 

   20,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 20,000 บาท

  • C. 

   30,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 30,000 บาท

 • 8. 
  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าฟ้าเพิ่มเติม จัดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
  • A. 

   ตอบแทน

  • B. 

   ใช้สอย

  • C. 

   วัสดุ

  • D. 

   คุรุภัณฑ์

 • 9. 
  การจัดหาพัสดุสามารถทำได้กี่วิธี
  • A. 

   3 วิธี

  • B. 

   4 วิธี

  • C. 

   5 วิธี

  • D. 

   6 วิธี

 • 10. 
  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาคือมีวงเงินตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 100,000 บาท

  • B. 

   เกิน 10,0000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  • C. 

   เกิน 2,000,000 บาท

  • D. 

   ไม่จำกัดวงเงิน

 • 11. 
  การดำเนินการสอบราคา เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องจัดทำเอกสารเผยแพร่ก่อนวันเปิดรับซองเป็นเวลาตามข้อใด
  • A. 

   10 วัน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10 วัน

  • C. 

   ึ7 วัน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 7 วัน

 • 12. 
  เมื่อมีการส่งมอบวัสดุให้เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับมีกำหนดเวลาอย่างไร
  • A. 

   ทันทีในวันส่งมอบ

  • B. 

   ภายใน 3 วัน

  • C. 

   ภายใน 3 วันทำการ

  • D. 

   ตามกำหนดที่ตกลงในสัญญา

 • 13. 
  เมื่อมีการส่งมอบงานจ้าง ให้เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับอย่างไร
  • A. 

   ทันทีที่ส่งมอบ

  • B. 

   ภายใน 3 วัน

  • C. 

   ภายใน 3 วันทำการ

  • D. 

   ตามสัญญาที่ตกลง

 • 14. 
  ในใบเสร็จรับเงินส่วนใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
  • A. 

   ชื่อ สถานที่อยู่ของผู้รับเงิน

  • B. 

   วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

  • C. 

   ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

  • D. 

   รายการแสดงรับเงิน

 • 15. 
  วงเงินตามข้อใดที่กระทรวงการคลังกำหนด ผู้บริหารโรงเรียนต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีเบิกได้ไม่ทันกำหนด
  • A. 

   ไม่เกิน 50,000 บาท

  • B. 

   ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

  • C. 

   ไม่เกิน 60,000 บาท

  • D. 

   ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป

Back to Top Back to top