ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง

12 | Total Attempts: 751

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 41 การรับนักเรียนปี 53 ใหม่ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ รับปรุงกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  จากนโยบายการรับนักเรียนปี 2553 เพื่อผลักดันให้มีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพตามข้อใด
  • A. 

   50 : 50

  • B. 

   40 : 60

  • C. 

   60 : 40

  • D. 

   70 : 30

 • 2. 
  การรับนักเรียนในปี 2553 สำหรับเด็กนอกเขตบริการในระดับชั้นใดให้มีการสอบคัดเลือก
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ป.1

  • C. 

   ม.1

  • D. 

   ม.4

 • 3. 
  โรงเรียนดังตามการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อทั่วประเทศมีกี่โรงเรียน
  • A. 

   363 โรงเรียน

  • B. 

   365 โรงเรียน

  • C. 

   367 โรงเรียน

  • D. 

   369 โรงเรียน

 • 4. 
  การรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 ในชั้น ป.1 และ ม.1 ให้มีสัดส่วนรับเด็กในเขตและนอกเขตบริการตามข้อใด
  • A. 

   60 : 40

  • B. 

   50 : 50

  • C. 

   70 : 30

  • D. 

   80 : 20

 • 5. 
  ในปีการศึกษา 2553 การรับนักเรียนตามข้อใดได้รับสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2552
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   สายสามัญศึกษา

  • D. 

   สายอาชีวศึกษา

 • 6. 
  สักส่วนการรับนักเรียนโณงเรียนเอกชนต่อโรงเรียนของรัฐในปีการศึกษา 2553 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   30 : 70

  • B. 

   20 : 80

  • C. 

   40 : 60

  • D. 

   50 : 50

 • 7. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ที่ ครม.เห็นชอบ วันที่ 5 มกราคม 2553 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554

  • B. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556

  • C. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2557

  • D. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559

 • 8. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ยึดปรัชญาใดในการดำเนินการ
  • A. 

   คุณธรรมนำความรู้

  • B. 

   ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต

  • C. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   พิพัฒนาการนิยม

 • 9. 
  เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงมี 3 ข้อ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   สังคมคุณภาพ

  • B. 

   สังคมคุณธรรม

  • C. 

   สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้

  • D. 

   สังคมสมานฉันท์

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง
  • A. 

   เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน

  • B. 

   เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้

  • C. 

   เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม

  • D. 

   เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • 11. 
  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมาย ของแผนสู่การปฏฺบัติ
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   การขยายโอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

  • D. 

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา

 • 12. 
  แผนงานรีบด่วนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2552

  • B. 

   2552 - 2553

  • C. 

   2552 - 2554

  • D. 

   2552 - 2555