ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 77 แนวทางการจัดซื้อหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด Sp2

12 | Total Attempts: 502

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 77 แนวทางการจัดซื้อหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด Sp2

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 77 แนวทางการจัดซื้อหนังสือ ละสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ ริการห้องสมุด SP2กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้องสมุด ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปตามมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ที่รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 23

  • C. 

   มาตรา 24

  • D. 

   มาตรา 25

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  • A. 

   เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดที่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

  • B. 

   เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสารประโยชน์ เหมาะสม และตรงกับความต้องการของครูผู้สอน

  • C. 

   เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการอ่านและการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น

  • D. 

   เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 • 3. 
  ประเภทหนังสือที่ควรจัดซื้อ ใช้เกณฑ์จำนวนหนังสือกี่เล่มต่อนักเรียน 1 คน
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   5 - 10

  • D. 

   9

 • 4. 
  IFLA ขององค์การยูเนสโก้ กำหนดจำนวนหนังสือกี่เล่มต่อนักเรียน 1 คน
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   5 - 10

  • D. 

   9

 • 5. 
  CILIP กำหนดจำนวนหนังสือกี่เล่มต่อนักเรียน 1 คน
  • A. 

   5

  • B. 

   5 - 10

  • C. 

   10

  • D. 

   13

 • 6. 
  หนังสือที่ห้องสมุดโรงเรียนควรมี มีกี่ประเภท
  • A. 

   ุ6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

  • E. 

   10

 • 7. 
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดอยู่ในประเภทใด
  • A. 

   หนังสืออ้างอิง

  • B. 

   หนังสือเด็กและเยาวชน

  • C. 

   หนังสือเสริมประสบการณ์

  • D. 

   หนังสือแปลและหนังสือต่างประเทศ

 • 8. 
  การจัดซื้อหนังสือห้องสมุดดังกล่าว ให้มีการต่อรองเรื่องส่วนลด ส่วนลดที่ได้ให้ปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

  • B. 

   เก็บในเงินนอกงบประมาณ

  • C. 

   จ่ายเป็นรายได้สถานศึกษา

  • D. 

   จัดซื้อหนังสือ

 • 9. 
  ภาคี 4 ฝ่าย ในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนชุมชน

  • D. 

   ผู้แทนนักเรียน

  • E. 

   ผู้แทนสังคม

 • 10. 
  หนังสือที่เด็กและคนไทยควรอ่านตามพระราชวิจารณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2552 มีกี่เรื่อง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 11. 
  จากข้อ 10 ข้อใดไม่ใช่หนังสือดังกล่าว
  • A. 

   พระอภัยมณี

  • B. 

   รามเกียรติ์

  • C. 

   อิเหนา

  • D. 

   กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าพหลพยุหเสนา

  • E. 

   นิทานชาดก

 • 12. 
  CAI ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Computer Assisted Instruction

  • B. 

   Computor Assisted Instruction

  • C. 

   Computer Assistant Instruction

  • D. 

   Computer Assistant Infastruction

Back to Top Back to top