ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 65 วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

14 | Total Attempts: 517

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 65 วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 65 วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Learning Organization หมายถึงข้อใด
  • A. 

   องค์กรแห่งการเรียนรู้

  • B. 

   องค์การแห่งการเรียนรู้

  • C. 

   องค์กรเรียนรู้

  • D. 

   องค์การเรียนรู้

 • 2. 
  Ben Franklin องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยกี่อย่าง
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ของ เบน แฟรงคลิน
  • A. 

   People

  • B. 

   Process

  • C. 

   Technology

  • D. 

   Synergy

 • 4. 
  SCLIPDAN Model เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   การเรียน

  • B. 

   การสอน

  • C. 

   การนิเทศ

  • D. 

   การบริหาร

 • 5. 
  การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือข้อใด
  • A. 

   SBM

  • B. 

   MBS

  • C. 

   BMS

  • D. 

   SBB

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • A. 

   CAI

  • B. 

   CIA

  • C. 

   ACI

  • D. 

   MIS

 • 7. 
  โครงการบ้านกึ่งวิถี เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้กับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องใด
  • A. 

   การเห็น

  • B. 

   พิการซ้อน

  • C. 

   การเห็นและพิการซ้อน

  • D. 

   จิตใจ

 • 8. 
  ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบการศึกษาตามมาตรฐาน ( Standards -based Education ) ตั้งแต่ปีใด
  • A. 

   2521

  • B. 

   2535

  • C. 

   2544

  • D. 

   2551

 • 9. 
  โครงการบ้านกึ่งวิถีเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องตามข้อใด
  • A. 

   การเห็น

  • B. 

   พิการซ้อน

  • C. 

   การเห็นและพิการซ้อน

  • D. 

   จิตใจ

 • 10. 
  วัน "รักการอ่าน" ตรงกับวันใด
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   2 เมษายน

  • C. 

   3 เมษายน

  • D. 

   4 เมษายน

 • 11. 
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปีใดเป็นปีทศวรรษแห่งการอ่าน
  • A. 

   2551 - 2560

  • B. 

   2552 - 2561

  • C. 

   2553 - 2562

  • D. 

   2552 - 2560

 • 12. 
  นิทรรศการมีชีวิต ประกอบด้วยหนังสือที่พระบรมราชินีนาถทรงพระราชวิจารณ์ให้เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านกี่เล่ม
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 13. 
  จากข้อ 12 ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   พระอภัยมณี

  • B. 

   รามเกียรติ์ิ

  • C. 

   นิทานอีสป

  • D. 

   อิเหนา

  • E. 

   สิบกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ในมหกรรมนวัตกรรมการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย
  • A. 

   นิทรรศการมีชีวิต

  • B. 

   ปฏิบัติการอ่านเอาเรื่อง

  • C. 

   เวทีหรรษาปัญญา

  • D. 

   เวทีรักการอ่าน

  • E. 

   หนังสือเพื่อความเป็นเลิศ

Back to Top Back to top