ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

50

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค แห่งชาติ ฉบับที่ 10กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 2. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554

  • B. 

   ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

  • C. 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554

  • D. 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

 • 3. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่มุ่งให้ "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • 4. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ได้อัญเชิญ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศเป็นครั้งแรก
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • 5. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

 • 6. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ให้ความสำคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏฺบัติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

 • 7. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ใช้หลักปรัชญาใดในการพัฒนาและบริหารประเทศ
  • A. 

   คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • B. 

   ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • C. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   ความพอเพียง

 • 8. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวิสัยทัศน์ตามข้อใด
  • A. 

   สังคมเป็นสุขร่วมกัน

  • B. 

   สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  • C. 

   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

  • D. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

 • 9. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวิสัยทัศน์ตามข้อใด
  • A. 

   Green and Happiness Socity

  • B. 

   Green and Happinest Society

  • C. 

   Green and Happiness Society

  • D. 

   Gren and Happiness Society

 • 10. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีพันธกิจกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน

  • B. 

   เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

  • C. 

   ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   เสริมสร้างระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • 12. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม

  • B. 

   เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน

  • C. 

   เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มมูลค่า

  • D. 

   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • E. 

   เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน

 • 14. 
  เป้าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   ธรรมาภิบาล

  • E. 

   การบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 • 16. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกี่ปี
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 10 ปี

  • D. 

   อย่างน้อย 10 ปี

 • 17. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 20

  • B. 

   ร้อยละ 30

  • C. 

   ร้อยละ 60

  • D. 

   ร้อยละ 80

 • 18. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 2.5

  • B. 

   ร้อยละ 3.0

  • C. 

   ร้อยละ 3.5

  • D. 

   ร้อยละ 4.5

 • 19. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนนักวิจัย ต่อประชากรตามข้อใด
  • A. 

   10 ต่อ 100 คน

  • B. 

   10 ต่อ 1,000 คน

  • C. 

   10 ต่อ 10,000 คน

  • D. 

   10 ต่อ 100,000 คน

 • 20. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็นกี่ปี
  • A. 

   60 ปี

  • B. 

   70 ปี

  • C. 

   80 ปี

  • D. 

   90 ปี

 • 21. 
  โรคที่ป้องกันได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีกี่โรค
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 22. 
  จากข้อ 22 ได้แก่โรคใดบ้าง
  • A. 

   โรคหัวใจวาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • B. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • C. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • D. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ำ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคมะเร็ง

 • 23. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละเท่าใด
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 24. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละเท่าใด ในปี 2554
  • A. 

   ร้อยละ 2

  • B. 

   ร้อยละ 3

  • C. 

   ร้อยละ 4

  • D. 

   ร้อยละ 6

 • 25. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายให้สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 10

  • B. 

   ร้อยละ 60

  • C. 

   ร้อยละ 70

  • D. 

   ร้อยละ 75

  • E. 

   ร้อยละ 80

 • 26. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 กำหนดเป้าหมายในปี 2554 ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นตามตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3 ต่อปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี

  • C. 

   ร้อยละ 4 ต่อปี

  • D. 

   ร้อยละ 5 ต่อปี

 • 27. 
  สัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   ร้อยละ 10

  • B. 

   ร้อยละ 13

  • C. 

   ร้อยละ 15

  • D. 

   ร้อยละ 17

 • 28. 
  เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 คือข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3.0

  • B. 

   ร้อยละ 3.0 -3.5

  • C. 

   ร้อยละ 3.5 - 4.0

  • D. 

   ร้อยละ 4.0

 • 29. 
  สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีค่าเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 50

  • B. 

   ไม่เกินร้อยละ 50

  • C. 

   อย่างน้อยร้อยละ 60

  • D. 

   ไม่เกินกว่าร้อยละ 60

 • 30. 
  เป้าหมายความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยคือข้อใด
  • A. 

   1:1

  • B. 

   1:2

  • C. 

   1:3

  • D. 

   3:1

 • 31. 
  สัดส่วนของผู้มีรายได้สูงสุด ร้อยละ 20 แรก ต่อรายได้ของกลุ่มต่ำสุดร้อยละ 20 ไม่เกินกี่เท่าในปี 2554
  • A. 

   5 เท่า

  • B. 

   10 เท่า

  • C. 

   15 เท่า

  • D. 

   20 เท่า

 • 32. 
  สัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 33. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไว้ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18

  • B. 

   ร้อยละ 18

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33

  • D. 

   ร้อยละ 33

 • 34. 
  จากข้อ 33 ต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 18

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18

  • C. 

   ร้อยละ 33

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33

 • 35. 
  เป้าหมายในการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่าตามข้อใดในแผนฯ10นี้
  • A. 

   31 ล้านไร่

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่

  • C. 

   33 ล้านไร่

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 33 ล้านไร่

 • 36. 
  เป้าหมายในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ตามข้อใด
  • A. 

   พอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  • B. 

   พอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

  • C. 

   ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  • D. 

   ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

 • 37. 
  PM10 หมายถึงข้อใดตามแผนฯ10 นี้
  • A. 

   คุณภาพน้ำ

  • B. 

   อากาศ

  • C. 

   ฝุ่นละอองในอากาศ

  • D. 

   มลพิษในอากาศ

 • 38. 
  PM10 ต้องมีค่าตามข้อใด
  • A. 

   เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

  • B. 

   เฉลี่ย 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

  • C. 

   เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 121 มก./ลบ.ม.

  • D. 

   เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ซม.

 • 39. 
  เป้าหมาย อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 3 ตัน/คน/ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 3.5 ตัน/คน/ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 4.0 ตัน/คน/ปี

  • D. 

   ไม่เกิน 4.5 ตัน/คน/ปี

 • 40. 
  เป้าหมาย ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมือง ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 1 กก./คน/ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 1.5 กก./คน/ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 2.0 กก./คน/ปี

  • D. 

   ไม่เกิน 2.5 กก./คน/ปี

 • 41. 
  เป้าหมายจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้ตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 30

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

 • 42. 
  เป้าหมาย มุ่งให้ธรรมาภิบาลดีขึ้น โดยให้มีคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ที่ใดในปี 2554
  • A. 

   3.0

  • B. 

   3.5

  • C. 

   4.5

  • D. 

   5.0

 • 43. 
  มีเป้าหมายลดกำลังคนภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 44. 
  เป้าหมายให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธี จำนวนตามข้อใด
  • A. 

   ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

  • B. 

   ปีละไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง

  • C. 

   ปีละไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

  • D. 

   ปีละไม่ต่ำกว่า 20 เรื่อง

 • 45. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีกี่ข้อ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 46. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  • A. 

   การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้

  • B. 

   การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

  • C. 

   การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • D. 

   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 • 47. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  • B. 

   การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

  • C. 

   การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

  • D. 

   การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า

 • 48. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า

  • B. 

   การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

  • C. 

   การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

  • D. 

   การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

 • 49. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ

  • B. 

   การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

  • C. 

   การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุรภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • D. 

   การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

 • 50. 
  ข้อใด คือประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้

  • B. 

   การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

  • C. 

   เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ

  • D. 

   การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

  • E. 

   การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น