ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

12

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 64 การจัดสอบทางการศึกษาระด บชาติขั้นพื้นฐานกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  O-NET ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   Ordinary Nation Educational Test

  • B. 

   Ordinary National Education Test

  • C. 

   Ordinary National Educational Test

  • D. 

   Ordinery National Educational Test

 • 2. 
  O-NET ในภาษาไทยหมายถึง
  • A. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

  • D. 

   การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553
  • A. 

   แต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสำรอง 10 %

  • B. 

   กระดาษคำตอบสำรอง 30 %

  • C. 

   กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทุกคน ได้ระบุข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว

  • D. 

   แต่ละซองจะมีรหัสสีเฉพาะของแต่ละวิชา

  • E. 

   ซองแบบทดสอบจะถูกปิดด้วย เทปกาวพิเศษแบบทำลายตนเอง

 • 4. 
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตมีฐานะตามข้อใด
  • A. 

   องค์กรในกำกับของรัฐ

  • B. 

   องค์การเอกชน

  • C. 

   องค์กรมหาชน

  • D. 

   องค์การมหาชน

 • 5. 
  ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ O-NET มีกี่ศูนย์สอบ
  • A. 

   185

  • B. 

   260

  • C. 

   261

  • D. 

   262

 • 6. 
  กรรมการกลางในการสอบ O-NET กรณีมีจำนวนห้องสอบตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไป มีอัตราส่วนกรรมการกลาง ต่อ ห้องสอบตามข้อใด
  • A. 

   1 : 1

  • B. 

   1 : 2

  • C. 

   1 : 3

  • D. 

   3 : 1

 • 7. 
  ข้อใดหมายถึง ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ กรณีพิเศษ
  • A. 

   สทศ.1

  • B. 

   สทศ.2

  • C. 

   สทศ.3

  • D. 

   สทศ.ข

 • 8. 
  การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้กรรมการคุมสอบแจกตามอักษรข้อใด
  • A. 

   L

  • B. 

   A

  • C. 

   V

  • D. 

   U

 • 9. 
  กรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ให้กรรมการคุมสอบแจกกรดาษคำตอบสำรองให้ผู้สอบ บนหัวกระดาษให้ระบายอักษรตามข้อใด
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 10. 
  หลังจากเริ่มสอบไปแล้วกี่นาทีนักเรียนที่มาหลังจากนี้จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
  • A. 

   15

  • B. 

   20

  • C. 

   25

  • D. 

   30

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กรณีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ ระบาย พ บนหัวกระดาษคำตอบ

  • B. 

   กรณีมีผู้ขาดสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B ระบาย ข บนหัวกระดาษคำตอบ

  • C. 

   กระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ระบาย ช บนหัวกระดาษคำตอบ

  • D. 

   กรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุด ใช้กระดาษสำรอง ระบาย ส

 • 12. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สทศ.1 คือ กระดาษคำตอบ

  • B. 

   สทศ.2 คือ ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ

  • C. 

   สทศ.3 คือ ใบเซ็นต์ชื่อกรรมการสนามสอบ

  • D. 

   O-NET 1 คือ บัญชีรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ

  • E. 

   O-NET 2 คือ บัญชีส่งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่น ๆ