ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฯ Sp2

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฯ Sp2

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยฯ SP2กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552ประกาศวันใด
  • A. 

   17 สิงหาคม 2552

  • B. 

   18 สิงหาคม 2552

  • C. 

   17 กันยายน 2552

  • D. 

   18 กันยายน 2552

 • 2. 
  ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2555ใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ก่อนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน

  • D. 

   หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน

 • 3. 
  ตามะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้  ข้อใดไม่ใช่จังหวัดดังกล่าว
  • A. 

   ยะลา

  • B. 

   ปัตตานี

  • C. 

   สงขลา

  • D. 

   กระบี่

  • E. 

   สตูล

 • 4. 
  โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2552 - 2554

  • B. 

   2552 - 2555

  • C. 

   2553 - 2555

  • D. 

   2552 - 2556

 • 5. 
  ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552มีกี่หมวดกี่ข้อ
  • A. 

   5 หมวด 28 ข้อ

  • B. 

   ึ7 หมวด 28 ข้อ

  • C. 

   8 หมวด 29 ข้อ

  • D. 

   9 หมวด 29 ข้อ

 • 6. 
  คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีใครเป็นประธานกรรมการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • E. 

   ปลัดกระทรวงพานิชย์

 • 7. 
  หมวดใดของะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินโครงการ
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 2

  • C. 

   หมวด 3

  • D. 

   หมวด 4

  • E. 

   หมวด 5

 • 8. 
  E-ME เกี่ยวข้องกับหมวดใดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552
  • A. 

   หมวด 2

  • B. 

   หมวด 4

  • C. 

   หมวด 6

  • D. 

   หมวด 8

 • 9. 
  หมวด 7 ของะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ว่าด้วยเรื่องใด
  • A. 

   การจัดกาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้

  • B. 

   การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

  • C. 

   การบริหารโครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้

  • D. 

   การใช้เงินเหลือจ่าย

 • 10. 
  ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินโครงการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์