ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

10 | Total Attempts: 11676

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 32 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   16 มิถุนายน 2550

  • B. 

   17 มิถุนายน 2550

  • C. 

   18 มิถุนายน 2550

  • D. 

   19 มิถุนายน 2550

 • 2. 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   พ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   พ้นกำหนด 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   พ้นกำหนด 180 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 3. 
  พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีกี่มาตรา
  • A. 

   10 มาตรา

  • B. 

   20 มาตรา

  • C. 

   30 มาตรา

  • D. 

   40 มาตรา

 • 4. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คือใคร
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 5. 
  ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 6. 
  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิเวอตร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,0000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 30,0000 บาท

 • 7. 
  กระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 (2) เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ สาธารณะ เศรษฐกิจ มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุก 3-5 ปี

  • B. 

   ปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท

  • C. 

   จำคุก 3-5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท

  • D. 

   จำคุก 3-5 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 • 8. 
  กระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุก 10 ปี

  • B. 

   จำคุก 10 - 20 ปี

  • C. 

   จำคุก 10 - 20 ปี และปรับไม่เกิน 30,0000 บาท

  • D. 

   จำคุก 10 - 20 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,0000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 9. 
  การให้ข่าวจะมีการปฏิวัติทางอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนน่าะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จดังกล่าวต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 5 ปี

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 3 - 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 10. 
  ผู้ให้บริการ จะต้องปฎิบัติตามมาตรา 26 คือจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่ากี่วันเพื่อการตรวจสอบผู้ให้บริการ มิเช่นนั้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   ุ60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   180 วัน