ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 56 Sp2 Sp 2 - จ้างครูให้โรงเรียน

10 | Total Attempts: 789

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 56 Sp2 Sp 2 - จ้างครูให้โรงเรียน

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 56 SP2 - จ้างครูให้โรงเรียน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สพฐ. จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน จัดสรรให้มีการจ้างวิทยากรภายนอกให้ทำหน้าที่ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านโรงเรียนละกี่บาท
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   ึ7,367 บาท

  • C. 

   7,940 บาท

  • D. 

   9,600 บาท

 • 2. 
  สพฐ.จัดสรรให้จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการได้รับค่าจ้างเดือนละเท่าไร
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   7,367 บาท

  • C. 

   ึ7,940 บาท

  • D. 

   9,600 บาท

 • 3. 
  สพฐ.จัดสรรให้จ้างครูสอนสังคม ประวัติศาสตร์ ในอัตราตามข้อใด
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   7,637 บาท

  • C. 

   7,940 บาท

  • D. 

   9,600 บาท

 • 4. 
  สพฐ.จัดสรรจ้างครูภูมิปัญญาด้านดนตรี นาฎศิลป์ ทุกโณงเรียนโรงเรียนละกี่บาท
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   7,367 บาท

  • C. 

   7,940 บาท

  • D. 

   9,600 บาท

 • 5. 
  สพฐ.จัดสรรตาม SP2 ค่าวัสดุกีฬาให้ทุกโรงเรียน ๆ ละกี่บาท
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   7,367 บาท

  • C. 

   7,510 บาท

  • D. 

   7,940 บาท

 • 6. 
  สพฐ.จัดสรรตาม SP2 ค่าครุภัณฑ์ดนตรีให้ทุกโรงเรียน ๆ ละกี่บาท
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   7,367 บาท

  • C. 

   7,510 บาท

  • D. 

   8,862 บาท

 • 7. 
  ค่าวัสดุกีฬา สพฐ. จัดสรรให้ทุกโรงเรียนเท่ากัน ตาม SP2 โรงเรียนละเท่าไร
  • A. 

   3,000 บาท

  • B. 

   3,500 บาท

  • C. 

   7,510 บาท

  • D. 

   8,862 บาท

 • 8. 
  ค่าครุภัณฑ์ดนตรี สพฐ.จัดสรรให้ทุกโรงเรียน ตาม SP2 ทุกโรงเรียนเท่ากันคือ
  • A. 

   ึ7,510 บาท

  • B. 

   ึ7,940 บาท

  • C. 

   8,862 บาท

  • D. 

   9,600 บาท

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ค่าจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาที่จัดสรรให้ทุกโรงเรียน ตาม SP2 จัดสรรในหมวดค่าตอบแทน

  • B. 

   ค่าจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีที่จัดสรรให้ทุกโรงเรียนตาม SP2 จัดสรรในหมวดค่าตอบแทน

  • C. 

   ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดสรรตาม SP2 จัดสรรตามหมวดงบดำเนินงาน

  • D. 

   ค่าจ้างครูสอนสังคม ประวัติศาสตร์ ตาม SP2 จัดสรรตามหมวดรายจ่ายอื่น

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยฯเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2553
  • A. 

   ค่าวัสดุกีฬาจัดให้ทุกโรงเรียน ๆ ละ 7,510 บาท

  • B. 

   จ้างครูกีฬาตามหมวดค่าตอบแทน 6 เดือน ๆ ละ 4 สัปดาห์

  • C. 

   สัปดาห์ละ 2 คาบ ๆ ละ 200 บาท

  • D. 

   นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาไทยได้อย่างน้อย 1 ประเภท

  • E. 

   นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาสากลได้อย่างน้อย 1 ประเภท

Back to Top Back to top