ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

10 | Total Attempts: 1264

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอล อฮอล์ พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2550

  • B. 

   14 กุมภาพันธ์ 2550

  • C. 

   13 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   14 กุมภาพันธ์ 2551

 • 2. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2550

  • B. 

   14 กุมภาพันธ์ 2550

  • C. 

   13 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   14 กุมภาพันธ์ 2551

 • 3. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   6 หมวด 45 มาตรา

  • B. 

   7 หมวด 45 มาตรา

  • C. 

   6 หมวด 46 มาตรา

  • D. 

   7 หมวด 46 มาตรา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ  "ขาย"  ตาม พรบ.นี้
  • A. 

   จำหน่าย

  • B. 

   จ่าย

  • C. 

   แจก

  • D. 

   แลกเปลี่ยน

  • E. 

   ให้เช่า

 • 5. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 นี้
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 6. 
  มาตราใดว่าด้วยการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด หรือ สถานทีราชการ
  • A. 

   มาตรา 26

  • B. 

   มาตรา 27

  • C. 

   มาตรา 29

  • D. 

   มาตรา 20

 • 7. 
  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กตามข้อใด
  • A. 

   ยี่สิบปี

  • B. 

   ยี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   ต่ำกว่ายี่สิบปี

  • D. 

   ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

 • 8. 
  จากข้อ 7 มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่น

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 9. 
  ผอ.ติวสอบ ดื่มไวน์ ในวัดเพื่อบำรุงสุขภาพ จะได้รับโทษตามมาตรา 31 แห่ง พรบ.นี้หรือไม่
  • A. 

   ไม่ต้องรับโทษ

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 6 ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • E. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 10. 
  รอง.ผอ.ติวสอบ ที่บ้านทำโรงต้มเหล้าภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการโฆษณาเชิณชวนให้คนในชุมชนดื่มสุราพื้นบ้านเพื่อเป็นยาชูกำลังทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความผิดตามมาตรา 32 คือข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • E. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Back to Top Back to top