ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 28 การรับนักเรียน ปี 2553

10 | Total Attempts: 542

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 28 การรับนักเรียน ปี 2553

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 28 การรับนักเรียน ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ให้ยึดแนวปฏิบัติเดิมของ
  • A. 

   ปี พ.ศ.2551

  • B. 

   ปีการศึกษา 2551

  • C. 

   ปี พ.ศ.2552

  • D. 

   ปีการศึกษา 2552

 • 2. 
  ปีการศึกษา 2553 การรับนักเรียน ชั้น ม.1 มีหลักปฏฺบัติอย่างไร
  • A. 

   สอบทั่วไป 50 % จับสลากเด็กในเขต 50 %

  • B. 

   สอบทั่วไป 40 % จับสลากเด็กในเขต 50 %

  • C. 

   สอบทั่วไป 50 % จับสลากเด็กในเขต 40 %

  • D. 

   สอบทั่วไป 40 % จับสลากเด็กในเขต 60 %

 • 3. 
  ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ในปีการศึกษา 2553 สอบวิชาใดบ้าง
  • A. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

  • B. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา

  • D. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 • 4. 
  วิชาใดในการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ที่ให้มีการทบทวนก่อนเพิ่มในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
  • A. 

   ศิลปะ

  • B. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา

  • C. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • D. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 5. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2553
  • A. 

   ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3-5 ปี

  • B. 

   ไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

  • C. 

   ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ

  • D. 

   มีผู้สมัครเกินให้ใช้การจับสลาก

 • 6. 
  ข้อใดปฏฺบัติไม่ถูกต้องในการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  • A. 

   ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ที่อยู่ในเขตบริการทุกคน

  • B. 

   ให้มีการสอบวัดความสามารถในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

  • C. 

   ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้

  • D. 

   กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนให้ใช้การจับสลาก

 • 7. 
  กรณีการรับนักเรียนชั้น ม.1 ที่ต้องมีการสอบคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นขอบจากใคร
  • A. 

   สมาคมผู้ปกครอง

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ข้อ ข และ ค ถูกต้อง

 • 8. 
  กรณีการรับนักเรียนชั้น ม.4 ให้รับนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีเกรดเฉลี่ยเท่าใด
  • A. 

   2.0

  • B. 

   2.5

  • C. 

   2.6

  • D. 

   3.0

 • 9. 
  กรณีรับนักเรียนชั้น ม.4 ถ้ากำหนดเกรดเฉลี่ยเท่าใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษาก่อน
  • A. 

   2.5

  • B. 

   2.8

  • C. 

   3.0

  • D. 

   3.5

 • 10. 
  โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีอัตราส่วนการรับนักเรียนทั่วไป ต่อ โควต้า ตามข้อใด
  • A. 

   20 : 80

  • B. 

   80 : 20

  • C. 

   60 : 40

  • D. 

   40 : 60