ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553

25 | Total Attempts: 5563

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูแ ะบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันใด
  • A. 

   12 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   13 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   23 กรกฎาคม 2553

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   56

  • D. 

   65

  • E. 

   70

 • 4. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   12 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   13 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   23 กรกฎาคม 2553

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 มีผลใช้บังคับวันใด
  • A. 

   23 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   24 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   25 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   26 กรกฎาคม 2553

 • 6. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ยกเลิกมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไข พ.ศ.2551
  • A. 

   (5) มาตรา 7

  • B. 

   วรรค 1 มาตรา 21

  • C. 

   (5) มาตรา 7 และ วรรค 1 มาตรา 21

  • D. 

   (1) มาตรา 7 และ วรรค 5 มาตรา 21

 • 7. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ. ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   8 คน

  • B. 

   9 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   13 คน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ.ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
  • A. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนข้าราชการครู

  • E. 

   ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
  • A. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษาฝ่ายละ 1 คน

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ฝ่ายละ 1 คน

  • C. 

   ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน 5 คน ซึ่งเลือกจากผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ 2 คน

  • D. 

   ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 คน

 • 10. 
  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 • 11. 
  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • C. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา

 • 12. 
  ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 จะทำให้มี จำนวน ก.ค.ศ.ทั้งหมดกี่คน
  • A. 

   28 คน

  • B. 

   29 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   31 คน

  • E. 

   32 คน

 • 13. 
  ข้อใด คืออัตราส่วนใหม่ ของ ก.ค.ศ. ในสัดส่วนผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   8 : 8 : 8

  • B. 

   8 : 8 : 9

  • C. 

   8 : 8 : 12

  • D. 

   8 : 9 : 12

 • 14. 
  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาจากข้อใด
  • A. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • B. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผู้แทน ก.ค.ศ.

  • D. 

   อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

  • E. 

   อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ผู้แทน ก.ค.ศ.

 • 15. 
  อนุกรรมการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของอนุกรรมการโดยตำแหน่ง ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
  • A. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • B. 

   ด้านการศึกษา

  • C. 

   ด้านกฎหมาย

  • D. 

   ด้านการเงินการคลัง

  • E. 

   ด้านนโยบายและแผนงาน

 • 17. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   8

 • 18. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์จากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • B. 

   ด้านวิชาการ

  • C. 

   ด้านการศึกษา

  • D. 

   ด้านกฎหมาย

  • E. 

   ด้านการเงินการคลัง

 • 19. 
  อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   12

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืนที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้แทนข้าราชการครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 21. 
  ข้อใด คือ อัตราส่วนของอนุกรรมการข้าราชการครูโดยตำแหน่ง : อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   2 : 4 : 3

  • B. 

   2 : 4 : 4

  • C. 

   2 : 4 : 5

  • D. 

   2 : 3 : 4

 • 22. 
  ให้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ภายในกี่วัน
  • A. 

   90 วัน

  • B. 

   90 วันนับแต่วันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ

  • C. 

   180 วัน นับแต่วันที่ พรบ.นี้ประกาศใช้

  • D. 

   180 วัน นับแต่วันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ

 • 23. 
  ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ใครทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม พรบ.นี้
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประถมศึกษา

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.ประถมศึกษา

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

  • E. 

   อ.ก.ค.ศ.กรม

 • 24. 
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอยู่ในวาระตามข้อใด
  • A. 

   2 ปี วาระเดียว

  • B. 

   2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

  • C. 

   3 ปี วาระเดียว

  • D. 

   4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

 • 25. 
  ในเขตพื้นที่การศึกษาใดมีการดำเนินการทางวินัยตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป การดำำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

  • B. 

   หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด

  • C. 

   ระเบียบที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

  • D. 

   ระเบียบ ก.ค.ศ.กำหนด

Back to Top Back to top