ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

12 | Total Attempts: 465

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระด บชาติขั้นพื้นฐานกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  O-NET ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Ordinary Nation Educational Test

  • B. 

   Ordinary National Education Test

  • C. 

   Ordinary National Educational Test

  • D. 

   Ordinery National Educational Test

 • 2. 
  O-NET ในภาษาไทยหมายถึง
  • A. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

  • D. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553
  • A. 

   แต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสำรอง 10 %

  • B. 

   กระดาษคำตอบสำรอง 30 %

  • C. 

   กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทุกคน ได้ระบุข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว

  • D. 

   แต่ละซองจะมีรหัสสีเฉพาะของแต่ละวิชา

  • E. 

   ซองแบบทดสอบจะถูกปิดด้วย เทปกาวพิเศษแบบทำลายตนเอง

 • 4. 
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตมีฐานะตามข้อใด
  • A. 

   องค์กรในกำกับของรัฐ

  • B. 

   องค์การเอกชน

  • C. 

   องค์กรมหาชน

  • D. 

   องค์การมหาชน

 • 5. 
  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET มีกี่ศูนย์สอบ
  • A. 

   185

  • B. 

   260

  • C. 

   261

  • D. 

   262

 • 6. 
  กรรมการกลางในการสอบ O-NET กรณีมีจำนวนห้องสอบตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไป มีอัตราส่วนกรรมการกลาง ต่อ ห้องสอบตามข้อใด
  • A. 

   1 : 1

  • B. 

   1 : 2

  • C. 

   1 : 3

  • D. 

   3 : 1

 • 7. 
  ข้อใดหมายถึง ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ
  • A. 

   สทศ.1

  • B. 

   สทศ.2

  • C. 

   สทศ.3

  • D. 

   สทศ.ข

 • 8. 
  การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้กรรมการคุมสอบแจกตามอักษรข้อใด
  • A. 

   L

  • B. 

   A

  • C. 

   V

  • D. 

   U

 • 9. 
  กรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ให้กรรมการคุมสอบแจกกรดาษคำตอบสำรองให้ผู้สอบ บนหัวกระดาษให้ระบายอักษรตามข้อใด
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 10. 
  หลังจากเริ่มสอบไปแล้วกี่นาทีนักเรียนที่มาหลังจากนี้จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
  • A. 

   15

  • B. 

   20

  • C. 

   25

  • D. 

   30

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กรณีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ ระบาย พ บนหัวกระดาษคำตอบ

  • B. 

   กรณีมีผู้ขาดสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B ระบาย ข บนหัวกระดาษคำตอบ

  • C. 

   กระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ระบาย ช บนหัวกระดาษคำตอบ

  • D. 

   กรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ใช้กระดาษสำรอง ระบาย ส

 • 12. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สทศ.1 คือ กระดาษคำตอบ

  • B. 

   สทศ.2 คือ ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ

  • C. 

   สทศ.3 คือ ใบเซ็นต์ชื่อกรรมการสนามสอบ

  • D. 

   O-NET 1 คือ บัญชีรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ

  • E. 

   O-NET 2 คือ บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่น ๆ

Back to Top Back to top