ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 58 นโยบาย 8 ข้อ รมต.ศธ.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

10 | Total Attempts: 1343

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 58 นโยบาย 8 ข้อ รมต.ศธ.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 58 นโยบาย 8 ข้อ รมต.ศธ.ชินวรณ์ บุณยเกียรติกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของ รมต.ศธ.ชินวรณ์ บุญเกียรติ ในทศวรรษที่ 2 มีนโยบายหลักกี่นโยบาย
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 2. 
  นโยบายของ รมต.ศธ.ข้อใดสำคัญเป็นลำดับแรก
  • A. 

   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒

  • B. 

   โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   โรงเรียนดีประจำตำบล

  • D. 

   โครงการพัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • E. 

   Teacher Channel

 • 3. 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ นั้น เน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยเน้นทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • D. 

   การมีส่วนร่วม

 • 4. 
  โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงกระบวนการที่จะดำเนินการในการที่จะให้นัก เรียนและผู้ปกครอง ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   หนังสือเรียน

  • B. 

   อุปกรณ์การเรียน

  • C. 

   ค่าเล่าเรียน

  • D. 

   เครื่องแบบนักเรียน

 • 5. 
  นโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล ที่จะทำ MOU ร่วมกับ อปท. ให้ อปท.รับผิดชอบในส่วนใด
  • A. 

   นโยบายการศึกษา

  • B. 

   บุคลากรผู้สอน

  • C. 

   รับ-ส่งนักเรียน

  • D. 

   อุดหนุนงบประมาณ

 • 6. 
  อุสตาซ เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใดของ รมต.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
  • A. 

   โรงเรียนดีประจำตำบล

  • B. 

   เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  • C. 

   โครงการพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • D. 

   ๖. Teacher Channel

 • 7. 
  มีศูนย์ ICT มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดถึงจะเป็นแหล่งที่ฝึกอาชีพ และแหล่งพัฒนาความเข้าใจ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชาติด้วย คือนโยบายข้อใด
  • A. 

   Teacher Channel

  • B. 

   โครงการพัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • C. 

   สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  • D. 

   กศน.ตำบล

 • 8. 
  Teacher Channel ดำเนินการโดยหน่วยงานใด
  • A. 

   สกสค.

  • B. 

   กอ.

  • C. 

   สกอ.

  • D. 

   สอศ.

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • A. 

   สสวท.

  • B. 

   จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

  • C. 

   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  • D. 

   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

 • 10. 
  ข้อใด ไม่อยู่ในนโยบายใหม่ 8 ข้อ รมต.ศธ. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
  • A. 

   เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  • B. 

   Teacher Channal

  • C. 

   3 ดี 4 ใหม่

  • D. 

   ผลักดัน พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ