ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 67 คำของบ 54 กระทรวงศึกษาธิการ , 2 มาตรการ นานาน่าออก

11 | Total Attempts: 485

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 67 คำของบ 54 กระทรวงศึกษาธิการ , 2 มาตรการ นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 67 คำของบประมาณปี 54 กระทรวงศึกษาธิการ , 2 มาตรการ นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณทั้งสิ้นเท่าใด
  • A. 

   469,211.63 ล้านบาท

  • B. 

   464,881.99 ล้านบาท

  • C. 

   4,329.64 ล้านบาท

  • D. 

   4.7 แสนล้านบาท

 • 2. 
  โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลมีการของบประมาณทั้งสิ้นเท่าใด
  • A. 

   1,000 ล้านบาท

  • B. 

   1,300 ล้านบาท

  • C. 

   1,500 ล้านบาท

  • D. 

   2,300 ล้านบาท

 • 3. 
  โครงการใดในปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ที่มีการจัดทำของบประมาณสูงที่สุด
  • A. 

   โครงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2

  • B. 

   โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   โครงการพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้

  • D. 

   Teacher Channel

 • 4. 
  จากข้อ 3 จัดทำคำของบประมาณสูงสุดกี่บาท
  • A. 

   7,000 บาท

  • B. 

   7,100 บาท

  • C. 

   7,200 บาท

  • D. 

   7,300 บาท

 • 5. 
  โครงการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้เ้พื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสองสาขาวิชาหลักใน 8 โครงการของ กระทรวงศึกษาธิการ คือข้อใด
  • A. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์

  • B. 

   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • D. 

   สังศึกษาฯ การงานอาชีพฯ

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานที่ท่านชินวรณ์ เสนอการแก้ปัญหานักเรียนตีกันขั้นสุดท้าย
  • A. 

   จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกเพื่อ สร้างวินัย

  • B. 

   พาไปดูงานในกรมราชทัณฑ์

  • C. 

   ย้ายสถาบันการศึกษานั้นออกนอกพื้นที่

  • D. 

   สร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนที่ดี

 • 7. 
  รูปแบบของโรงเรียนดีประจำตำบล สพฐ.จะได้นำรูปแบบของโณงเรียนใดมาเป็นต้นแบบ
  • A. 

   โรงเรียนในฝัน

  • B. 

   โรงเรียนดีใกล้บ้าน

  • C. 

   โรงเรียนพระราชทาน

  • D. 

   โรงเรียนกาญจนาภิเษก

 • 8. 
  รูปแบบของโณงเรียนดีประจำตำบลแบ่งออกเป็นกี่ขนาด
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  ขนาดของโรงเรียนดีประจำตำบลที่รองรับนักเรียนตามรูปแบบที่กำหนดข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   200 คน

  • B. 

   300 คน

  • C. 

   500 คน

  • D. 

   700 คน

 • 10. 
  โครงการ SP2 ที่ซื้อสื่อหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาไทย แจกแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จำนวน 105 ล้านบาทสำหรับชั้นใด
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ป.2

  • C. 

   ป.3

  • D. 

   ป.4

  • E. 

   ป.6

 • 11. 
  สารในยาแก้ไอตัวใดที่เด็กนักเรียนเชื่อว่าทานยาแก้ไอแล้วถูกครูตีจะไม่เจ็บ
  • A. 

   DEXTROMETHORPHEN

  • B. 

   DEXTROMETHORPHAN

  • C. 

   DEXTROMETHORPHIN

  • D. 

   DEXTROMETHORPHON

Back to Top Back to top