ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา

13 | Total Attempts: 1300

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 39 การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศ กษากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การวิเคราะห์องค์กร ตามหลักการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาควรใช้วิธีการใด
  • A. 

   Startegy Planning

  • B. 

   SWOT analysis

  • C. 

   SPBB

  • D. 

   PBBS

 • 2. 
  SWOT analysis อักษร S หมายถึง
  • A. 

   Strengths

  • B. 

   Strangths

  • C. 

   Strungths

  • D. 

   Strongths

 • 3. 
  จากข้อ 2   S หมายถึง อะไร
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 4. 
  SWOT analysis อักษร W ย่อมาจาก
  • A. 

   Weaknesses

  • B. 

   Weaknasses

  • C. 

   Weaknetses

  • D. 

   Weaknatses

 • 5. 
  จากข้อ 4 W หมายถึง
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 6. 
  SWOT analysis อักษร O ย่อมาจาก
  • A. 

   Opportunities

  • B. 

   Oppertunities

  • C. 

   Oppartunities

  • D. 

   Oppurtunities

 • 7. 
  จากข้อ 6 O หมายถึง
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 8. 
  SWOT analysis อักษร T ย่อมาจาก
  • A. 

   Threets

  • B. 

   Threats

  • C. 

   Thraets

  • D. 

   Thruats

 • 9. 
  จากข้อ 8 T หมายถึง
  • A. 

   จุดแข็ง

  • B. 

   จุดอ่อน

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค

 • 10. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อแต่อ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS

 • 11. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงเอื้อและแข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS

  • E. 

 • 12. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อแต่แข็ง ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS

 • 13. 
  กรณีผลการวิเคราะห์องค์กรตกอยู่ในช่วงไม่เอื้อและอ่อน ควรใช้ยุทธศาสตร์แบบใดในการบริหารสถานศึกษา
  • A. 

   QUESTION MARKS

  • B. 

   STARS

  • C. 

   CASH COWS

  • D. 

   DOGS