ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการเด่น

18 | Total Attempts: 387

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการเด่น

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 47 อำนาจหน้าที่สำนักงานและ ณะกรรมการเด่นกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

  • D. 

   ผู้แทนองค์ชุมชน

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 4 องค์กรหลักในกระทรวงตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • B. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม

  • E. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • D. 

   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 4. 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   นโยบายรัฐบาล

  • B. 

   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทน ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้แทนสมาคมครู

  • B. 

   ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนสมาคมผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   กำกับสถานศึกษา

  • B. 

   ดูแลสถานศึกษา

  • C. 

   จัดตั้งสถานศึกษา

  • D. 

   ส่งเสริมสถานศึกษา

  • E. 

   ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา

 • 7. 
  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   กำกับ

  • B. 

   ส่งเสริม

  • C. 

   สนับสนุน

  • D. 

   ดูแล

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำของกระทรวงและส่วนราชการ

  • B. 

   ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง

  • C. 

   จัดทำงบประมาณและแผนปฏฺบัติราชการของกระทรวง

  • D. 

   ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • E. 

   ดำเนินการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา

  • B. 

   พัฒนางานด้านวิชาการ

  • C. 

   จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกับสถานศึกษา

  • D. 

   พิจารณาแบ่งส่วนราชการ ภายในสถานศึกษาและสำนักงาน

  • E. 

   ปฏฺบัติงานอื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ.กำหนด

 • 10. 
  ข้อใด ไ่ม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 39
  • A. 

   บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • C. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษา

  • D. 

   พิจารณาความดีความชอบครูและบุคลากรในสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต

  • B. 

   กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

  • C. 

   ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

  • D. 

   พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  • B. 

   ควบคุมความประพฤติผู้ประกอบวิชาชีพ

  • C. 

   ออกใบอนุญาต

  • D. 

   ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   พิจารณาการออกใบอนุญาต

  • B. 

   กำกับดูแลการปฏฺบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

  • C. 

   ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ

  • D. 

   พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 • 14. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ ของ สก.สค.
  • A. 

   ส่งเสริม

  • B. 

   ดำเนินการ

  • C. 

   ให้ความเห็นชอบ

  • D. 

   สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการ

  • E. 

   ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์

 • 15. 
  สก.สค.เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจและหน้าที่ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   รับผิดชอบการดำเนินงาน ของ สก.สค.

  • B. 

   ประสานและดำเนินงานตามที่ คณะกรรมการ สก.สค.มอบหมาย

  • C. 

   จัดทำรายงานประจำปี

  • D. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ

 • 16. 
  ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี

  • B. 

   ออกกฏ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ

  • C. 

   พอจารณาตีความปัญหาเนื่องจากการใช้ พรบ.

  • D. 

   พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • E. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

 • 17. 
  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีอำนาจหน้าที่ทุกข้อ ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

  • B. 

   วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทำแผนกำลังคน

  • D. 

   จัดทำรายงานประจำปีเสนอ ก.ค.ศ.

  • E. 

   กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ

  • C. 

   พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเสนอ ก.ค.ศ.

Back to Top Back to top