ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฯ Sp2

10 | Total Attempts: 1948

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฯ Sp2

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 34 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยฯ SP2กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552ประกาศวันใด
  • A. 

   17 สิงหาคม 2552

  • B. 

   18 สิงหาคม 2552

  • C. 

   17 กันยายน 2552

  • D. 

   18 กันยายน 2552

 • 2. 
  ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2555ใช้บังคับตั้งแต่วันใด
  • A. 

   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ก่อนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน

  • D. 

   หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน

 • 3. 
  ตามะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้  ข้อใดไม่ใช่จังหวัดดังกล่าว
  • A. 

   ยะลา

  • B. 

   ปัตตานี

  • C. 

   สงขลา

  • D. 

   กระบี่

  • E. 

   สตูล

 • 4. 
  โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2552 - 2554

  • B. 

   2552 - 2555

  • C. 

   2553 - 2555

  • D. 

   2552 - 2556

 • 5. 
  ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552มีกี่หมวดกี่ข้อ
  • A. 

   5 หมวด 28 ข้อ

  • B. 

   ึ7 หมวด 28 ข้อ

  • C. 

   8 หมวด 29 ข้อ

  • D. 

   9 หมวด 29 ข้อ

 • 6. 
  คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีใครเป็นประธานกรรมการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • E. 

   ปลัดกระทรวงพานิชย์

 • 7. 
  หมวดใดของะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินโครงการ
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 2

  • C. 

   หมวด 3

  • D. 

   หมวด 4

  • E. 

   หมวด 5

 • 8. 
  E-ME เกี่ยวข้องกับหมวดใดของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552
  • A. 

   หมวด 2

  • B. 

   หมวด 4

  • C. 

   หมวด 6

  • D. 

   หมวด 8

 • 9. 
  หมวด 7 ของะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ว่าด้วยเรื่องใด
  • A. 

   การจัดกาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้

  • B. 

   การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

  • C. 

   การบริหารโครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้

  • D. 

   การใช้เงินเหลือจ่าย

 • 10. 
  ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏฺบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ว่าด้วยเรื่อง การดำเนินโครงการ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์