ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.และผอ.

12 | Total Attempts: 785

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.และผอ.

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 27 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒน ก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.และผอ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ระเบัยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไข 2551 มาตราใดกำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ
  • A. 

   ม.50

  • B. 

   ม.57

  • C. 

   ม.70

  • D. 

   ม.80

 • 2. 
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   160 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

  • C. 

   180 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

 • 3. 
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วยกี่ส่วน
  • A. 

   2 ส่วน

  • B. 

   3 ส่วน

  • C. 

   4 ส่วน

  • D. 

   5 ส่วน

 • 4. 
  จากข้อ 3 มีส่วนตามข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาสมรรถนะ การจัดทำผลงาน

  • B. 

   การพัฒนาสมรรถนะ การจัดทำและนำเสนอผลงาน

  • C. 

   การจัดทำและนำเสนอผลงาน

  • D. 

   การพัฒนาสมรรถนะ การทดลองปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

 • 5. 
  การพัฒนาสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   160 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

  • C. 

   162 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง

 • 6. 
  การจัดทำและนำเสนอผลงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   16 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง

  • C. 

   18 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 8. 
  การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในข้อใดใช้เวลามากที่สุด
  • A. 

   คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 9. 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการอบรมตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 140 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 163 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 164 ชั่วโมง

 • 10. 
  จากข้อ 9 ต้องผ่านการประเมินแต่ละส่วนตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 80

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

  • C. 

   ร้อยละ 90

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90

 • 11. 
  ระยะเวลาในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีเวลาตามข้อใด
  • A. 

   160 ชั่วโมง

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง

  • C. 

   180 ชั่วโมง

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

 • 12. 
  ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในส่วนการพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อใดใช้เวลานานที่สุด
  • A. 

   คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์

  • B. 

   ภาวะผู้นำทางวิชาการ

  • C. 

   การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา

  • D. 

   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Back to Top Back to top