ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 68 การประเมินสมรรถนะครู

12 | Total Attempts: 11365

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 68 การประเมินสมรรถนะครู

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 68 การประเมินสมรรถนะครูกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการการประเมินสมรรถนะครูของ สพฐ.เป็นโ๕รงการที่ได้รับงบประมาณจากข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สทศ.

  • D. 

   แผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

 • 2. 
  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตรงกับข้อใด
  • A. 

   UTS

  • B. 

   TUS

  • C. 

   UTQ

  • D. 

   QUT

 • 3. 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของครูและผู้บริหารแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับกลุ่มของสารสนเทศตามเป้าหมายการพัฒนาครูทั้งระบบ
  • A. 

   กลุ่มระดับสูง

  • B. 

   กลุ่มระดับกลาง

  • C. 

   กลุ่มระดับต่ำ

  • D. 

   กลุ่มระดับต้น

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะ
  • A. 

   สมรรถนะหลัก

  • B. 

   สมรรถนะรอง

  • C. 

   สมรรถนะประจำสายงาน

  • D. 

   ประเมินความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการจัดทำเครื่องมือแบบประเมิน
  • A. 

   สพฐ.จัดทำเครื่องมือแบบประเมินต้นฉบับ

  • B. 

   สพท.และศูนย์ประสานงานมัธยมดำเนินการจัดทำคู่มือและประเมินครูทุกคน

  • C. 

   ครู 1 คน ต่อ แบบประเมิน 3 ชุด

  • D. 

   กรณีที่ไม่มีเพื่อนครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกันให้ครูโรงเรียนใกล้เคียงเป็นผู้ประเมิน

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรหัสวิชาที่ประเมิน
  • A. 

   ชุดวิชา การศึกษาปฐมวัย รหัส 103

  • B. 

   ชุดวิชา คณิตศาสตร์ รหัส 106

  • C. 

   ชุดวิชา ภาษาไทย และบูรณาการ รหัส 107

  • D. 

   ชุดประเมิน แนะแนว รหัส 126

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้ารับการประเมินชุดประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้ารับการประเมินชุดประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้รักษาการในตำแหน่งที่แต่งตั้งภานในให้ประเมินเช่นเดียวกับครู

  • D. 

   ผู้ช่วยบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งภายในให้ประเมินเช่นเดียวกับครู

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้สร้างแบบทดสอบความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพฐ
  • A. 

   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • B. 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • C. 

   สสวท.

  • D. 

   คณะมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 10. 
  ใครเป็นผู้สร้างแบบทดสอบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
  • A. 

   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • B. 

   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • C. 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • D. 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 11. 
  อัตราส่วน จำนวนห้องสอบ 1 ต่อผู้เข้าสอบประเมินสมรรถนะครูกี่คน
  • A. 

   20

  • B. 

   25

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 12. 
  ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน 9,000 บาท/คน

  • B. 

   พัฒนา Master Teacher กับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายคณะครุศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท/คน

  • C. 

   พัฒนา Master Teacher กับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 15,000 บาท/คน

  • D. 

   พัฒนา Master Teacher กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน

  • E. 

   พัฒนา Master Teacher กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12,000 บาท/คน