ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการเด่น

18

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการเด่น

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและ ณะกรรมการเด่นกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

  • D. 

   ผู้แทนองค์ชุมชน

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 4 องค์กรหลักในกระทรวงตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • B. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม

  • E. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • D. 

   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 4. 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   นโยบายรัฐบาล

  • B. 

   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทน ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้แทนสมาคมครู

  • B. 

   ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนสมาคมผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   กำกับสถานศึกษา

  • B. 

   ดูแลสถานศึกษา

  • C. 

   จัดตั้งสถานศึกษา

  • D. 

   ส่งเสริมสถานศึกษา

  • E. 

   ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา

 • 7. 
  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   กำกับ

  • B. 

   ส่งเสริม

  • C. 

   สนับสนุน

  • D. 

   ดูแล

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำของกระทรวงและส่วนราชการ

  • B. 

   ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง

  • C. 

   จัดทำงบประมาณและแผนปฏฺบัติราชการของกระทรวง

  • D. 

   ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • E. 

   ดำเนินการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา

  • B. 

   พัฒนางานด้านวิชาการ

  • C. 

   จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกับสถานศึกษา

  • D. 

   พิจารณาแบ่งส่วนราชการ ภายในสถานศึกษาและสำนักงาน

  • E. 

   ปฏฺบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ.กำหนด

 • 10. 
  ข้อใด ไ่ม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 39
  • A. 

   บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • C. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษา

  • D. 

   พิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากรในสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

  • B. 

   กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

  • C. 

   ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

  • D. 

   พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  • B. 

   ควบคุมความประพฤติผู้ประกอบวิชาชีพ

  • C. 

   ออกใบอนุญาต

  • D. 

   ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   พิจารณาการออกใบอนุญาต

  • B. 

   กำกับดูแลการปฏฺบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

  • C. 

   ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ

  • D. 

   พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ ของ สก.สค.
  • A. 

   ส่งเสริม

  • B. 

   ดำเนินการ

  • C. 

   ให้ความเห็นชอบ

  • D. 

   สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการ

  • E. 

   ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์

 • 15. 
  สก.สค.เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจและหน้าที่ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   รับผิดชอบการดำเนินงาน ของ สก.สค.

  • B. 

   ประสานและดำเนินงานตามที่ คณะกรรมการ สก.สค.มอบหมาย

  • C. 

   จัดทำรายงานประจำปี

  • D. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ

 • 16. 
  ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี

  • B. 

   ออกกฏ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ

  • C. 

   พอจารณาตีความปัญหาเนื่องจากการใช้ พรบ.

  • D. 

   พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • E. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 • 17. 
  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ทุกข้อ ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

  • B. 

   วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทำแผนกำลังคน

  • D. 

   จัดทำรายงานประจำปีเสนอ ก.ค.ศ.

  • E. 

   กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ

  • C. 

   พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเสนอ ก.ค.ศ.