ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 55 Teacher TV, 5 องค์กรหลัก ศธ,Team Wins, นานาน่าออก

10 Questions | Total Attempts: 566

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 55 Teacher TV, 5 องค์กรหลัก ศธ,Team Wins, นานาน่าออก - Quiz

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 55 TEACHER TV, 5 องค์กรหลัก ศธ , นานาน่าออกกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  TEACHER TV ของกระทรวงศึกษาธิการหมายถึงข้อใด
  • A. 

   การให้ครูสอนนักเรียนผ่านช่องฟรีทีวี

  • B. 

   การให้ครูที่เก่งและมีชื่อเสียงนำเสนอวิธีการสอนที่ได้ผลต่อครูทั่วประเทศผ่านทีวีไทย

  • C. 

   การให้ครูสอนครูต้นแบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

  • D. 

   โครงการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

 • 2. 
  TEACHER TV มีระยะเวลาตมข้อใด
  • A. 

   2552 - 2553

  • B. 

   2553 - 2554

  • C. 

   2553 - 2555

  • D. 

   2554 - 2555

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • E. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 4. 
  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์รัฐบาลไทย
  • A. 

   Www.thaigov.ac.th

  • B. 

   Www.thaigov.go.th

  • C. 

   Www.thaigovermance.net

  • D. 

   Www.thaigovermance.go.th

 • 5. 
  TEAM WINS เกี่ยวข้องกับองค์กรหลักของ ศธ. ข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สร.

  • B. 

   สป.

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   สกอ.

  • E. 

   สกอศ.

 • 6. 
  GURU online หมายถึงข้อใด
  • A. 

   อบรมผู้ไม่ผ่าน อ.3 ด้านที่ 3

  • B. 

   ระบบจัดการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • C. 

   เครือข่ายความรู้อินเตอร์เน็ต

  • D. 

   อบรมพัฒนา อ.3

 • 7. 
  สสส. หมายถึงข้อใด
  • A. 

   สำนักงานสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

  • B. 

   สำนักงานสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ

  • C. 

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  • D. 

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ

 • 8. 
  เลขาธิการ กบข. คนปัจจุบันคือใคร
  • A. 

   โสภาวดี เลิศมนัสชัย

  • B. 

   มนัสชัย เลิศโสภาวดี

  • C. 

   วิสิฐ ตันติสุนทร

  • D. 

   วิสุทธิ์ ตันติสุนทร

 • 9. 
  ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04188/; 1393 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ค่าวัสดุกีฬาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านให้กับทุกโรงเรียนโรงเรียนละกี่บาท
  • A. 

   ึ5,080 บาท

  • B. 

   ึ7,367 บาท

  • C. 

   ึ7,510 บาท

  • D. 

   ึ7,940 บาท

 • 10. 
  ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04188/; 1393 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 จัดให้มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกีฬา ทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรโรงเรียนละกี่บาท
  • A. 

   5,080 บาท

  • B. 

   7,940 บาท

  • C. 

   8,862 บาท

  • D. 

   9,600 บาท

Back to Top Back to top