ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553

19 | Total Attempts: 8076

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553

ข้อสอบ กฎหมาย ชุด 42 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   21 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   23 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   24 กรกฎาคม 2553

 • 2. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   23 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   24 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   25 กรกฎาคม 2553

 • 3. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   5 มาตรา

  • D. 

   6 มาตรา

 • 4. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  ให้ไว้  ณ  วันใด
  • A. 

   12 กรกฎาคม 2553

  • B. 

   13 กรกฎาคม 2553

  • C. 

   22 กรกฎาคม 2553

  • D. 

   23 กรกฎาคม 2553

 • 5. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
  • A. 

   22

  • B. 

   23

  • C. 

   65

  • D. 

   66

 • 6. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ  พ.ศ.2553  เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ตราขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   โดยคำแนะนำของรัฐสภา

  • B. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

  • C. 

   โดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ

 • 8. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  ยกเลิกความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
  • A. 

   มาตรา 36

  • B. 

   มาตรา 37

  • C. 

   มาตรา 38

  • D. 

   มาตรา 39

 • 10. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  เพิ่มความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
  • A. 

   มาตรา 37

  • B. 

   มาตรา 38

  • C. 

   มาตรา 39

  • D. 

   มาตรา 40

 • 11. 
  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใด
  • A. 

   ระดับของการศึกษา

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   จำนวนสถานศึกษา

  • D. 

   จำนวนประชากร

  • E. 

   ความเหมาะสมด้านอื่น

 • 12. 
  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   จำนวนสถานศึกษา

  • C. 

   จำนวนประชากร

  • D. 

   วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

 • 13. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใดที่ไม่ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ระดับช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ระดับอาชีวศึกษา

 • 14. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งเป็นเขตการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐสภา

  • C. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • D. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา

 • 15. 
  กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดตามข้อใด
  • A. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   จำนวนประชากร

  • C. 

   ระดับการศึกษา

  • D. 

   ความเหมาะสมด้านอื่น

 • 16. 
  การจัดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดนั้นให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   โดยคำยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   โดยคำแนะนำและยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 17. 
  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ใครอาจเป็นผู้จัดการศึกษาดังกล่าว
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สภาการศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

 • 18. 
  การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด  ให้เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำและยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ตามประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ตามคำยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 19. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการ

Back to Top Back to top