ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 76 Iceberg Model สมรรถนะครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

10 | Total Attempts: 1304

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 76 Iceberg Model สมรรถนะครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 76 Iceberg Model สมรรถนะครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Iceberg  Model เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   SBM

  • B. 

   BACKWARD DESING

  • C. 

   COMPETENCY

  • D. 

   KNOWLEDGE MANAGEMENT

 • 2. 
  จากโมเดลน้ำแข็งส่วนใดสังเกตได้ยากที่สุด
  • A. 

   ทักษะ

  • B. 

   องค์ความรู้

  • C. 

   บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม

  • D. 

   ภาพลักษณ์ภายใน

  • E. 

   อุปนิสัย

 • 3. 
  ส่วนใดของโมเดลน้ำแข็งที่สังเกตได้ง่ายที่สุด
  • A. 

   Motive

  • B. 

   Traits

  • C. 

   Selt - Image

  • D. 

   Skills

 • 4. 
  ส่วนใดพัฒนาได้ง่ายที่สุด
  • A. 

   อุปนิสัย

  • B. 

   ภาพลักษณ์ภายใน

  • C. 

   บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม

  • D. 

   ทักษะ

 • 5. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรม สมรรถนะ ผลงาน

  • B. 

   พฤติกรรม คุณลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะ ผลงาน

  • C. 

   คุณลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะ พฤติกรรม ผลงาน

  • D. 

   พฤติกรรม คุณลักษณะส่วนบุคคล ผลงาน สมรรถนะ

 • 6. 
  สมรรถนะหลักข้าราชการครูสายผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีกี่อย่าง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 7. 
  สมรรถนะประจำสายงานข้าราชการครูสายผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีกี่อย่าง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 8. 
  สมรรถนะครูสายผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การพัฒนาตนเอง

  • D. 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • E. 

   การออกแบบการเรียนรู้

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Functional competency ของครูผู้สอนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
  • A. 

   การออกแบบการเรียนรู้

  • B. 

   การพัฒนาผู้เรียน

  • C. 

   การบริหารจัดการชั้นเรียน

  • D. 

   การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

 • 10. 
  ครูติวสอบ เป็นครูที่ผ่านการประเมิน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.แล้วแสดงว่าครูคนดังกล่าวต้องมีสมรรถนะในข้อใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากครูท่านอื่น
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การพัฒนาตนเอง

  • D. 

   การทำงานเป็นทีม

  • E. 

   การวิเคราะห์และการสังเคราะห์