ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553

25
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 44 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูแ ะบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Sample Question

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร

1

2

3

4

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันใด
  • A. 

   12 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   13 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   23 กรกฎาคม 2553

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553  เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   56

  • D. 

   65

  • E. 

   70

 • 4. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   12 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   13 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   23 กรกฎาคม 2553

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 มีผลใช้บังคับวันใด
  • A. 

   23 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   24 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   25 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   26 กรกฎาคม 2553

 • 6. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ยกเลิกมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไข พ.ศ.2551
  • A. 

   (5) มาตรา 7

  • B. 

   วรรค 1 มาตรา 21

  • C. 

   (5) มาตรา 7 และ วรรค 1 มาตรา 21

  • D. 

   (1) มาตรา 7 และ วรรค 5 มาตรา 21

 • 7. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ. ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   8 คน

  • B. 

   9 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   13 คน

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ.ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
  • A. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนข้าราชการครู

  • E. 

   ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
  • A. 

   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยมศึกษาฝ่ายละ 1 คน

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ฝ่ายละ 1 คน

  • C. 

   ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน 5 คน ซึ่งเลือกจากผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ 2 คน

  • D. 

   ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 คน

 • 10. 
  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 • 11. 
  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • B. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • C. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา

 • 12. 
  ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 จะทำให้มี จำนวน ก.ค.ศ.ทั้งหมดกี่คน
  • A. 

   28 คน

  • B. 

   29 คน

  • C. 

   30 คน

  • D. 

   31 คน

  • E. 

   32 คน

 • 13. 
  ข้อใด คืออัตราส่วนใหม่ ของ ก.ค.ศ. ในสัดส่วนผู้แทนโดยตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   8 : 8 : 8

  • B. 

   8 : 8 : 9

  • C. 

   8 : 8 : 12

  • D. 

   8 : 9 : 12

 • 14. 
  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาจากข้อใด
  • A. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • B. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผู้แทน ก.ค.ศ.

  • D. 

   อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

  • E. 

   อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ผู้แทน ก.ค.ศ.

 • 15. 
  อนุกรรมการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของอนุกรรมการโดยตำแหน่ง ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
  • A. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • B. 

   ด้านการศึกษา

  • C. 

   ด้านกฎหมาย

  • D. 

   ด้านการเงินการคลัง

  • E. 

   ด้านนโยบายและแผนงาน

 • 17. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   8

 • 18. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์จากทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • B. 

   ด้านวิชาการ

  • C. 

   ด้านการศึกษา

  • D. 

   ด้านกฎหมาย

  • E. 

   ด้านการเงินการคลัง

 • 19. 
  อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   12

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืนที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้แทนข้าราชการครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้แทนผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 21. 
  ข้อใด คือ อัตราส่วนของอนุกรรมการข้าราชการครูโดยตำแหน่ง : อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   2 : 4 : 3

  • B. 

   2 : 4 : 4

  • C. 

   2 : 4 : 5

  • D. 

   2 : 3 : 4

 • 22. 
  ให้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ภายในกี่วัน
  • A. 

   90 วัน

  • B. 

   90 วันนับแต่วันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ

  • C. 

   180 วัน นับแต่วันที่ พรบ.นี้ประกาศใช้

  • D. 

   180 วัน นับแต่วันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ

 • 23. 
  ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ใครทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม พรบ.นี้
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประถมศึกษา

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.ประถมศึกษา

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

  • E. 

   อ.ก.ค.ศ.กรม

 • 24. 
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอยู่ในวาระตามข้อใด
  • A. 

   2 ปี วาระเดียว

  • B. 

   2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

  • C. 

   3 ปี วาระเดียว

  • D. 

   4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติด

 • 25. 
  ในเขตพื้นที่การศึกษาใดมีการดำเนินการทางวินัยตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป การดำำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

  • B. 

   หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด

  • C. 

   ระเบียบที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

  • D. 

   ระเบียบ ก.ค.ศ.กำหนด