ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 69 โรงเรียนต้นแบบชุมชน หนี้ครูน้อย ป.3 Ld

9 | Total Attempts: 395

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 69 โรงเรียนต้นแบบชุมชน หนี้ครูน้อย ป.3 Ld

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 69 โรงเรียนต้นแบบชุมชน หนี้ครูน้อย ป.3 LD กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สพฐ.คัดเลือก "ต้นแบบโรงเรียนชุมชน" มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   182

  • B. 

   183

  • C. 

   184

  • D. 

   185

 • 2. 
  โรงเรียนดีประจำตำบลของ สพฐ.มีกี่แบบ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 3. 
  โรงเรียนประจำตำบลแบบ A มีจำนวนนักเรียนเท่าใด
  • A. 

   720 คน

  • B. 

   480 คน

  • C. 

   240 คน

  • D. 

   น้อยกว่า 240 คน

 • 4. 
  โรงเรียนประจำตำบลแบบ B มีจำนวนนักเรียนเท่าใด
  • A. 

   น้อยกว่า 240 คน

  • B. 

   240 คน

  • C. 

   480 คน

  • D. 

   720 คน

 • 5. 
  โรงเรียนประจำตำบลแบบ B มีจำนวนนักเรียนเท่าใด
  • A. 

   720 คน

  • B. 

   480 คน

  • C. 

   240 คน

  • D. 

   น้อยกว่า 240 คน

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ C และ D

 • 6. 
  บ้านครูน้อย มีหนี้ 8 ล้าน ครูน้อยชื่อจริงคือข้อใด
  • A. 

   นางนวลน้อย ทิมกุล

  • B. 

   นางสาวนวลน้อย ทิมกุล

  • C. 

   นางน้อยนวล กุทิมล

  • D. 

   นางสาวน้อยนวล กุทิมล

 • 7. 
  สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยและแบบฝึกหัดเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องในระดับชั้นใดเป็นพิเศษ
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ป.2

  • C. 

   ป.3

  • D. 

   ป.3

 • 8. 
  เด็ก LD ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Learning Disabilities

  • B. 

   Learner Disabilities

  • C. 

   Learning Disabilition

  • D. 

   LearnerDisabilition

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมาย ของ สพฐ.ตามแผนปฏฺบัติการ ปี 2553
  • A. 

   ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

  • B. 

   นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

  • C. 

   ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา

  • D. 

   สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง