ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 75 สมรรถนะผู้บริหาร สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.คศ.

14 | Total Attempts: 2634

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 75 สมรรถนะผู้บริหาร สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.คศ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 75 สมรรถนะผู้บริหาร สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.คศ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดหมายถึง สมรรถนะ
  • A. 

   Core

  • B. 

   Functional

  • C. 

   Competency

  • D. 

   Competenzy

  • E. 

   Complement

 • 2. 
  สมรรถนะหลัก ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.มีกี่อย่าง
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 3. 
  สมรรถนะประจำสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของ สพฐ.ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีกี่อย่าง
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 4. 
  ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดีเกินมาตรฐาน  โดดเด่น ตรงกับสมรรถนะข้อใด
  • A. 

   Achievment Motivation

  • B. 

   Service Mind

  • C. 

   Self Development / Expertise

  • D. 

   Team work

  • E. 

   Communication & Infuence

 • 5. 
  ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ความถูกต้อง

  • B. 

   คิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • C. 

   มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง

  • D. 

   เกิดความพึงพอใจ

 • 6. 
  ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ คือสมรรถนะข้อใด
  • A. 

   Achievment Motivation

  • B. 

   Service Mind

  • C. 

   Self Development / Expertise

  • D. 

   Vission

 • 7. 
  Service Mind มีตัวบ่งชี้กี่ตัว
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 8. 
  การศึกษาค้นคว้า  หาความรู้  ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน คือสมรรถนะใด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การพัฒนาตนเอง

  • D. 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • E. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ตังบ่งชี้ของการการพัฒนาตนเอง
  • A. 

   การศึกษาค้นคว้าหาความรู้

  • B. 

   การรวบรวมประมวลผล

  • C. 

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • D. 

   ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

 • 10. 
  การให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  เสริมแรง  ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน  การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น  แสดงบทบาทผู้นำ  ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม คือสมรรถนะใด
  • A. 

   การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

  • B. 

   การสื่อสารและการจูงใจ

  • C. 

   การทำงานเป็นทีม

  • D. 

   การบริการที่ดี

 • 11. 
  ความสามารถในการพูด  เขียน  สื่อสาร  โต้ตอบในโอกาสและสถานการณ์ต่าง  ๆ  ตลอดจนสามารถชักจูง  โน้มน้าวให้ผู้อื่น  เห็นด้วย  ยอมรับ  คล้อยตาม  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือข้อใด
  • A. 

   Service Mind

  • B. 

   Communication & Infuence

  • C. 

   Vission

  • D. 

   Team work

 • 12. 
  ความสามารถในการให้คำปรึกษา  แนะนำ  และช่วยเหลือปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการพัฒนา  บุคลากร  ปฏิบัติตนเป็นอบอย่าง  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุนและให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆ คือสมรรถนะใด
  • A. 

   การบริการที่ดี

  • B. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • C. 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • D. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • E. 

   การทำงานเป็นทีม

 • 13. 
  ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะที่แตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย

  • B. 

   ทันสมัยทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

  • C. 

   มีความเป็นไปได้

  • D. 

   สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริงด้วยเหตุและผล

  • E. 

   เกิดจากกระบวนการคิดเชิงระบบ

 • 14. 
  ผอ.ติวสอบ มีความตั้งใจในการทำงาน อยากให้งานสำเร็จและมีประสิทธิภาพจึงได้ใช้เงินส่วนตัวไปศึกษาต่อด้านการบริหาร และเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนแสดงว่า ผอ.ท่านนี้มีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การพัฒนาตนเอง

  • D. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • E. 

   การมีวิสัยทัศน์