ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 35 Bsc, Km , Strategy , Bluprint For Chang , Od

12 Questions | Total Attempts: 1082

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 35 Bsc, Km , Strategy , Bluprint For Chang , Od

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 35 BSC,  KM , Strstegy, Bluprint for chang , ODกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Balance Score Gard
  • A. 

   Financial

  • B. 

   Customer

  • C. 

   Internal

  • D. 

   Learning & Govermance

 • 2. 
  KM หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การจัดองค์กร

  • B. 

   การจัดการความรู้

  • C. 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 3. 
  การจัดการความรู้ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน
  • A. 

   3 ขั้นตอน

  • B. 

   5 ขั้นตอน

  • C. 

   7 ขั้นตอน

  • D. 

   9 ขั้นตอน

 • 4. 
  จากข้อ 3 ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
  • A. 

   บ่งชี้ความรู้ สร้างความรู้ ประมวลความรู้ จัดการความรู้ เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้

  • B. 

   บ่งชี้ความรู้ สร้างความรู้ จัดการความรู้ ประมวลความรู้ เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้

  • C. 

   บ่งชี้ความรู้ สร้างความรู้ จัดการความรู้ ประมวลความรู้ เข้าถึงความรู้ การเรียนรู้ แบ่งปันความรู้

  • D. 

   บ่งชี้ความรู้ สร้างความรู้ ประมวลความรู้ จัดการความรู้ เข้าถึงความรู้ การเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้

 • 5. 
  Blueprint for Change หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การจัดทำคำรับรองปฏฺบัติราชการ

  • B. 

   การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

  • C. 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   การบริหารการจัดการแนวใหม่

 • 6. 
  กรอบการประเมินผลการปฏฺบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมีกี่มิติ
  • A. 

   2 มิติ

  • B. 

   3 มิติ

  • C. 

   4 มิติ

  • D. 

   5 มิติ

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ การประเมินผลตามคำรับรองการปฏฺบัติราชการ
  • A. 

   ด้านประสิทธิภาพ

  • B. 

   ด้านการพัฒนาองค์กร

  • C. 

   ด้านคุณภาพ

  • D. 

   ด้านประสิทธิผล

  • E. 

   ด้านการบูรณาการอย่างเป็นระบบ

 • 8. 
  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมในการทำงาน โดย   I AM READYอักษร Y หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

  • B. 

   การทำงานเชิงรุก

  • C. 

   คุณธรรมจริยธรรม

  • D. 

   ความรับผิดชอบ

  • E. 

   มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

 • 9. 
  I  AM  READY  อักษร A หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

  • B. 

   มีคุณธรรม จริยธรรม

  • C. 

   ทำงานเชิงรุก

  • D. 

   มีความรับผิดชอบ

 • 10. 
  I  AM  READY  อักษร E หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

  • B. 

   ขยัน ทำงานเชิงรุก

  • C. 

   ปรับตัวได้ ทันโลก

  • D. 

   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

  • E. 

   มีประสิทธิผล

 • 11. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
  • A. 

   Vision Mission Goals Objective Targets

  • B. 

   Vision Goals Mission Objective Targets

  • C. 

   Vision Mission Objective Goals Targets

  • D. 

   Vision Mission Goals Targets Objective

 • 12. 
  OD หรือการพัฒนาองค์กร ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Organization Development

  • B. 

   Organisation Development

  • C. 

   Organization Davelopment

  • D. 

   Organisation Devolopment

Back to Top Back to top