ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

50 | Total Attempts: 2198

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 36 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค แห่งชาติ ฉบับที่ 10กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 2. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554

  • B. 

   ปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

  • C. 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554

  • D. 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2555

 • 3. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่มุ่งให้ "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • 4. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ได้อัญเชิญ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศเป็นครั้งแรก
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

 • 5. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

 • 6. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ให้ความสำคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏฺบัติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

  • B. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

  • D. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

 • 7. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ใช้หลักปรัชญาใดในการพัฒนาและบริหารประเทศ
  • A. 

   คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • B. 

   ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • C. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   ความพอเพียง

 • 8. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวิสัยทัศน์ตามข้อใด
  • A. 

   สังคมเป็นสุขร่วมกัน

  • B. 

   สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  • C. 

   สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

  • D. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

 • 9. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวิสัยทัศน์ตามข้อใด
  • A. 

   Green and Happiness Socity

  • B. 

   Green and Happinest Society

  • C. 

   Green and Happiness Society

  • D. 

   Gren and Happiness Society

 • 10. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีพันธกิจกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน

  • B. 

   เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

  • C. 

   ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   เสริมสร้างระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • 12. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม

  • B. 

   เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน

  • C. 

   เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มมูลค่า

  • D. 

   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • E. 

   เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน

 • 14. 
  เป้าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   ธรรมาภิบาล

  • E. 

   การบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 • 16. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกี่ปี
  • A. 

   10 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 10 ปี

  • D. 

   อย่างน้อย 10 ปี

 • 17. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 20

  • B. 

   ร้อยละ 30

  • C. 

   ร้อยละ 60

  • D. 

   ร้อยละ 80

 • 18. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 2.5

  • B. 

   ร้อยละ 3.0

  • C. 

   ร้อยละ 3.5

  • D. 

   ร้อยละ 4.5

 • 19. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนนักวิจัย ต่อประชากรตามข้อใด
  • A. 

   10 ต่อ 100 คน

  • B. 

   10 ต่อ 1,000 คน

  • C. 

   10 ต่อ 10,000 คน

  • D. 

   10 ต่อ 100,000 คน

 • 20. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็นกี่ปี
  • A. 

   60 ปี

  • B. 

   70 ปี

  • C. 

   80 ปี

  • D. 

   90 ปี

 • 21. 
  โรคที่ป้องกันได้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีกี่โรค
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 22. 
  จากข้อ 22 ได้แก่โรคใดบ้าง
  • A. 

   โรคหัวใจวาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • B. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • C. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง

  • D. 

   โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตต่ำ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคมะเร็ง

 • 23. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละเท่าใด
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 24. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละเท่าใด ในปี 2554
  • A. 

   ร้อยละ 2

  • B. 

   ร้อยละ 3

  • C. 

   ร้อยละ 4

  • D. 

   ร้อยละ 6

 • 25. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายให้สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 10

  • B. 

   ร้อยละ 60

  • C. 

   ร้อยละ 70

  • D. 

   ร้อยละ 75

  • E. 

   ร้อยละ 80

 • 26. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 กำหนดเป้าหมายในปี 2554 ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นตามตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3 ต่อปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี

  • C. 

   ร้อยละ 4 ต่อปี

  • D. 

   ร้อยละ 5 ต่อปี

 • 27. 
  สัดส่วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   ร้อยละ 10

  • B. 

   ร้อยละ 13

  • C. 

   ร้อยละ 15

  • D. 

   ร้อยละ 17

 • 28. 
  เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 คือข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3.0

  • B. 

   ร้อยละ 3.0 -3.5

  • C. 

   ร้อยละ 3.5 - 4.0

  • D. 

   ร้อยละ 4.0

 • 29. 
  สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีค่าเท่าใด
  • A. 

   ร้อยละ 50

  • B. 

   ไม่เกินร้อยละ 50

  • C. 

   อย่างน้อยร้อยละ 60

  • D. 

   ไม่เกินกว่าร้อยละ 60

 • 30. 
  เป้าหมายความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยคือข้อใด
  • A. 

   1:1

  • B. 

   1:2

  • C. 

   1:3

  • D. 

   3:1

 • 31. 
  สัดส่วนของผู้มีรายได้สูงสุด ร้อยละ 20 แรก ต่อรายได้ของกลุ่มต่ำสุดร้อยละ 20 ไม่เกินกี่เท่าในปี 2554
  • A. 

   5 เท่า

  • B. 

   10 เท่า

  • C. 

   15 เท่า

  • D. 

   20 เท่า

 • 32. 
  สัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   30

  • D. 

   40

 • 33. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีเป้าหมายกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไว้ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18

  • B. 

   ร้อยละ 18

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 33

  • D. 

   ร้อยละ 33

 • 34. 
  จากข้อ 33 ต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 18

  • B. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18

  • C. 

   ร้อยละ 33

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33

 • 35. 
  เป้าหมายในการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่าตามข้อใดในแผนฯ10นี้
  • A. 

   31 ล้านไร่

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่

  • C. 

   33 ล้านไร่

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 33 ล้านไร่

 • 36. 
  เป้าหมายในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ตามข้อใด
  • A. 

   พอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  • B. 

   พอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

  • C. 

   ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

  • D. 

   ดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

 • 37. 
  PM10 หมายถึงข้อใดตามแผนฯ10 นี้
  • A. 

   คุณภาพน้ำ

  • B. 

   อากาศ

  • C. 

   ฝุ่นละอองในอากาศ

  • D. 

   มลพิษในอากาศ

 • 38. 
  PM10 ต้องมีค่าตามข้อใด
  • A. 

   เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

  • B. 

   เฉลี่ย 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

  • C. 

   เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 121 มก./ลบ.ม.

  • D. 

   เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มก./ลบ.ซม.

 • 39. 
  เป้าหมาย อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 3 ตัน/คน/ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 3.5 ตัน/คน/ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 4.0 ตัน/คน/ปี

  • D. 

   ไม่เกิน 4.5 ตัน/คน/ปี

 • 40. 
  เป้าหมาย ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมือง ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 1 กก./คน/ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 1.5 กก./คน/ปี

  • C. 

   ไม่เกิน 2.0 กก./คน/ปี

  • D. 

   ไม่เกิน 2.5 กก./คน/ปี

 • 41. 
  เป้าหมายจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้ตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 30

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

 • 42. 
  เป้าหมาย มุ่งให้ธรรมาภิบาลดีขึ้น โดยให้มีคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใสอยู่ที่ใดในปี 2554
  • A. 

   3.0

  • B. 

   3.5

  • C. 

   4.5

  • D. 

   5.0

 • 43. 
  มีเป้าหมายลดกำลังคนภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 44. 
  เป้าหมายให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธี จำนวนตามข้อใด
  • A. 

   ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

  • B. 

   ปีละไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง

  • C. 

   ปีละไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

  • D. 

   ปีละไม่ต่ำกว่า 20 เรื่อง

 • 45. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีกี่ข้อ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 46. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  • A. 

   การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้

  • B. 

   การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

  • C. 

   การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • D. 

   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 • 47. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  • B. 

   การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

  • C. 

   การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

  • D. 

   การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า

 • 48. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า

  • B. 

   การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

  • C. 

   การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

  • D. 

   การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

 • 49. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ

  • B. 

   การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

  • C. 

   การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุรภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • D. 

   การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

 • 50. 
  ข้อใด คือประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
  • A. 

   การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้

  • B. 

   การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

  • C. 

   เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ

  • D. 

   การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

  • E. 

   การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น