ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 50 กคศ.

10 | Total Attempts: 1577

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 50 กคศ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 50 กคศ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ก.ค.ศ.หมายถึงข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ

 • 2. 
  ข้อใดหมายถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • A. 

   Office of the teacher civil service educational personnel commission

  • B. 

   Office the teacher civil service and educational personnel commission

  • C. 

   Office of the teacher civil service and educational personnel commission

  • D. 

   Office the teacher civil service educational personnel commission

 • 3. 
  ก.ค.ศ. ชุดใหม่มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   21 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 21 คน

  • C. 

   28 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 28 คน

 • 4. 
  ข้อใด หมายถึง เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
  • A. 

   Http://www.otepc.net

  • B. 

   Http://www.obepc.net

  • C. 

   Http://www.otepc.or.th

  • D. 

   Http://www.moe.otepc.net

 • 5. 
  ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ค.ศ. คนปัจจุบัน
  • A. 

   ดิเรก งามพันธ์

  • B. 

   องค์กร อมรศิรินันท์

  • C. 

   ประเสริฐ งามพันธ์

  • D. 

   ชินภัทร ภูมิรัตน

 • 6. 
  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา หมายถึงส่วนใดของ สำนักงาน ก.ค.ศ.
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   เป้าหมาย

  • D. 

   ค่านิยม

 • 7. 
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ก.ค.ศ. ถูกกำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547
  • A. 

   มาตรา 18

  • B. 

   มาตรา 19

  • C. 

   มาตรา 20

  • D. 

   มาตรา 21

 • 8. 
  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ถูกกำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547
  • A. 

   มาตรา 18

  • B. 

   มาตรา 19

  • C. 

   มาตรา 20

  • D. 

   มาตรา 21

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ก.ค.ศ.
  • A. 

   เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการผลิตและการบริหารงานครู

  • B. 

   ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานครู

  • C. 

   พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญา

  • D. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักงาน ก.ค.ศ.
  • A. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

  • B. 

   วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครู

  • D. 

   กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • E. 

   จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ ก.ค.ศ.