ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 70 E-me ถนนไร้ฝุ่น ครม.ปรับ Sp2 หลักสูตรพระพุทธศาสนา

10 | Total Attempts: 465

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 70 E-me ถนนไร้ฝุ่น ครม.ปรับ Sp2 หลักสูตรพระพุทธศาสนา

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 70 E-ME ถนนไร้ฝุ่น ครม.ปรับ SP2 หลักสูตรพระพุทธศาสนากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  E-ME ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Education Monitoring and Evaluation

  • B. 

   Education Monitoring and Evaluate

  • C. 

   Electronic Monitoring and Evaluation

  • D. 

   Electronic Motivation and Evaluation

 • 2. 
  E-ME หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระบบรายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ทางอิเล็กทรอนิกส์

  • B. 

   ระบบรายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ทางอิเล็กทรอนิกส์

  • C. 

   ระบบรายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ทางอิเล็กทรอนิกส์

  • D. 

   ระบบรายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ภ่ยใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 3. 
  ข้อใดหมายถึง เว็บไซต์ E-ME
  • A. 

   Http://www.e-me.ac.th

  • B. 

   Http://www.e-me.go.th

  • C. 

   Http://210.1.20.51/~emeteam1/

  • D. 

   Http://210.1.20.51/~emeteam2/

 • 4. 
  โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคใด
  • A. 

   ปชป.

  • B. 

   ภท.

  • C. 

   ชทพ.

  • D. 

   รทพ.

 • 5. 
  ตามมติ ครม.ล่าสุดเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนโครงการต้นกล้าอาชีพ จาก 7509 ล้านบาทเหลือเท่าไร
  • A. 

   4,965 ล้านบาท

  • B. 

   3,965 ล้านบาท

  • C. 

   2,965 ล้านบาท

  • D. 

   1,965 ล้านบาท

 • 6. 
  โครงการในข้อใดไม่เข้าพวกในเรื่องงบประมาณตามมติ ครม.ล่าสุด
  • A. 

   ถนนไร้ฝุ่น

  • B. 

   โครงการลานบุญ ลานปัญญา

  • C. 

   โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

  • D. 

   โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

 • 7. 
  กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ม.จร.ปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ขึ้นมาใหม่ โดยใช้หลักธรรมใด
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   ไตรสิกขา

  • D. 

   ภาวนา 4

 • 8. 
  จากข้อ 7 ข้อใดไม่ใช่ ภาวนา 4
  • A. 

   กายภาวนา

  • B. 

   ศีลภาวนา

  • C. 

   จิตภาวนา

  • D. 

   สมาธิภาวนา

  • E. 

   ปัญญา

 • 9. 
  จากหลักสูตรพระพุทธศาสนาที่จะสอนชั้น ป.1-ม.6 โดย ม.จร. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ป.1-3 เน้นเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา

  • B. 

   ป.4-6 เน้นการปฏิบัติตนเองการเป็นชาวพุทธที่ดี

  • C. 

   ม.1-3 เรียนรู้เรื่องของการการพัฒนาตนเอง

  • D. 

   ม.4-6 เน้นนักเรียนให้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศึกษาต่อ

 • 10. 
  การร้องเพลงสร้างสมาธิเหมาะกับระดับชั้นใด
  • A. 

   ป.1-3

  • B. 

   ป.4-6

  • C. 

   ม.1-3

  • D. 

   ม.4-6