ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ.

32 | Total Attempts: 590

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส.แก่ปวงชนชาวไทยใจความว่าอย่างไร
  • A. 

   ให้มีปัญญา มีสติ ตระหนักถึงส่วนรวม เพื่อความสุขของชาติ

  • B. 

   มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม

  • C. 

   ให้มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม

  • D. 

   มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม เพื่อความสุขของชาติ

 • 2. 
  ปีใหม่ พ.ศ.2553 ตรงกับวันใด
  • A. 

   วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

  • B. 

   วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

  • C. 

   วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

  • D. 

   วันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปี ขาล

 • 3. 
  ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบัยนสะสม

 • 4. 
  ปพ.2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   แบบบันทึกผลการเรียนรู้

 • 5. 
  ปพ.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบียนสะสม

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • A. 

   ปพ.3

  • B. 

   ปพ.4

  • C. 

   ปพ.5

  • D. 

   ปพ.6

 • 7. 
  ข้อใด หมายถึง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • A. 

   ปพ.4

  • B. 

   ปพ.5

  • C. 

   ปพ.6

  • D. 

   ปพ.7

 • 8. 
  ข้อใด หมายถึง ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  • A. 

   ปพ.5

  • B. 

   ปพ.6

  • C. 

   ปพ.7

  • D. 

   ปพ.8

 • 9. 
  ปพ.7 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

  • B. 

   สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

  • C. 

   ใบรับรองผลการศึกษา

  • D. 

   เอกสารระเบียนสะสม

 • 10. 
  ปพ.8 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

  • B. 

   ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • C. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • D. 

   เอกสารระเบียนสะสม

 • 11. 
  ปพ.9 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

  • C. 

   เอกสารระเบียนสะสม

  • D. 

   สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

 • 12. 
  แบบ ปพ.ใดบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด
  • A. 

   ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3

  • B. 

   ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5

  • C. 

   ปพ.2 ปพ.4 ปพ.6

  • D. 

   ปพ.6 ปพ.7 ปพ.8

 • 13. 
  แบบ ปพ.ใด ที่สถานศึกษาสามารถกำหนดได้เอง
  • A. 

   ปพ.1

  • B. 

   ปพ.2

  • C. 

   ปพ.3

  • D. 

   ปพ.4

 • 14. 
  ปพ.1 ทุกระดับจัดทำไว้กี่ประเภท
  • A. 

   1 ประเภท

  • B. 

   2 ประเภท

  • C. 

   3 ประเภท

  • D. 

   4 ประเภท

 • 15. 
  จากข้อ 14 ได้แก่แบบใดบ้าง
  • A. 

   แบบพิมพ์ปกติ

  • B. 

   แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์

  • C. 

   แบบพิมพ์ปกติ และแบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์

  • D. 

   แบบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์และแบบพิมพ์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • 16. 
  เลขที่ชุดใน ปพ.1 ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   001

  • B. 

   0001

  • C. 

   00001

  • D. 

   000001

 • 17. 
  ใครไม่ได้ลงนามใน ปพ.1
  • A. 

   นายทะเบียน

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ข้อ A B ถูก ข้อ C ผิด

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวผิเกี่ยวกับ ปพ.1
  • A. 

   ให้ ผอ.เขตเป็นผู้สั่งซื้อ

  • B. 

   ให้ สพท.และสถานศึกษาจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

  • C. 

   ให้ผู้ทำให้แบบ ปพ.1 สูญหายหรือชำรุด รายงานต่อ ผอ.รร.ทันที

  • D. 

   กรณีสูญหายมาขอใหม่ให้กรอกให้ใหม่เหมือนต้นฉบับทุกอย่าง

 • 19. 
  จะต้องมีการลงบันทึกที่ใดทุกครั้งที่มีการออก ปพ.1 ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
  • A. 

   บันทึกรับ

  • B. 

   บันทึกจ่าย

  • C. 

   ทะเบียนคุม

  • D. 

   สมุดหมายเหตุรายวัน

 • 20. 
  ปพ.2 ออกให้กับผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.6

  • C. 

   ม.3

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  ข้อใดหมายถึง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   ปพ.2

  • B. 

   ปพ.2 : พ

  • C. 

   ปพ.2 : ค

  • D. 

   ปพ.2 : บ

 • 22. 
  ข้อใดหมายถึง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ปพ.2

  • B. 

   ปพ.2 : บ

  • C. 

   ปพ.2 : ค

  • D. 

   ปพ.2 : พ

 • 23. 
  ปพ.1 / ค หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

  • B. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ

  • C. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโดยครอบครัว

 • 24. 
  ใครเป็นผู้สั่งซื้อแบบ ปพ.2
  • A. 

   นายทะเบียน

  • B. 

   ผอ.รร.

  • C. 

   ผอ.เขต

  • D. 

   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 • 25. 
  ใครเป็นผู้ลงนามใน ปพ.2
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   หัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   นายทะเบียน หัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน