ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

20

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒน ระบบราชการกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีอักษรย่อคือข้อใด
  • A. 

   ก.พ.ร.

  • B. 

   กพร.

  • C. 

   ก.พร.

  • D. 

   กพ.ร.

 • 2. 
  Creative Organization คืออะไร
  • A. 

   คิดใหม่ ทำใหม่

  • B. 

   องค์กรสร้างสรรค์

  • C. 

   องค์การสร้างสรรค์

  • D. 

   องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบใหม่

 • 3. 
  แผนยุทธศษสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เป็นแผนกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 4. 
  จากข้อ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552

  • B. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

  • C. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

  • D. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556

 • 5. 
  การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (จำนวน 177 ประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2548ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไร
  • A. 

   75

  • B. 

   76

  • C. 

   77

  • D. 

   78

 • 6. 
   Corruption Perceptions Index หรือการจัดอันดับคอรัปชั่น ในเอเชียแปซิฟิก ปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไร
  • A. 

   80

  • B. 

   82

  • C. 

   84

  • D. 

   86

 • 7. 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ มีกี่ประเด็นยุทธศาสตร์
  • A. 

   3 ประเด็นยุทธศาสตร์

  • B. 

   4 ประเด็นยุทธศาสตร์

  • C. 

   5 ประเด็นยุทธศาสตร์

  • D. 

   6 ประเด็นยุทธศาสตร์

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการไทย
  • A. 

   ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   เก่ง

  • C. 

   มีส่วนร่วม

  • D. 

   ดี

  • E. 

   สมรรถนะ

 • 9. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • B. 

   ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • D. 

   สร้าง ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

 • 10. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ยก ระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • B. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • C. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • D. 

   สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

 • 11. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • B. 

   ยก ระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

  • D. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 • 12. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ยก ระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • B. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • C. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • D. 

   สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

 • 13. 
  เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์มีค่าตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย

  • C. 

   ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย

 • 14. 
  ข้อใด คือ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ส่วนราชการปรับปรุงรูปแบบการทำงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

  • B. 

   ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ

  • C. 

   ส่วนราชการและหน่วยงานราชการสามารถพัฒนาสมรรถนะและมีความพร้อมในการดำเนินงา

  • D. 

   ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่หลากหลาย

  • B. 

   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  • C. 

   ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

  • D. 

   วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของกลยุทธ์การส่งเสริมให้บริการประชาชนโดยวิืธีที่หลากหลาย รวดเร็ว ทันการเปลี่ยนแปลง
  • A. 

   E-service

  • B. 

   Single windows service

  • C. 

   ให้ส่วนราชการและท้องถิ่นเอาใจใส่ดูแลการให้บริการ

  • D. 

   Web protal

 • 17. 
  Kข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของกลยุทธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  • A. 

   Mobile government

  • B. 

   Web protal

  • C. 

   Customer relation management

  • D. 

   E-service

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
  • A. 

   วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ

  • B. 

   จัดระบบการบริหารงานให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน

  • C. 

   ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลางต่าง ๆ

  • D. 

   ส่งเสริมให้มีกลไกลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการ
  • A. 

   Scenario planning

  • B. 

   Rightsizing

  • C. 

   Best practices

  • D. 

   Examplary leadership

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์การสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้
  • A. 

   เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ปรับกระบวนทัศน์ หล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ

  • B. 

   ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและกำกับตรวจสอบในการบริหารราชการแผ่นดิน

  • C. 

   ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

  • D. 

   การวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ

  • E. 

   การสร้างดุลยภาพระหว่างฝ่ายการเมืองและราชการประจำ