ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ.

32

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 38 พรปีใหม่ และ ปพ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส.แก่ปวงชนชาวไทยใจความว่าอย่างไร
  • A. 

   ให้มีปัญญา มีสติ ตระหนักถึงส่วนรวม เพื่อความสุขของชาติ

  • B. 

   มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม

  • C. 

   ให้มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม

  • D. 

   มีปัญญารู้คิด ให้มีสติรู้ตัว ตระหนักถึงส่วนรวม เพื่อความสุขของชาติ

 • 2. 
  ปีใหม่ พ.ศ.2553 ตรงกับวันใด
  • A. 

   วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

  • B. 

   วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

  • C. 

   วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

  • D. 

   วันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปี ขาล

 • 3. 
  ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบัยนสะสม

 • 4. 
  ปพ.2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   แบบบันทึกผลการเรียนรู้

 • 5. 
  ปพ.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบียนสะสม

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • A. 

   ปพ.3

  • B. 

   ปพ.4

  • C. 

   ปพ.5

  • D. 

   ปพ.6

 • 7. 
  ข้อใด หมายถึง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • A. 

   ปพ.4

  • B. 

   ปพ.5

  • C. 

   ปพ.6

  • D. 

   ปพ.7

 • 8. 
  ข้อใด หมายถึง ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  • A. 

   ปพ.5

  • B. 

   ปพ.6

  • C. 

   ปพ.7

  • D. 

   ปพ.8

 • 9. 
  ปพ.7 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

  • B. 

   สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

  • C. 

   ใบรับรองผลการศึกษา

  • D. 

   เอกสารระเบียนสะสม

 • 10. 
  ปพ.8 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

  • B. 

   ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • C. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • D. 

   เอกสารระเบียนสะสม

 • 11. 
  ปพ.9 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • B. 

   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

  • C. 

   เอกสารระเบียนสะสม

  • D. 

   สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

 • 12. 
  แบบ ปพ.ใดบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด
  • A. 

   ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3

  • B. 

   ปพ.1 ปพ.3 ปพ.5

  • C. 

   ปพ.2 ปพ.4 ปพ.6

  • D. 

   ปพ.6 ปพ.7 ปพ.8

 • 13. 
  แบบ ปพ.ใด ที่สถานศึกษาสามารถกำหนดได้เอง
  • A. 

   ปพ.1

  • B. 

   ปพ.2

  • C. 

   ปพ.3

  • D. 

   ปพ.4

 • 14. 
  ปพ.1 ทุกระดับจัดทำไว้กี่ประเภท
  • A. 

   1 ประเภท

  • B. 

   2 ประเภท

  • C. 

   3 ประเภท

  • D. 

   4 ประเภท

 • 15. 
  จากข้อ 14 ได้แก่แบบใดบ้าง
  • A. 

   แบบพิมพ์ปกติ

  • B. 

   แบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์

  • C. 

   แบบพิมพ์ปกติ และแบบพิมพ์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์

  • D. 

   แบบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์และแบบพิมพ์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • 16. 
  เลขที่ชุดใน ปพ.1 ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   001

  • B. 

   0001

  • C. 

   00001

  • D. 

   000001

 • 17. 
  ใครไม่ได้ลงนามใน ปพ.1
  • A. 

   นายทะเบียน

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ข้อ A B ถูก ข้อ C ผิด

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวผิเกี่ยวกับ ปพ.1
  • A. 

   ให้ ผอ.เขตเป็นผู้สั่งซื้อ

  • B. 

   ให้ สพท.และสถานศึกษาจัดทำบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

  • C. 

   ให้ผู้ทำให้แบบ ปพ.1 สูญหายหรือชำรุด รายงานต่อ ผอ.รร.ทันที

  • D. 

   กรณีสูญหายมาขอใหม่ให้กรอกให้ใหม่เหมือนต้นฉบับทุกอย่าง

 • 19. 
  จะต้องมีการลงบันทึกที่ใดทุกครั้งที่มีการออก ปพ.1 ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
  • A. 

   บันทึกรับ

  • B. 

   บันทึกจ่าย

  • C. 

   ทะเบียนคุม

  • D. 

   สมุดหมายเหตุรายวัน

 • 20. 
  ปพ.2 ออกให้กับผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.6

  • C. 

   ม.3

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  ข้อใดหมายถึง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   ปพ.2

  • B. 

   ปพ.2 : พ

  • C. 

   ปพ.2 : ค

  • D. 

   ปพ.2 : บ

 • 22. 
  ข้อใดหมายถึง ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ปพ.2

  • B. 

   ปพ.2 : บ

  • C. 

   ปพ.2 : ค

  • D. 

   ปพ.2 : พ

 • 23. 
  ปพ.1 / ค หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

  • B. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ

  • C. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโดยครอบครัว

 • 24. 
  ใครเป็นผู้สั่งซื้อแบบ ปพ.2
  • A. 

   นายทะเบียน

  • B. 

   ผอ.รร.

  • C. 

   ผอ.เขต

  • D. 

   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 • 25. 
  ใครเป็นผู้ลงนามใน ปพ.2
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   หัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   นายทะเบียน หัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 26. 
  กรณี ปพ.2 สูญหายมาขอใหม่ให้ปฏฺบัติตามข้อใด
  • A. 

   ออกให้ใหม่

  • B. 

   คัดสำเนาให้

  • C. 

   ออกใบแทนให้

  • D. 

   ได้ทุกกรณีตามความเหมาะสม

 • 27. 
  ให้สถานศึกษาจัดทำ แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรกี่ชุด
  • A. 

   1 ชุด

  • B. 

   2 ชุด

  • C. 

   3 ชุด

  • D. 

   4 ชุด

 • 28. 
  แบบ ปพ.3 มีกี่แบบ
  • A. 

   1 แบบ

  • B. 

   2 แบบ

  • C. 

   3 แบบ

  • D. 

   4 แบบ

 • 29. 
  แบบ ปพ.3 : ป หมายถึงข้อใด
  • A. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

  • B. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 30. 
  ข้อใด หมายถึง ปพ.3 : บ
  • A. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

  • B. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 31. 
  ข้อใด หมายถึง ปพ.3 : พ
  • A. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • B. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ

 • 32. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปพ.3
  • A. 

   ทุกระดับ จัดไว้ 2 ประเภท

  • B. 

   การสั่งซื้อให้ ผอ.เขต เป็นผู้สั่งซื้อ

  • C. 

   ให้จัดทำครั้งละ 3 ชุด

  • D. 

   ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นคราว ๆ ไป