ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 63 สื่อการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 ปีการศึกษา 53

12 | Total Attempts: 789

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 63 สื่อการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 ปีการศึกษา 53

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 63 สื่อการเรียนรู้หลักสูตร กนกลาง 51 ปีการศึกษา 53กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  บัญชีสื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 มีกี่บัญชี
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  บัญชีที่ 1 สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 รายวิชาพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประเภทหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับอนุญาตจาก ศธ.มีกี่กลุ่มสาระ
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   8

 • 3. 
  จากข้อ 2 กลุ่มสาระใดที่ไม่ใช่
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • E. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • 4. 
  บัญชีที่ 1 สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 รายวิชาพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประเภทหนังสือเรียนที่ผ่านการประกันคุณภาพโดยผู้ผลิตมีกี่กลุ่มสาระ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   8

 • 5. 
  จากข้อ 4 ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระที่ได้รับการประกันคุณภาพจากผู้ผลิต
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • C. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา

  • D. 

   ศิลปะ

  • E. 

   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • 6. 
  หนังสือเรียนกลุ่มสารใะที่จัดอยู่ทั้งในประเภทหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับอนุญาตจาก ศธ และหนังสือเรียนที่ได้รับการประกันคุณภาพจากผู้ผลิต
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • E. 

   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • 7. 
  บัญชีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการประกันคุณภาพจากผู้ผลิต
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • E. 

   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • 8. 
  การใช้หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2553 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ใช้สำหรับทุกชั้น ยกเว้นชั้นใด
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.6

  • C. 

   ม.3

  • D. 

   ม.4

  • E. 

   ม.6

 • 9. 
  การใช้หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2553 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ใช้สำหรับทุกชั้น ยกเว้นชั้นใด
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ป.4

  • C. 

   ม.1

  • D. 

   ม.6

 • 10. 
  หนังสือแบบฝึกหัด หรือแบบฝึกกิจกรรมหรือแบบฝึกทักษะให้มี 3 กลุ่มสาระข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • D. 

   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 • 11. 
  การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดใครเป็นผู้คัดเลือก
  • A. 

   ครูผู้สอน

  • B. 

   ตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระ

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • D. 

   ภาคี 4 ฝ่าย

 • 12. 
  คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายในกระบวนการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนชุมชน

  • D. 

   ผู้แทนกรรมการนักเรียน

  • E. 

   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Back to Top Back to top