ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 74 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

25

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 74 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 74 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผ ้บริหารสถานศึกษาทั่วประ ทศกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษารอบสองเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

  • B. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง

  • D. 

   คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
  • A. 

   คุณภาพนักเรียน

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษา ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกประเภท

  • C. 

   การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  • D. 

   คุณภาพการบริหารจัดการ

 • 3. 
  ระยะเวลาการปฏิรูปรอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551-2560

  • B. 

   พ.ศ.2552-2561

  • C. 

   พ.ศ.2552-2560

  • D. 

   พ.ศ.2553-2559

 • 4. 
  ID plane หมายถึงข้อใด
  • A. 

   แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   แผนพัฒนาครูแห่งชาติ

  • C. 

   แผนพัฒนาครูรายบุคคล

  • D. 

   แผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารายบุคคล

 • 5. 
  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีกี่ข้อ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • A. 

   ปฏิรูปการศึกษารอบสอง

  • B. 

   ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

  • C. 

   ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งระบบ

  • D. 

   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์

  • E. 

   เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา

 • 7. 
  ทิศทางการปฏิรูปการศึกษารอบสองของ สพฐ. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสนอแนวทางการปรูปรอบสองไว้กี่ประเด็น
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 8. 
  จากข้อ 7 ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
  • A. 

   การพัฒนาคุรภาพการศึกษา/ผู้เรียน

  • B. 

   การผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   การเงินเพื่อการศึกษา

  • D. 

   เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  • E. 

   การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต

 • 9. 
  ข้อใดหมายถึง มาตรา 49 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • B. 

   การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • C. 

   การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • D. 

   การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลบุคคลมีสิทธิ โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 • 10. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ 3D
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug-Free

 • 11. 
  การปลูกฝังจิตสำนึกให้รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียเสียงเกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug Free

 • 12. 
  ผลการประเมิน ผอ.โรงเรียน มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 2 หมายถึงท่านมีพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับใด
  • A. 

   น้อยที่สุด

  • B. 

   น้อย

  • C. 

   มาก

  • D. 

   ปานกลาง

 • 13. 
  สมรรถนะผู้บริหาร ของ สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Core Competency ของ ผอ.โรงเรียนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การทำงานเป็นทีม

  • D. 

   การพัฒนาตนเอง

  • E. 

   การวิเคราะห์ สังเคราะห์

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Functional Competency ของ รอง.ผอ.รร.ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
  • A. 

   การพัฒนาตนเอง

  • B. 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • C. 

   การสื่อสารและการจูงใจ

  • D. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • E. 

   การมีวิสัยทัศน์

 • 16. 
  Spiritual Volunteer หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กายกรรม

  • B. 

   มโนกรรม

  • C. 

   จิตอาสา

  • D. 

   การบริหารแบบใหม่

  • E. 

   การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 17. 
  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยกี่ภารกิจ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   10

 • 18. 
  การบริหารจัดการหลักสูตรข้อใดเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   การจัดทำหลักสูตร

  • B. 

   การเตรียมความพร้อม

  • C. 

   การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร

  • D. 

   การปรับปรุงพัฒนา

 • 19. 
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานใช้หลักการของข้อใด
  • A. 

   SBM

  • B. 

   PDCA

  • C. 

   POSCORB

  • D. 

   BACKWARD DESIGN

  • E. 

   LEARNING BY DOING

 • 20. 
  ข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้ถูกต้องตามลำดับ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
  • A. 

   รายปี ราคภาค รายภาค

  • B. 

   รายปี ราคภาค รายปี

  • C. 

   รายภาค รายภาค รายปี

  • D. 

   รายปี รายปี รายภาค

 • 21. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้เรียน

  • B. 

   การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

  • C. 

   CAR

  • D. 

   ICT

  • E. 

   POSITIVE DISCIPLINE

 • 22. 
  Crocodile Clip เป็น Software เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระใดโดยตรง
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ศิลปะ

 • 23. 
  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   การคัดกรอง

  • C. 

   การป้องกันและแก้ไขปัญหา

  • D. 

   การพัฒนาและส่งเสริม

 • 24. 
  R & D หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวิจัยทางการศึกษา

  • B. 

   การวิจัยและพัฒนา

  • C. 

   การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

  • D. 

   กระบวนการสืบค้นหาความรู้ทางการศึกษา

  • E. 

   แนวทางการจัดการศึกษาแบบใหม่

 • 25. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา
  • A. 

   Quality Control

  • B. 

   Quality Audit

  • C. 

   Quality Accredittation

  • D. 

   Quality total Accredittation