ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

30
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเร อน พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   23 มกราคม 2551

  • B. 

   24 มกราคม 2551

  • C. 

   25 มกราคม 2551

  • D. 

   26 มกราคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   24 มกราคม 2551

  • B. 

   25 มกราคม 2551

  • C. 

   26 มกราคม 2551

  • D. 

   27 มกราคม 2551

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมีกี่ลักษณะ กี่หมวด กี่มาตรา
  • A. 

   4 ลักษณะ 10 หมวด 138 มาตรา

  • B. 

   5 ลักษณะ 11 หมวด 139 มาตรา

  • C. 

   4 ลักษณะ 11 หมวด 138 มาตรา

  • D. 

   5 ลักษณะ 12 หมวด 139 มาตรา

 • 4. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ใครเป็นผู้รักษาการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • B. 

   คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

  • C. 

   บททั่วไป

  • D. 

   ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 • 6. 
  ก.พ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  • C. 

   คณะกรรมการพลเรือน

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน

 • 7. 
  ข้อใด ไม่มี อ.ก.พ.สามัญ
  • A. 

   อ.ก.พ.กอง

  • B. 

   อ.ก.พ.กรม

  • C. 

   อ.ก.พ.จังหวัด

  • D. 

   อ.ก.พ.กระทรวง

 • 8. 
  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ก.พ.ค.

  • B. 

   กพ.ค.

  • C. 

   กพค.

  • D. 

   ก.พค.

 • 9. 
  ใครเป็นประธานใน ก.พ.กรม
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลักกระทรวง

  • E. 

   อธิบดี

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.พ.
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • D. 

   ข้อ A B ถูก C ผิด

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรม
  • A. 

   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • B. 

   ด้านการบริหารและการจัดการ

  • C. 

   ด้านกฎหมาย

  • D. 

   ด้านนโยบาย เศรษฐกิจ และสังคม

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.พ.จังหวัด
  • A. 

   พิจารณานโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการริหารทรัพยากรบุคคล

  • B. 

   พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ

  • C. 

   ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย

  • D. 

   พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการ

 • 13. 
  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   6 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 6 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 7 คน

 • 14. 
  ข้อใด คือลักษณะของ ก.พ.ค.
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี

  • B. 

   เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคล

  • C. 

   เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • D. 

   เป็นกรรมการในองค์กรกลางของรัฐ

 • 15. 
  ข้าราชการพลเรือน มีกี่ประเภท
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 16. 
  ผู้ที่จะสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   18 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

  • C. 

   18 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 • 17. 
  ข้าราชการพลเรือนมีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   วิชาการ

  • C. 

   อำนวยการ

  • D. 

   บริหาร

  • E. 

   สามัญ

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ
  • A. 

   ปฏิบัติการ

  • B. 

   ชำนาญงาน

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เชี่ยวชาญ

  • E. 

   ทรงคุณวุฒิ

 • 20. 
  มาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ว่าด้วยเรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  • A. 

   มาตรา 27

  • B. 

   มาตรา 35

  • C. 

   มาตรา 53

  • D. 

   มาตรา 57

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   การบรรจุและแต่งตั้งระดับสูงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง กรม ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ อนุมัติแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

  • B. 

   การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • C. 

   การบรรจุและแต่งตั้ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ให้รัฐมนตรี สั่งบรรจุแต่งตั้ง

  • D. 

   การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 การย้ายตามมาตรา 63 การให้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 9 ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้ง

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จรรยาข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

  • B. 

   ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

  • C. 

   การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

  • D. 

   การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

  • E. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 • 23. 
  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการในข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี นโยบายแบบแผนของทางราชการ

  • B. 

   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม

  • C. 

   ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งมิได้

  • D. 

   ต้องรักษาความลับของทางราชการ

 • 24. 
  โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน มีกี่สถาน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

  • E. 

   ไล่ออก

 • 26. 
  ข้าราชการพลเรือนที่ถูกให้ออกจากราชการให้อุทธรณืภายในกี่วัน
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 27. 
  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน
  • A. 

   30

  • B. 

   60

  • C. 

   90

  • D. 

   120

 • 28. 
  การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ร้องทุกข์ต่อข้อ
  • A. 

   ก.พ.ค.

  • B. 

   อ.ก.พ.ค.

  • C. 

   อ.ก.พ.กระทรวง

  • D. 

   อ.ก.พ.กรม

  • E. 

   อ.ก.พ.จังหวัด

 • 29. 
  เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการพลเรือน คือข้อใด
  • A. 

   3,500

  • B. 

   4,500

  • C. 

   4,600

  • D. 

   7,940

 • 30. 
  เงินประจำตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการพลเรือนคือข้อใด
  • A. 

   10,000

  • B. 

   20,000

  • C. 

   15,600

  • D. 

   21,000