กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

30
กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 40 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเร อน พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   23 มกราคม 2551

  • B. 

   24 มกราคม 2551

  • C. 

   25 มกราคม 2551

  • D. 

   26 มกราคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
  • A. 

   24 มกราคม 2551

  • B. 

   25 มกราคม 2551

  • C. 

   26 มกราคม 2551

  • D. 

   27 มกราคม 2551

 • 3. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมีกี่ลักษณะ กี่หมวด กี่มาตรา
  • A. 

   4 ลักษณะ 10 หมวด 138 มาตรา

  • B. 

   5 ลักษณะ 11 หมวด 139 มาตรา

  • C. 

   4 ลักษณะ 11 หมวด 138 มาตรา

  • D. 

   5 ลักษณะ 12 หมวด 139 มาตรา

 • 4. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ใครเป็นผู้รักษาการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • B. 

   คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

  • C. 

   บททั่วไป

  • D. 

   ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 • 6. 
  ก.พ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  • C. 

   คณะกรรมการพลเรือน

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน

 • 7. 
  ข้อใด ไม่มี อ.ก.พ.สามัญ
  • A. 

   อ.ก.พ.กอง

  • B. 

   อ.ก.พ.กรม

  • C. 

   อ.ก.พ.จังหวัด

  • D. 

   อ.ก.พ.กระทรวง

 • 8. 
  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ก.พ.ค.

  • B. 

   กพ.ค.

  • C. 

   กพค.

  • D. 

   ก.พค.

 • 9. 
  ใครเป็นประธานใน ก.พ.กรม
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลักกระทรวง

  • E. 

   อธิบดี

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.พ.
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  • D. 

   ข้อ A B ถูก C ผิด

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรม
  • A. 

   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • B. 

   ด้านการบริหารและการจัดการ

  • C. 

   ด้านกฎหมาย

  • D. 

   ด้านนโยบาย เศรษฐกิจ และสังคม

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.พ.จังหวัด
  • A. 

   พิจารณานโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการริหารทรัพยากรบุคคล

  • B. 

   พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ

  • C. 

   ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม มอบหมาย

  • D. 

   พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการ

 • 13. 
  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   6 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 6 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 7 คน

 • 14. 
  ข้อใด คือลักษณะของ ก.พ.ค.
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี

  • B. 

   เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคล

  • C. 

   เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • D. 

   เป็นกรรมการในองค์กรกลางของรัฐ

 • 15. 
  ข้าราชการพลเรือน มีกี่ประเภท
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 16. 
  ผู้ที่จะสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   18 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

  • C. 

   18 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 • 17. 
  ข้าราชการพลเรือนมีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   ทั่วไป

  • B. 

   วิชาการ

  • C. 

   อำนวยการ

  • D. 

   บริหาร

  • E. 

   สามัญ

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ
  • A. 

   ปฏิบัติการ

  • B. 

   ชำนาญงาน

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เชี่ยวชาญ

  • E. 

   ทรงคุณวุฒิ

 • 20. 
  มาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ว่าด้วยเรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  • A. 

   มาตรา 27

  • B. 

   มาตรา 35

  • C. 

   มาตรา 53

  • D. 

   มาตรา 57

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   การบรรจุและแต่งตั้งระดับสูงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง กรม ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ อนุมัติแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

  • B. 

   การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • C. 

   การบรรจุและแต่งตั้ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ให้รัฐมนตรี สั่งบรรจุแต่งตั้ง

  • D. 

   การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 การย้ายตามมาตรา 63 การให้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 9 ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้ง

 • 22. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จรรยาข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

  • B. 

   ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ

  • C. 

   การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

  • D. 

   การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

  • E. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

 • 23. 
  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการในข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี นโยบายแบบแผนของทางราชการ

  • B. 

   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม

  • C. 

   ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งมิได้

  • D. 

   ต้องรักษาความลับของทางราชการ

 • 24. 
  โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน มีกี่สถาน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 25. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

  • E. 

   ไล่ออก

 • 26. 
  ข้าราชการพลเรือนที่ถูกให้ออกจากราชการให้อุทธรณืภายในกี่วัน
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 27. 
  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน
  • A. 

   30

  • B. 

   60

  • C. 

   90

  • D. 

   120

 • 28. 
  การร้องทุกข์ที่เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ให้ร้องทุกข์ต่อข้อ
  • A. 

   ก.พ.ค.

  • B. 

   อ.ก.พ.ค.

  • C. 

   อ.ก.พ.กระทรวง

  • D. 

   อ.ก.พ.กรม

  • E. 

   อ.ก.พ.จังหวัด

 • 29. 
  เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการพลเรือน คือข้อใด
  • A. 

   3,500

  • B. 

   4,500

  • C. 

   4,600

  • D. 

   7,940

 • 30. 
  เงินประจำตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการพลเรือนคือข้อใด
  • A. 

   10,000

  • B. 

   20,000

  • C. 

   15,600

  • D. 

   21,000