ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

17 | Total Attempts: 1266

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 26 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอล อฮอล์ พ.ศ.2551กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   13 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   14 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   13 มีนาคม 2551

  • D. 

   14 มีนาคม 2551

 • 2. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ 2550 ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   มาตรา 29

  • B. 

   มาตรา 41

  • C. 

   มาตรา 42

  • D. 

   มาตรา 45

 • 3. 
  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" หมายความว่าอย่างไร
  • A. 

   เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

  • B. 

   สุราตามกฏหมายว่าด้วยสุรา

  • C. 

   สุราและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

  • D. 

   เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต่อประสาท

 • 4. 
  ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 "ขาย" หมายความถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   จำหน่าย

  • B. 

   จ่าย

  • C. 

   แจก

  • D. 

   แลกเปลี่ยน

  • E. 

   มอบให้

 • 5. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • E. 

   ข้อ ก และ ข ถูก

 • 6. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สังคมศาสตร์

  • B. 

   กฎหมาย

  • C. 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   รัฐศาสตร์

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
  • A. 

   กำหนดนโยบาย แผนงาน

  • B. 

   บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • C. 

   ติดตามประเมินผลตรวจสอบการดำเนินงาน

  • D. 

   ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 • 8. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายรัฐมนตรี

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • D. 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 9. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   4 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   6 คน

 • 10. 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณกี่แห่ง
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 11. 
  สถานที่ในข้อใดสามารถจำหน่สยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตาม พรบ.นี้
  • A. 

   วัด

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   สโมสรร้านค้าของราชการ

  • D. 

   หอพัก

 • 12. 
  ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุตามข้อใดตาม พรบ.นี้
  • A. 

   อายุต่ำกว่า 18 ปี

  • B. 

   อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   อายุต่ำกว่า 20 ปี

  • D. 

   อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • 13. 
  ผู้ใดผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 14. 
  ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 29 และมาตรา 30 (2) มีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่น บาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่น บาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 15. 
  โทษสูงสุดของผู้ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คือข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 16. 
  หากถูกลงโทษตามข้อ 15 แล้วยังไม่หยุดกระทำผิดจะถูกปรับไม่เกินวันละกี่บาท
  • A. 

   2,000 บาท

  • B. 

   10,000 บาท

  • C. 

   20,000 บาท

  • D. 

   50,000 บาท

 • 17. 
  กรณีมีข้อขัดแย้งปฏิทินเบียร์ หากคุณลูกเกตุไม่ยอมไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

Back to Top Back to top