ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 61 Two Factors Theory (ทฤษฎี 2 ปัจจัย) นานาน่าออก

10 Questions | Total Attempts: 383

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 61 Two Factors Theory (ทฤษฎี 2 ปัจจัย) นานาน่าออก

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 61 Two Factors Theory (ทฤษฎี 2 ปัจจัย) นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เจ้าของทฤษฎี TWO FACTORS THEORY คือใคร
  • A. 

   ลูเธอร์ กูลิค

  • B. 

   เดวิค แมกเกรเกอร์

  • C. 

   จอห์น เดมิ่ง

  • D. 

   เฟรเดอริค เฮิร์ซเบอร์ก

 • 2. 
  Hygiene Factors คือข้อใด
  • A. 

   ปัจจัยภายใน

  • B. 

   ปัจจัยภายนอก

  • C. 

   การเสริมแรงทางบวก

  • D. 

   การเสริมแรงทางลบ

 • 3. 
  Motivation Factors คือข้อใด
  • A. 

   ปัจจัยภายนอก

  • B. 

   ปัจจัยภายใน

  • C. 

   การเสริมแรงทางบวก

  • D. 

   การเสริมแรงทางลบ

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่  Hygine Favtor
  • A. 

   นโยบายองค์กร

  • B. 

   การบังคับบัญชา

  • C. 

   ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน

  • D. 

   ความท้าทายของงาน

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Motivation Factors
  • A. 

   ความท้าทายของงาน

  • B. 

   ความสำเร็จของงาน

  • C. 

   การยอมรับ

  • D. 

   ความรับผิดชอบ

  • E. 

   สวัสดิการ

 • 6. 
  ประธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนคือใคร
  • A. 

   นายมีชัย วีระไวทยะ

  • B. 

   นายมีไชย วีระไวทยะ

  • C. 

   นายมีชัย วีระวัยทยะ

  • D. 

   นายมีไชย วีระวัยทยะ

 • 7. 
  World Economic Forum 2010 หรือการประชุมเวทีหารือเศรษฐกิจโลก จัดล่าสุดครั้งที่เท่าไร
  • A. 

   20

  • B. 

   30

  • C. 

   40

  • D. 

   50

 • 8. 
  World Economic Forum 2010 ล่าสุดจัดที่ประเทศใด
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   สหรัฐ

  • C. 

   สวิส

  • D. 

   เนเธอร์แลนด์

 • 9. 
  อักษรย่อของ เวทีหารือเศรษฐหิจโลกคือข้อใด
  • A. 

   WFEW

  • B. 

   WEF

  • C. 

   EWF

  • D. 

   WFE

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2552
  • A. 

   ศ.แอนน์ มิลลส์

  • B. 

   นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

  • C. 

   นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

  • D. 

   นายมีชัย วีระไวทยะ

Back to Top Back to top