ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.และผอ.

12

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.และผอ.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒน ก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.และผอ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบัยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไข 2551 มาตราใดกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ
  • A. 

   ม.50

  • B. 

   ม.57

  • C. 

   ม.70

  • D. 

   ม.80

 • 2. 
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   160 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

  • C. 

   180 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

 • 3. 
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วยกี่ส่วน
  • A. 

   2 ส่วน

  • B. 

   3 ส่วน

  • C. 

   4 ส่วน

  • D. 

   5 ส่วน

 • 4. 
  จากข้อ 3 มีส่วนตามข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาสมรรถนะ การจัดทำผลงาน

  • B. 

   การพัฒนาสมรรถนะ การจัดทำและนำเสนอผลงาน

  • C. 

   การจัดทำและนำเสนอผลงาน

  • D. 

   การพัฒนาสมรรถนะ การทดลองปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

 • 5. 
  การพัฒนาสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   160 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

  • C. 

   162 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง

 • 6. 
  การจัดทำและนำเสนอผลงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   16 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง

  • C. 

   18 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 8. 
  การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในข้อใดใช้เวลามากที่สุด
  • A. 

   คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 9. 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการอบรมตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 163 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 164 ชั่วโมง

 • 10. 
  จากข้อ 9 ต้องผ่านการประเมินแต่ละส่วนตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 80

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

  • C. 

   ร้อยละ 90

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90

 • 11. 
  ระยะเวลาในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีเวลาตามข้อใด
  • A. 

   160 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

  • C. 

   180 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

 • 12. 
  ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในส่วนการพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อใดใช้เวลานานที่สุด
  • A. 

   คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง