ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 31 วันเด็ก เว็บสำคัญ ปีใหม่ 53

10 | Total Attempts: 310

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 31 วันเด็ก เว็บสำคัญ ปีใหม่ 53

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 31 วันเด็ก เว็บสำคัญ ปีใหม่ 53กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  คำขวัญวันเด็ก ปี 2553 คือข้อใด
  • A. 

   สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  • B. 

   คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

  • C. 

   คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  • D. 

   คิดอย่างสร้างสรรค์ ขยันใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 • 2. 
  ปีใหม่ 2553 ตรงกับข้อใด
  • A. 

   วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

  • B. 

   วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปีเถาะ

  • C. 

   วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 แรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปีขาล

  • D. 

   วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล

 • 3. 
  ข้อใดคือ เว็บไซต์ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  • A. 

   Www.onesqa.or.th

  • B. 

   Www.onespa.or.th

  • C. 

   Www.onespa.go.th

  • D. 

   Www.onesqa.go.th

 • 4. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ คุรุสภา
  • A. 

   Www.kps.or.th

  • B. 

   Www.ksp.or.th

  • C. 

   Www.kps.go.th

  • D. 

   Www.kspa.go.th

 • 5. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)
  • A. 

   Www.niets.or.th

  • B. 

   Www.ksp.or.th

  • C. 

   Www.onesqa.or.th

  • D. 

   Www.moe.go.th

 • 6. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   Www.onesqa.or.th

  • B. 

   Www.otep.go.th

  • C. 

   Www.niets.or.th

  • D. 

   Www.otepc.net

 • 7. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ ส.ก.ส.ค.
  • A. 

   Www.otepc.net

  • B. 

   Www.otep.go.th

  • C. 

   Www.moe.go.th

  • D. 

   Www.obec.go.th

 • 8. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   Www.otepc.net

  • B. 

   Www.otep.go.th

  • C. 

   Www.moe.go.th

  • D. 

   Www.obec.go.th

 • 9. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.obec.go.th

  • C. 

   Www.obec.net

  • D. 

   Www.obec.ac.th

 • 10. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.moe-news.net

  • C. 

   Www.moe-news.go.th

  • D. 

   Www.moe-news.ac.th

Back to Top Back to top