ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

13

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ผู้บริหา สถานศึกษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเรียงลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายได้ถูกต้องจากสูงไปหาต่ำ
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ , พรบ., พรก.,พรฎ,กฎกระทรง,ระเบียบ,มติ ครม.,หนังสือเวียน

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ , พรบ., พรฎ.,พรก,กฎกระทรง,ระเบียบ,มติ ครม.,หนังสือเวียน

  • C. 

   รัฐธรรมนูญ , พรฎ., พรก.,พรฎ,กฎกระทรง,ระเบียบ,มติ ครม.,หนังสือเวียน

  • D. 

   รัฐธรรมนูญ , พรบ., พรก.,พรฎ,ระเบียบ, กฎกระทรง,มติ ครม.,หนังสือเวียน

 • 2. 
  การยุบส่วนราชการให้กระทำเป็นกฎหมายตามข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกำหนด

  • C. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 3. 
  การจัดทำพิจารณางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้จัดทำเป็นกฎหมายใด
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   พรก.

  • C. 

   พรฎ.

  • D. 

   กฏกระทรวง

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   จัดรูปแบบการศึกษา

  • B. 

   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ปกครองดูแลทรัพย์สินฯ

  • D. 

   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน

  • B. 

   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

  • C. 

   จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบที่เหมาะสม

  • D. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษา

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39
  • A. 

   เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  • B. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • C. 

   พิจารณาความดีความชอบ

  • D. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • E. 

   จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

  • B. 

   วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  • C. 

   เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป

  • D. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • B. 

   ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   พิจารณาความดีความชอบ

  • D. 

   สั่งให้ครูรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) ม.68

 • 9. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน

  • B. 

   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

  • C. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • D. 

   บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน

 • 10. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   จัดรูปแบบการศึกษา

  • B. 

   เป็นพนักานเจ้าหน้าที่

  • C. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • D. 

   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39
  • A. 

   วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

  • B. 

   วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  • C. 

   พิจารณาความดีความชอบ

  • D. 

   อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

 • 12. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  • B. 

   ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • D. 

   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 • 13. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  • B. 

   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

  • D. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษา

  • E. 

   แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำานต่าง ๆ