ข้อสอบ กฎหหมาย ชุดที่ 28 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและผู้บริหาร

15

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหหมาย ชุดที่ 28 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและผู้บริหาร

ข้อสอบ กฎหหมาย ชุดที่ 28 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย รูและผู้บริหารกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารมีกี่กรณี
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การย้ายกรณีปกติ
  • A. 

   อยู่ร่วมกับคู่สมรส

  • B. 

   ดูแลบิดา มารดา

  • C. 

   กลับภูมิลำเนา

  • D. 

   ติดตามคู่สมรส

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การย้ายกรณีพิเศษ
  • A. 

   ติดตามคู่สมรส

  • B. 

   เจ็บป่วยร้ายแรง

  • C. 

   ถูกคุกคามต่อชีวิต

  • D. 

   ดูแลบิดามารดา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  • A. 

   แก้ปัญหาการบริหารจัดการ

  • B. 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   ผอ.แดงย้ายไปแทน ผอ.ดำที่มีการทุจริตเงินโรงเรียน

  • D. 

   ผอ.ขาวย้ายสับเปลี่ยนกับผอ.เขียว

 • 5. 
  ข้าราชการครูเขียนย้ายได้ปีละกี่ครั้งตามหลักเกณฑ์
  • A. 

   1 ครั้ง

  • B. 

   2 ครั้ง

  • C. 

   3 ครั้ง

  • D. 

   เขียนย้ายได้ตลอดเวลารอบปี

 • 6. 
  ข้าราชการครูตามข้อใดสามารถย้ายได้
  • A. 

   ครูแดงอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างเข้ม

  • B. 

   ครูดำอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา

  • C. 

   ครูแดงย้ายมาโรงเรียนติวสอบได้ 11 เดือน

  • D. 

   ครูขาวลาศึกษาต่อภาคปกติเต็มเวลา

 • 7. 
  ประธานกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู ในสพท.คือใคร
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   รอง ผอ.เขต ที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่

  • D. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

 • 8. 
  กรณีครูไปช่วยราชการต่าง สพท.ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งย้าย
  • A. 

   ผอ.รร.ต้นสังกัด

  • B. 

   ผอ.รร.ที่ไปช่วยราชการ

  • C. 

   ผอ.เขต ต้นสังกัด

  • D. 

   เลขาธิการฯ กพฐ.

 • 9. 
  กรณีการย้ายในข้อใด ไม่มีในหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
  • A. 

   อยู่ร่วมกับคู่สมรส

  • B. 

   เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

  • C. 

   กรณีเจ็บป่วย

  • D. 

   ติดตามคู่สมรส

 • 10. 
  ผู้บริหารสามารถเขียนย้ายได้กี่ครั้งในรอบปีตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2552
  • A. 

   1 ครั้ง

  • B. 

   2 ครั้ง

  • C. 

   3 ครั้ง

  • D. 

   4 ครั้ง

 • 11. 
  ผู้บริหารตามข้อใดสามารถเขียนย้ายได้
  • A. 

   ผอ.ติวสอบย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ 11 เดือน

  • B. 

   ผอ.ติวสอบอยู่ระหว่างการศึกษาต่อเต็มเวลา

  • C. 

   ผอ.ติวสอบย้ายสังเปลี่ยนขณะที่มีอายุราชการเหลือ 1 ปี

  • D. 

   ผอ.ติวสอบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009

 • 12. 
  คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการย้ายของผู้บริหารที่ สพท.ตั้งขึ้นมีกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • C. 

   9 คน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 9 คน

 • 13. 
  ใครเป็นประธานพิจารณาการย้ายของผู้บริหารในสังกัด สพท.
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   ผู้ที่ ผอ.เขตมอบหมาย

  • C. 

   รองเลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 14. 
  ผอ.ติวสอบ เป็นผอ.โณงเรียนกลุ่มมัธยม ใครเป็นประธานพิจารณากลั่นกรองการย้ายของ ผอ.ติวสอบ
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผู้ที่ เลขาธิการ กพฐ.มอบหมาย

  • D. 

   รองเลาขาธิการ กพฐ.

 • 15. 
  ขนาดของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป

  • B. 

   โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 1ม500 - 2,499 คน

  • C. 

   โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 500 - 1,499 คน

  • D. 

   โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 499 คนลงมา

More Quizzes