ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

20 | Total Attempts: 1028

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 34 กพร.และยุทธศาสตร์การพัฒน ระบบราชการกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีอักษรย่อคือข้อใด
  • A. 

   ก.พ.ร.

  • B. 

   กพร.

  • C. 

   ก.พร.

  • D. 

   กพ.ร.

 • 2. 
  Creative Organization คืออะไร
  • A. 

   คิดใหม่ ทำใหม่

  • B. 

   องค์กรสร้างสรรค์

  • C. 

   องค์การสร้างสรรค์

  • D. 

   องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบใหม่

 • 3. 
  แผนยุทธศษสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เป็นแผนกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 4. 
  จากข้อ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยมีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552

  • B. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

  • C. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

  • D. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556

 • 5. 
  การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (จำนวน 177 ประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2548ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไร
  • A. 

   75

  • B. 

   76

  • C. 

   77

  • D. 

   78

 • 6. 
   Corruption Perceptions Index หรือการจัดอันดับคอรัปชั่น ในเอเชียแปซิฟิก ปี 2550 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไร
  • A. 

   80

  • B. 

   82

  • C. 

   84

  • D. 

   86

 • 7. 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ มีกี่ประเด็นยุทธศาสตร์
  • A. 

   3 ประเด็นยุทธศาสตร์

  • B. 

   4 ประเด็นยุทธศาสตร์

  • C. 

   5 ประเด็นยุทธศาสตร์

  • D. 

   6 ประเด็นยุทธศาสตร์

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการไทย
  • A. 

   ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   เก่ง

  • C. 

   มีส่วนร่วม

  • D. 

   ดี

  • E. 

   สมรรถนะ

 • 9. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • B. 

   ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • D. 

   สร้าง ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

 • 10. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ยก ระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • B. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • C. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • D. 

   สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

 • 11. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • B. 

   ยก ระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

  • D. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 • 12. 
  ข้อใด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ยก ระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • B. 

   ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

  • C. 

   มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

  • D. 

   สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

 • 13. 
  เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์มีค่าตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย

  • C. 

   ไม่เกินกว่า ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย

 • 14. 
  ข้อใด คือ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ส่วนราชการปรับปรุงรูปแบบการทำงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

  • B. 

   ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ

  • C. 

   ส่วนราชการและหน่วยงานราชการสามารถพัฒนาสมรรถนะและมีความพร้อมในการดำเนินงา

  • D. 

   ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาระบบราชการ
  • A. 

   ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่หลากหลาย

  • B. 

   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  • C. 

   ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

  • D. 

   วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ

 • 16. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของกลยุทธ์การส่งเสริมให้บริการประชาชนโดยวิืธีที่หลากหลาย รวดเร็ว ทันการเปลี่ยนแปลง
  • A. 

   E-service

  • B. 

   Single windows service

  • C. 

   ให้ส่วนราชการและท้องถิ่นเอาใจใส่ดูแลการให้บริการ

  • D. 

   Web protal

 • 17. 
  Kข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของกลยุทธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  • A. 

   Mobile government

  • B. 

   Web protal

  • C. 

   Customer relation management

  • D. 

   E-service

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
  • A. 

   วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ

  • B. 

   จัดระบบการบริหารงานให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน

  • C. 

   ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกลางต่าง ๆ

  • D. 

   ส่งเสริมให้มีกลไกลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 • 19. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการ
  • A. 

   Scenario planning

  • B. 

   Rightsizing

  • C. 

   Best practices

  • D. 

   Examplary leadership

 • 20. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ ของยุทธศาสตร์การสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้
  • A. 

   เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ปรับกระบวนทัศน์ หล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ

  • B. 

   ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและกำกับตรวจสอบในการบริหารราชการแผ่นดิน

  • C. 

   ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

  • D. 

   การวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ

  • E. 

   การสร้างดุลยภาพระหว่างฝ่ายการเมืองและราชการประจำ

Back to Top Back to top