ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 37 นโยบายรัฐมนตรี ศธ. ปี 2553

39 | Total Attempts: 641

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 37 นโยบายรัฐมนตรี ศธ. ปี 2553

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 37 นโยบายรัฐมนตรี ศธ. ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายที่รัฐมนตรี จุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ประการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2553 มีกี่นโยบาย
  • A. 

   4 นโยบาย

  • B. 

   9 นโยบาย

  • C. 

   19 นโยบาย

  • D. 

   25 นโยบาย

 • 2. 
  ในปี 2553 ให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการ โดยถือกรอบใดเป็นกรอบใหญ่ที่สุดในการทำงานของ ศธ.
  • A. 

   3 D

  • B. 

   4 ใหม่

  • C. 

   5 ฟรี

  • D. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • E. 

   การศึกษาในทศวรรษที่สอง

 • 3. 
  การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ปีการศึกษา 2551 - 2560

  • B. 

   ปีการศึกษา 2552 - 2561

  • C. 

   ปี พ.ศ.2551 - 2560

  • D. 

   ปี พ.ศ.2552 - 2561

 • 4. 
  แผนการศึกษา 3 ระดับ ตามแนวทางการทำงานแบบบูรณาการในทศวรรตที่ 2 คือข้อใด
  • A. 

   แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษาจังหวัด แผนการศึกษากลุ่มจังหวัด

  • B. 

   แผนการศึกษาชาติ แผนการศึกษากระทรวง แผนการศึกษากลุ่มจังหวัด

  • C. 

   แผนการศึกษาชาติ แผนนโยบายรัฐบาล แผนนโยบายกระทรวง ศธ.

  • D. 

   แผนโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาจังหวัด แผนการศึกษากลุ่มจังหวัด

 • 5. 
  แผนการศึกษาจังหวัดมีการกำหนดเป้าหมายอย่างไร
  • A. 

   เป้าหมายร่วม 30 % เป้าหมายเฉพาะ 70 %

  • B. 

   เป้าหมายร่วม 70 % เป้าหมายเฉพาะ 30 %

  • C. 

   เป้าหมายร่วม 80 % เป้าหมายเฉพาะ 20 %

  • D. 

   เป้าหมายร่วม 20 % เป้าหมายเฉพาะ 80 %

 • 6. 
  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • B. 

   3 ดี 4 ใหม่ 5 ฟรี SP2

  • C. 

   3 เสา 3 ดี 4 ใหม่

  • D. 

   การปฏฺรูปการศึกษาทั้งระบบ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 3 ดี
  • A. 

   Democracy

  • B. 

   Decency

  • C. 

   Drug

  • D. 

   Drug-Free

 • 8. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 4 ใหม่
  • A. 

   สร้างคนไทยยุคใหม่

  • B. 

   ผู้เรียนยุคใหม่

  • C. 

   ครูยุคใหม่

  • D. 

   สถานศึกษายุคใหม่

  • E. 

   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่

 • 9. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 5 ฟรี
  • A. 

   เรียนฟรี 15 ปี

  • B. 

   นมโรงเรียนฟรี

  • C. 

   ติวฟรี

  • D. 

   อาหารฟรี

  • E. 

   ผู้พิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี

 • 10. 
  การปรับหลักสูตรใหม่เป็นการลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทเรียนลงเท่าใด
  • A. 

   20 %

  • B. 

   30 %

  • C. 

   40 %

  • D. 

   50 %

 • 11. 
  หลักสูตรการศึกษาใหม่มีการปรับตัวชี้วัดเหลือเท่าใด
  • A. 

   4,000 ตัวชี้วัด

  • B. 

   2,000 ตัวชี้วัด

  • C. 

   2,165 ตัวชี้วัด

  • D. 

   2,163 ตัวชี้วัด

 • 12. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงเรียนดี 3 ระดับ
  • A. 

   ระดับสากล 500 โรง

  • B. 

   ระดับจังหวัด 2,700 โรง

  • C. 

   ระดับอำเภอ 2,500 โรง

  • D. 

   ระดับตำบล 7,000 โรง

 • 13. 
  การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลมีเป้าหมายในปี 2553 กี่โรงเรียน
  • A. 

   4,000 โรง

  • B. 

   5,000 โรง

  • C. 

   6,000 โรง

  • D. 

   7,000 โรง

 • 14. 
  ข้อใด คือเป้าหมายของนโยบายโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารที่ต้องการทำเป็นอันดับแรก
  • A. 

   ชุดนักเรียน

  • B. 

   การอ่านออกเขียนได้

  • C. 

   หนังสือเรียน

  • D. 

   เรือนนอน

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับอนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว
  • A. 

   ก่อนประถมรวมได้รับทั้งสิ้น 2,200 บาท

  • B. 

   ประถมรวมได้รับทั้งสิ้น 2,400 บาท

  • C. 

   ม.ต้นรวมได้รับทั้งสิ้น 4,500 บาท

  • D. 

   ม.ปลายรวมได้รับทั้งสิ้น 4,800 บาท

 • 16. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับห้องสมุด 3 ดี
  • A. 

   หนังสือดี

  • B. 

   บรรยากาศดี

  • C. 

   บรรณารักษ์ดี

  • D. 

   เน้นฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์

 • 17. 
  ข้อใดคือรายชื่อหนังสือดีเด่น 6 เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
  • A. 

   พระอภัยมณี , รามเกียรติ์ , นิทานชาดก , อิเหนา , พระราชพิธีสิบสองเดือน , กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ารัตนาธิเบต

  • B. 

   พระอภัยมณี , รามเกียรติ์ , นิทานอีสป , อิเหนา , พระราชพิธีสิบสองเดือน , กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

  • C. 

   พระอภัยมณี , รามเกียรติ์ , นิทานชาดก , อิเหนา , พระราชพิธีสิบสองเดือน , กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

  • D. 

   พระอภัยมณี , รามเกียรติ์ , นิทานชาดก , อิเหนา , พระราชรถเมรี , กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง

 • 18. 
  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะทวิภาคี มีทั้งสิ้นกี่ห้อง
  • A. 

   100 ห้อง

  • B. 

   200 ห้อง

  • C. 

   205 ห้อง

  • D. 

   207 ห้อง

 • 19. 
  TQF ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Thai Quality Award

  • B. 

   Thai Quality Framework

  • C. 

   Thai Qualification Framework

  • D. 

   Thai Qualification Award

 • 20. 
  TQF คืออะไร
  • A. 

   รางวัลคุณภาพสถานศึกษาดีเด่น

  • B. 

   รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น

  • C. 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

  • D. 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 21. 
  TQF ใดของอาชีวที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและดำเนินการได้ในปัจจุบัน
  • A. 

   คุณภาพการศึกษา

  • B. 

   คุณภาพการผลิตนักศึกษา

  • C. 

   มาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

 • 22. 
  TVO คืออะไร
  • A. 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

  • B. 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

  • C. 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

  • D. 

   กรอบมาตรฐานการบริหารการศึกษา

 • 23. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณวุฒิวิชาการ
  • A. 

   ป.6

  • B. 

   ม.3

  • C. 

   ม.6

  • D. 

   ประกาศนียบัตร

  • E. 

   ปริญญา

 • 24. 
  สถาบันการอาชีว ในปี 2553 มีทั้งสิ้นกี่แห่ง
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   414

  • D. 

   415

 • 25. 
  V-Net คืออะไร
  • A. 

   การทดสอบอิสลามศึกษา

  • B. 

   มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา

  • C. 

   ข้อสอบของอาชีวศึกษา

  • D. 

   เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

Back to Top Back to top