ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 28 การรับนักเรียน ปี 2553

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 28 การรับนักเรียน ปี 2553

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 28 การรับนักเรียน ปี 2553กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ให้ยึดแนวปฏิบัติเดิมของ
  • A. 

   ปี พ.ศ.2551

  • B. 

   ปีการศึกษา 2551

  • C. 

   ปี พ.ศ.2552

  • D. 

   ปีการศึกษา 2552

 • 2. 
  ปีการศึกษา 2553 การรับนักเรียน ชั้น ม.1 มีหลักปฏฺบัติอย่างไร
  • A. 

   สอบทั่วไป 50 % จับสลากเด็กในเขต 50 %

  • B. 

   สอบทั่วไป 40 % จับสลากเด็กในเขต 50 %

  • C. 

   สอบทั่วไป 50 % จับสลากเด็กในเขต 40 %

  • D. 

   สอบทั่วไป 40 % จับสลากเด็กในเขต 60 %

 • 3. 
  ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ในปีการศึกษา 2553 สอบวิชาใดบ้าง
  • A. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

  • B. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา

  • D. 

   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 • 4. 
  วิชาใดในการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ที่ให้มีการทบทวนก่อนเพิ่มในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
  • A. 

   ศิลปะ

  • B. 

   สุขศึกษาและพลศึกษา

  • C. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • D. 

   ภาษาอังกฤษ

 • 5. 
  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2553
  • A. 

   ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3-5 ปี

  • B. 

   ไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

  • C. 

   ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ

  • D. 

   มีผู้สมัครเกินให้ใช้การจับสลาก

 • 6. 
  ข้อใดปฏฺบัติไม่ถูกต้องในการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  • A. 

   ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ที่อยู่ในเขตบริการทุกคน

  • B. 

   ให้มีการสอบวัดความสามารถในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์

  • C. 

   ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้

  • D. 

   กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนให้ใช้การจับสลาก

 • 7. 
  กรณีการรับนักเรียนชั้น ม.1 ที่ต้องมีการสอบคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นขอบจากใคร
  • A. 

   สมาคมผู้ปกครอง

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ข้อ ข และ ค ถูกต้อง

 • 8. 
  กรณีการรับนักเรียนชั้น ม.4 ให้รับนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีเกรดเฉลี่ยเท่าใด
  • A. 

   2.0

  • B. 

   2.5

  • C. 

   2.6

  • D. 

   3.0

 • 9. 
  กรณีรับนักเรียนชั้น ม.4 ถ้ากำหนดเกรดเฉลี่ยเท่าใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษาก่อน
  • A. 

   2.5

  • B. 

   2.8

  • C. 

   3.0

  • D. 

   3.5

 • 10. 
  โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีอัตราส่วนการรับนักเรียนทั่วไป ต่อ โควต้า ตามข้อใด
  • A. 

   20 : 80

  • B. 

   80 : 20

  • C. 

   60 : 40

  • D. 

   40 : 60