ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

17

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอล อฮอล์ พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   13 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   14 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   13 มีนาคม 2551

  • D. 

   14 มีนาคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 2550 ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   มาตรา 29

  • B. 

   มาตรา 41

  • C. 

   มาตรา 42

  • D. 

   มาตรา 45

 • 3. 
  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" หมายความว่าอย่างไร
  • A. 

   เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

  • B. 

   สุราตามกฏหมายว่าด้วยสุรา

  • C. 

   สุราและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

  • D. 

   เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต่อประสาท

 • 4. 
  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 "ขาย" หมายความถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   จำหน่าย

  • B. 

   จ่าย

  • C. 

   แจก

  • D. 

   แลกเปลี่ยน

  • E. 

   มอบให้

 • 5. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • E. 

   ข้อ ก และ ข ถูก

 • 6. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สังคมศาสตร์

  • B. 

   กฎหมาย

  • C. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   รัฐศาสตร์

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
  • A. 

   กำหนดนโยบาย แผนงาน

  • B. 

   บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • C. 

   ติดตามประเมินผลตรวจสอบการดำเนินงาน

  • D. 

   ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 • 8. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • D. 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 9. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   4 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   6 คน

 • 10. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณกี่แห่ง
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 11. 
  สถานที่ในข้อใดสามารถจำหน่สยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตาม พรบ.นี้
  • A. 

   วัด

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   สโมสรร้านค้าของราชการ

  • D. 

   หอพัก

 • 12. 
  ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุตามข้อใดตาม พรบ.นี้
  • A. 

   อายุต่ำกว่า 18 ปี

  • B. 

   อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   อายุต่ำกว่า 20 ปี

  • D. 

   อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • 13. 
  ผู้ใดผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 14. 
  ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 29 และมาตรา 30 (2) มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่น บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่น บาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 15. 
  โทษสูงสุดของผู้ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คือข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 16. 
  หากถูกลงโทษตามข้อ 15 แล้วยังไม่หยุดกระทำผิดจะถูกปรับไม่เกินวันละกี่บาท
  • A. 

   2,000 บาท

  • B. 

   10,000 บาท

  • C. 

   20,000 บาท

  • D. 

   50,000 บาท

 • 17. 
  กรณีมีข้อขัดแย้งปฏิทินเบียร์ หากคุณลูกเกตุไม่ยอมไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 20,000 บาท