ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา

13

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศ กษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การวิเคราะห์องค์กร ตามหลักการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาควรใช้วิธีการใด
  • A. 

   Startegy Planning

  • B. 

   SWOT analysis

  • C. 

   SPBB

  • D. 

   PBBS

 • 2. 
  SWOT analysis อักษร S หมายถึง
  • A. 

   Strengths

  • B. 

   Strangths

  • C. 

   Strungths

  • D. 

   Strongths

 • 3. 
  จากข้อ 2   S หมายถึง อะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 4. 
  SWOT analysis อักษร W ย่อมาจาก
  • A. 

   Weaknesses

  • B. 

   Weaknasses

  • C. 

   Weaknetses

  • D. 

   Weaknatses

 • 5. 
  จากข้อ 4 W หมายถึง
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 6. 
  SWOT analysis อักษร O ย่อมาจาก
  • A. 

   Opportunities

  • B. 

   Oppertunities

  • C. 

   Oppartunities

  • D. 

   Oppurtunities

 • 7. 
  จากข้อ 6 O หมายถึง
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 8. 
  SWOT analysis อักษร T ย่อมาจาก
  • A. 

   Threets

  • B. 

   Threats

  • C. 

   Thraets

  • D. 

   Thruats

 • 9. 
  จากข้อ 8 T หมายถึง
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 10. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อแต่อ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS

 • 11. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อและแข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS

  • E. 

 • 12. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อแต่แข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS

 • 13. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อและอ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS