ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 79 แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏฺิิบัติราชการ ศธ. สพฐ.

13 | Total Attempts: 1810

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 79 แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏฺิิบัติราชการ ศธ. สพฐ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 79 แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏฺบัติราชการ ศธ. สพฐ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 2. 
  จากข้อ 1 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2551 - 2552

  • B. 

   2551 - 2554

  • C. 

   2552 - 2554

  • D. 

   2552 - 2555

 • 3. 
  แผนปฏิบัติการประจำปีมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 4. 
  แผนปฏฺิิิบัติราชการมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 5. 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบันมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2551 - 2553

  • B. 

   2551 - 2554

  • C. 

   2552 - 2554

  • D. 

   2552 - 2555

 • 6. 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนปฏฺบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   พัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • B. 

   มุ่งพัฒนาการ ศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • C. 

   มุ่งพัฒนาการ ศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • D. 

   พัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 • 7. 
  พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 - 2554 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   7

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของแผนปฏฺบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

  • D. 

   ส่งเสริมการมีส่วนของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 • 9. 
  แผนปฏฺบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 - 2554 มีกี่ประเด็นยุทธศาสตร์
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 10. 
  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏฺบัติราชการ สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ คือข้อใด
  • A. 

   50 : 50

  • B. 

   60 : 40

  • C. 

   40 : 60

  • D. 

   30 : 70

 • 11. 
  อัตราส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์ ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด
  • A. 

   1 : 10

  • B. 

   1 : 20

  • C. 

   1 : 30

  • D. 

   1 : 40

 • 12. 
  สัดส่วนของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ ตามแผนปฏฺบัติการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
  • A. 

   40 : 60

  • B. 

   60 : 40

  • C. 

   50 : 50

  • D. 

   30 : 70

 • 13. 
  ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ตามแผนปฏฺบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการมีค่าตามข้อใด
  • A. 

   60 %

  • B. 

   70 %

  • C. 

   80 %

  • D. 

   90 %