ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 74 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

25 | Total Attempts: 810

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 74 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 74 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผ ้บริหารสถานศึกษาทั่วประ ทศกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษารอบสองเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

  • B. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง

  • D. 

   คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
  • A. 

   คุณภาพนักเรียน

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษา ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกประเภท

  • C. 

   การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  • D. 

   คุณภาพการบริหารจัดการ

 • 3. 
  ระยะเวลาการปฏิรูปรอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551-2560

  • B. 

   พ.ศ.2552-2561

  • C. 

   พ.ศ.2552-2560

  • D. 

   พ.ศ.2553-2559

 • 4. 
  ID plane หมายถึงข้อใด
  • A. 

   แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   แผนพัฒนาครูแห่งชาติ

  • C. 

   แผนพัฒนาครูรายบุคคล

  • D. 

   แผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารายบุคคล

 • 5. 
  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีกี่ข้อ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • A. 

   ปฏิรูปการศึกษารอบสอง

  • B. 

   ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

  • C. 

   ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งระบบ

  • D. 

   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์

  • E. 

   เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา

 • 7. 
  ทิศทางการปฏิรูปการศึกษารอบสองของ สพฐ. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสนอแนวทางการปรูปรอบสองไว้กี่ประเด็น
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 8. 
  จากข้อ 7 ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
  • A. 

   การพัฒนาคุรภาพการศึกษา/ผู้เรียน

  • B. 

   การผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   การเงินเพื่อการศึกษา

  • D. 

   เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  • E. 

   การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต

 • 9. 
  ข้อใดหมายถึง มาตรา 49 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • B. 

   การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • C. 

   การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • D. 

   การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลบุคคลมีสิทธิ โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 • 10. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ 3D
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug-Free

 • 11. 
  การปลูกฝังจิตสำนึกให้รังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียเสียงเกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug Free

 • 12. 
  ผลการประเมิน ผอ.โรงเรียน มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 2 หมายถึงท่านมีพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการอยู่ในระดับใด
  • A. 

   น้อยที่สุด

  • B. 

   น้อย

  • C. 

   มาก

  • D. 

   ปานกลาง

 • 13. 
  สมรรถนะผู้บริหาร ของ สพฐ. ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีทั้งหมดกี่สมรรถนะ
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Core Competency ของ ผอ.โรงเรียนตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การทำงานเป็นทีม

  • D. 

   การพัฒนาตนเอง

  • E. 

   การวิเคราะห์ สังเคราะห์

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Functional Competency ของ รอง.ผอ.รร.ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
  • A. 

   การพัฒนาตนเอง

  • B. 

   การวิเคราะห์และสังเคราะห์

  • C. 

   การสื่อสารและการจูงใจ

  • D. 

   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • E. 

   การมีวิสัยทัศน์

 • 16. 
  Spiritual Volunteer หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กายกรรม

  • B. 

   มโนกรรม

  • C. 

   จิตอาสา

  • D. 

   การบริหารแบบใหม่

  • E. 

   การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 17. 
  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยกี่ภารกิจ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   10

 • 18. 
  การบริหารจัดการหลักสูตรข้อใดเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   การจัดทำหลักสูตร

  • B. 

   การเตรียมความพร้อม

  • C. 

   การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร

  • D. 

   การปรับปรุงพัฒนา

 • 19. 
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานใช้หลักการของข้อใด
  • A. 

   SBM

  • B. 

   PDCA

  • C. 

   POSCORB

  • D. 

   BACKWARD DESIGN

  • E. 

   LEARNING BY DOING

 • 20. 
  ข้อใดเรียงลำดับโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ได้ถูกต้องตามลำดับ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
  • A. 

   รายปี ราคภาค รายภาค

  • B. 

   รายปี ราคภาค รายปี

  • C. 

   รายภาค รายภาค รายปี

  • D. 

   รายปี รายปี รายภาค

 • 21. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนคุณภาพ
  • A. 

   มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้เรียน

  • B. 

   การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

  • C. 

   CAR

  • D. 

   ICT

  • E. 

   POSITIVE DISCIPLINE

 • 22. 
  Crocodile Clip เป็น Software เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระใดโดยตรง
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ศิลปะ

 • 23. 
  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดเกิดขึ้นก่อน
  • A. 

   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

  • B. 

   การคัดกรอง

  • C. 

   การป้องกันและแก้ไขปัญหา

  • D. 

   การพัฒนาและส่งเสริม

 • 24. 
  R & D หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวิจัยทางการศึกษา

  • B. 

   การวิจัยและพัฒนา

  • C. 

   การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

  • D. 

   กระบวนการสืบค้นหาความรู้ทางการศึกษา

  • E. 

   แนวทางการจัดการศึกษาแบบใหม่

 • 25. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา
  • A. 

   Quality Control

  • B. 

   Quality Audit

  • C. 

   Quality Accredittation

  • D. 

   Quality total Accredittation