ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 77 แนวทางการจัดซื้อหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด Sp2

12

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 77 แนวทางการจัดซื้อหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด Sp2

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 77 แนวทางการจัดซื้อหนังสือ ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ ริการห้องสมุด SP2กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้องสมุด ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปตามมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ที่รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 23

  • C. 

   มาตรา 24

  • D. 

   มาตรา 25

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  • A. 

   เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดที่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

  • B. 

   เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ เหมาะสม และตรงกับความต้องการของครูผู้สอน

  • C. 

   เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการอ่านและการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น

  • D. 

   เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 • 3. 
  ประเภทหนังสือที่ควรจัดซื้อ ใช้เกณฑ์จำนวนหนังสือกี่เล่มต่อนักเรียน 1 คน
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   5 - 10

  • D. 

   9

 • 4. 
  IFLA ขององค์การยูเนสโก้ กำหนดจำนวนหนังสือกี่เล่มต่อนักเรียน 1 คน
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   5 - 10

  • D. 

   9

 • 5. 
  CILIP กำหนดจำนวนหนังสือกี่เล่มต่อนักเรียน 1 คน
  • A. 

   5

  • B. 

   5 - 10

  • C. 

   10

  • D. 

   13

 • 6. 
  หนังสือที่ห้องสมุดโรงเรียนควรมี มีกี่ประเภท
  • A. 

   ุ6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

  • E. 

   10

 • 7. 
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดอยู่ในประเภทใด
  • A. 

   หนังสืออ้างอิง

  • B. 

   หนังสือเด็กและเยาวชน

  • C. 

   หนังสือเสริมประสบการณ์

  • D. 

   หนังสือแปลและหนังสือต่างประเทศ

 • 8. 
  การจัดซื้อหนังสือห้องสมุดดังกล่าว ให้มีการต่อรองเรื่องส่วนลด ส่วนลดที่ได้ให้ปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

  • B. 

   เก็บในเงินนอกงบประมาณ

  • C. 

   จ่ายเป็นรายได้สถานศึกษา

  • D. 

   จัดซื้อหนังสือ

 • 9. 
  ภาคี 4 ฝ่าย ในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนชุมชน

  • D. 

   ผู้แทนนักเรียน

  • E. 

   ผู้แทนสังคม

 • 10. 
  หนังสือที่เด็กและคนไทยควรอ่านตามพระราชวิจารณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2552 มีกี่เรื่อง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 11. 
  จากข้อ 10 ข้อใดไม่ใช่หนังสือดังกล่าว
  • A. 

   พระอภัยมณี

  • B. 

   รามเกียรติ์

  • C. 

   อิเหนา

  • D. 

   กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าพหลพยุหเสนา

  • E. 

   นิทานชาดก

 • 12. 
  CAI ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Computer Assisted Instruction

  • B. 

   Computor Assisted Instruction

  • C. 

   Computer Assistant Instruction

  • D. 

   Computer Assistant Infastruction