ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 33 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอล อฮอล์ พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2550

  • B. 

   14 กุมภาพันธ์ 2550

  • C. 

   13 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   14 กุมภาพันธ์ 2551

 • 2. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด
  • A. 

   13 มกราคม 2550

  • B. 

   14 กุมภาพันธ์ 2550

  • C. 

   13 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   14 กุมภาพันธ์ 2551

 • 3. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   6 หมวด 45 มาตรา

  • B. 

   7 หมวด 45 มาตรา

  • C. 

   6 หมวด 46 มาตรา

  • D. 

   7 หมวด 46 มาตรา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ  "ขาย"  ตาม พรบ.นี้
  • A. 

   จำหน่าย

  • B. 

   จ่าย

  • C. 

   แจก

  • D. 

   แลกเปลี่ยน

  • E. 

   ให้เช่า

 • 5. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 นี้
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 6. 
  มาตราใดว่าด้วยการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด หรือ สถานทีราชการ
  • A. 

   มาตรา 26

  • B. 

   มาตรา 27

  • C. 

   มาตรา 29

  • D. 

   มาตรา 20

 • 7. 
  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กตามข้อใด
  • A. 

   ยี่สิบปี

  • B. 

   ยี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   ต่ำกว่ายี่สิบปี

  • D. 

   ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

 • 8. 
  จากข้อ 7 มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่น

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 9. 
  ผอ.ติวสอบ ดื่มไวน์ ในวัดเพื่อบำรุงสุขภาพ จะได้รับโทษตามมาตรา 31 แห่ง พรบ.นี้หรือไม่
  • A. 

   ไม่ต้องรับโทษ

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 6 ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • E. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 10. 
  รอง.ผอ.ติวสอบ ที่บ้านทำโรงต้มเหล้าภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการโฆษณาเชิณชวนให้คนในชุมชนดื่มสุราพื้นบ้านเพื่อเป็นยาชูกำลังทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความผิดตามมาตรา 32 คือข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • E. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ