ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

13 | Total Attempts: 959

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 46 มองมุมกว้างกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ผู้บริหา สถานศึกษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเรียงลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายได้ถูกต้องจากสูงไปหาต่ำ
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ , พรบ., พรก.,พรฎ,กฎกระทรง,ระเบียบ,มติ ครม.,หนังสือเวียน

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ , พรบ., พรฎ.,พรก,กฎกระทรง,ระเบียบ,มติ ครม.,หนังสือเวียน

  • C. 

   รัฐธรรมนูญ , พรฎ., พรก.,พรฎ,กฎกระทรง,ระเบียบ,มติ ครม.,หนังสือเวียน

  • D. 

   รัฐธรรมนูญ , พรบ., พรก.,พรฎ,ระเบียบ, กฎกระทรง,มติ ครม.,หนังสือเวียน

 • 2. 
  การยุบส่วนราชการให้กระทำเป็นกฎหมายตามข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกำหนด

  • C. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 3. 
  การจัดทำพิจารณางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้จัดทำเป็นกฎหมายใด
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   พรก.

  • C. 

   พรฎ.

  • D. 

   กฏกระทรวง

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   จัดรูปแบบการศึกษา

  • B. 

   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ปกครองดูแลทรัพย์สินฯ

  • D. 

   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน

  • B. 

   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

  • C. 

   จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบที่เหมาะสม

  • D. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษา

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39
  • A. 

   เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  • B. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • C. 

   พิจารณาความดีความชอบ

  • D. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • E. 

   จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

  • B. 

   วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  • C. 

   เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป

  • D. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • B. 

   ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   พิจารณาความดีความชอบ

  • D. 

   สั่งให้ครูรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) ม.68

 • 9. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน

  • B. 

   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

  • C. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • D. 

   บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน

 • 10. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   จัดรูปแบบการศึกษา

  • B. 

   เป็นพนักานเจ้าหน้าที่

  • C. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • D. 

   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39
  • A. 

   วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

  • B. 

   วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  • C. 

   พิจารณาความดีความชอบ

  • D. 

   อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

 • 12. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  • B. 

   ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล

  • C. 

   บริหารกิจการสถานศึกษา

  • D. 

   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 • 13. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  • B. 

   เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

  • D. 

   เป็นผู้แทนสถานศึกษา

  • E. 

   แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำานต่าง ๆ

Back to Top Back to top