ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   16 มิถุนายน 2550

  • B. 

   17 มิถุนายน 2550

  • C. 

   18 มิถุนายน 2550

  • D. 

   19 มิถุนายน 2550

 • 2. 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   พ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   พ้นกำหนด 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   พ้นกำหนด 180 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 3. 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
  • A. 

   10 มาตรา

  • B. 

   20 มาตรา

  • C. 

   30 มาตรา

  • D. 

   40 มาตรา

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 5. 
  ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 6. 
  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิเวอตร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,0000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 30,0000 บาท

 • 7. 
  กระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 (2) เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ สาธารณะ เศรษฐกิจ มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุก 3-5 ปี

  • B. 

   ปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท

  • C. 

   จำคุก 3-5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท

  • D. 

   จำคุก 3-5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 • 8. 
  กระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุก 10 ปี

  • B. 

   จำคุก 10 - 20 ปี

  • C. 

   จำคุก 10 - 20 ปี และปรับไม่เกิน 30,0000 บาท

  • D. 

   จำคุก 10 - 20 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 9. 
  การให้ข่าวจะมีการปฏิวัติทางอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนน่าะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จดังกล่าวต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 5 ปี

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 3 - 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 10. 
  ผู้ให้บริการ จะต้องปฎิบัติตามมาตรา 26 คือจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่ากี่วันเพื่อการตรวจสอบผู้ให้บริการ มิเช่นนั้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   ุ60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   180 วัน

More Quizzes