ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

50 | Total Attempts: 2272

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค แห่งชาติ ฉบับที่ 10กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 2. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554

  • B. 

   ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

  • C. 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554

  • D. 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

 • 3. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่มุ่งให้ "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • 4. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ได้อัญเชิญ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศเป็นครั้งแรก
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • 5. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

 • 6. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ให้ความสำคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏฺบัติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

 • 7. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ใช้หลักปรัชญาใดในการพัฒนาและบริหารประเทศ
  • A. 

   คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • B. 

   ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • C. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   ความพอเพียง

 • 8. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวิสัยทัศน์ตามข้อใด
  • A. 

   สังคมเป็นสุขร่วมกัน

  • B. 

   สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  • C. 

   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

  • D. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

 • 9. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวิสัยทัศน์ตามข้อใด
  • A. 

   Green and Happiness Socity

  • B. 

   Green and Happinest Society

  • C. 

   Green and Happiness Society

  • D. 

   Gren and Happiness Society

 • 10. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีพันธกิจกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน

  • B. 

   เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

  • C. 

   ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   เสริมสร้างระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • 12. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม

  • B. 

   เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน

  • C. 

   เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มมูลค่า

  • D. 

   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • E. 

   เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน

 • 14. 
  เป้าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   ธรรมาภิบาล

  • E. 

   การบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 • 16. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกี่ปี
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 10 ปี

  • D. 

   อย่างน้อย 10 ปี

 • 17. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 20

  • B. 

   ร้อยละ 30

  • C. 

   ร้อยละ 60

  • D. 

   ร้อยละ 80

 • 18. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 2.5

  • B. 

   ร้อยละ 3.0

  • C. 

   ร้อยละ 3.5

  • D. 

   ร้อยละ 4.5

 • 19. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนนักวิจัย ต่อประชากรตามข้อใด
  • A. 

   10 ต่อ 100 คน

  • B. 

   10 ต่อ 1,000 คน

  • C. 

   10 ต่อ 10,000 คน

  • D. 

   10 ต่อ 100,000 คน

 • 20. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็นกี่ปี
  • A. 

   60 ปี

  • B. 

   70 ปี

  • C. 

   80 ปี

  • D. 

   90 ปี

 • 21. 
  โรคที่ป้องกันได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีกี่โรค
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 22. 
  จากข้อ 22 ได้แก่โรคใดบ้าง
  • A. 

   โรคหัวใจวาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • B. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • C. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • D. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ำ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคมะเร็ง

 • 23. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละเท่าใด
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 24. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละเท่าใด ในปี 2554
  • A. 

   ร้อยละ 2

  • B. 

   ร้อยละ 3

  • C. 

   ร้อยละ 4

  • D. 

   ร้อยละ 6

 • 25. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายให้สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 10

  • B. 

   ร้อยละ 60

  • C. 

   ร้อยละ 70

  • D. 

   ร้อยละ 75

  • E. 

   ร้อยละ 80