Take Another Quiz

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553

19
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   21 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   23 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   24 กรกฎาคม 2553

 • 2. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   23 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   24 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   25 กรกฎาคม 2553

 • 3. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   5 มาตรา

  • D. 

   6 มาตรา

 • 4. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  ให้ไว้  ณ  วันใด
  • A. 

   12 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   13 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   23 กรกฎาคม 2553

 • 5. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   65

  • D. 

   66

 • 6. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ  พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ตราขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   โดยคำแนะนำของรัฐสภา

  • B. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

  • C. 

   โดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ

 • 8. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  ยกเลิกความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
  • A. 

   มาตรา 36

  • B. 

   มาตรา 37

  • C. 

   มาตรา 38

  • D. 

   มาตรา 39

 • 10. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  เพิ่มความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
  • A. 

   มาตรา 37

  • B. 

   มาตรา 38

  • C. 

   มาตรา 39

  • D. 

   มาตรา 40

 • 11. 
  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใด
  • A. 

   ระดับของการศึกษา

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   จำนวนสถานศึกษา

  • D. 

   จำนวนประชากร

  • E. 

   ความเหมาะสมด้านอื่น

 • 12. 
  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   จำนวนสถานศึกษา

  • C. 

   จำนวนประชากร

  • D. 

   วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

 • 13. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใดที่ไม่ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ระดับอาชีวศึกษา

 • 14. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งเป็นเขตการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐสภา

  • C. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • D. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา

 • 15. 
  กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดตามข้อใด
  • A. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   จำนวนประชากร

  • C. 

   ระดับการศึกษา

  • D. 

   ความเหมาะสมด้านอื่น

 • 16. 
  การจัดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดนั้นให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   โดยคำยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 17. 
  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ใครอาจเป็นผู้จัดการศึกษาดังกล่าว
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สภาการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

 • 18. 
  การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด  ให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำและยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ตามประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ตามคำยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 19. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการ