ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 45 ประกาศกระทรวงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ประถม-มัธยมศึกษา

12 | Total Attempts: 926

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 45 ประกาศกระทรวงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ประถม-มัธยมศึกษา

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 45 ประกาศกระทรวงแก้ไขเปลี่ นแปลงเขตพื้นที่ประถม-มัธ ยมศึกษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   7 กรกฎาคม 2546

  • B. 

   18 มกราคม 2551

  • C. 

   18 สิงหาคม 2553

  • D. 

   22 สิงหาคม 2553

  • E. 

   23 สิงหาคม 2553

 • 2. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • A. 

   อ.กุดบาก จ.สกลนคร อยู่ใน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

  • B. 

   อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ไปอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

  • C. 

   อ.กุดบาก จ.สกลนคร อยู่ใน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

  • D. 

   มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 • 3. 
  เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   181 เขต

  • B. 

   182 เขต

  • C. 

   183 เขต

  • D. 

   184 เขต

  • E. 

   185 เขต

 • 4. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีกี่เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมใดตามประกาศ ให้อยู่ในสังกัดตามข้อใด
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตนั้น

  • D. 

   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กฎหมายที่ทำให้เกิดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • A. 

   มาตรา 5 และ มาตรา 37 วรรคสอง แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

  • B. 

   มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

  • D. 

   (5) มาตรา 7 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 • 7. 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ประกาศ ณ วันใด
  • A. 

   16 สิงหาคม 2553

  • B. 

   17 สิงหาคม 2553

  • C. 

   18 สิงหาคม 2553

  • D. 

   19 สิงหาคม 2553

 • 8. 
  ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • A. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  • B. 

   นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

  • C. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • D. 

   รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 9. 
  ที่ตั้งของสำนักงานเตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีจำนวนกี่เขต
  • A. 

   41

  • B. 

   42

  • C. 

   43

  • D. 

   182

  • E. 

   183

 • 10. 
  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีสำนักงานอยู่ที่ใด
  • A. 

   เขตดุสิต

  • B. 

   เขตห้วยขวาง

  • C. 

   เขตราชเทวี

  • D. 

   อ.เมืองนนทบุรี

 • 11. 
  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วยตามข้อใด
  • A. 

   จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์

  • B. 

   จังหวัดเพชรบูรณ์

  • C. 

   จังหวัดกำแพงเพชรและพิจิตร

  • D. 

   จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี

 • 12. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ที่ใด
  • A. 

   อำเภอเมืองพิษณุโลก

  • B. 

   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

  • C. 

   อำเภอเมืองกำแพงเพชร

  • D. 

   อำเภอเมืองนครสวรรค์

Back to Top Back to top