ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

11 | Total Attempts: 1018

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จะเริ่มใช้เป็นทางการในปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2551

  • B. 

   พ.ศ.2552

  • C. 

   พ.ศ.2553

  • D. 

   พ.ศ.2554

 • 2. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้มีการปรับลดตารางสอนชั้นใดเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ป.1-ป.3

  • B. 

   ป.3-ป.6

  • C. 

   ม.1-ม.6

  • D. 

   ป.1-ม.6

 • 3. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542 ที่ใช้อยู่มีกี่ตัวชี้วัด
  • A. 

   2,165 ตัวชี้วัด

  • B. 

   2,169 ตัวชี้วัด

  • C. 

   3,500 ตัวชี้วัด

  • D. 

   4,000 ตัวชี้วัด

 • 4. 
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ทุกโรงเรียนต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไว้กี่ส่วนเพื่อรอบรับหลักสูตรแกนกลาง 2551
  • A. 

   2 ส่วน

  • B. 

   3 ส่วน

  • C. 

   4 ส่วน

  • D. 

   5 ส่วน

 • 5. 
  จากข้อ 4 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน

  • B. 

   แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่นอกโรงเรียน

  • C. 

   แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 6. 
  ข้อใดจัดเป็นการคิดวิเคราะห์ระดับสูง
  • A. 

   การค้นหา

  • B. 

   การสำรวจ

  • C. 

   การเปรียบเทียบ

  • D. 

   การวิเคราะห์คำนิยาม

 • 7. 
  การคิดวิเคราะห์ระดับพื้นฐาน ควรเริ่มตั้งแต่ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้น 1

  • B. 

   ช่วงชั้น 2

  • C. 

   ช่วงชั้น 1-2

  • D. 

   สอนทุกช่วงชั้น

 • 8. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ มาตรการรองรับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   การเขียนเรียงความ

  • B. 

   การย่อความ

  • C. 

   ลดตัวชี้วัดมาตรฐาน

  • D. 

   คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

 • 9. 
  ควรให้ความสำคัญกับครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษา ควรเริ่มตั้งแต่ระดับใด
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   อนุบาลถึงประถมศึกษา

  • C. 

   อนุบาลถึง ม.ปลาย

  • D. 

   ปฐมวัย ถึง ม.ปลาย

 • 10. 
  จากข้อ 9 การแนะแนวที่จะต้องเริ่มอย่างจริงจังที่จะช่วยให้เขาค้นหาความถนัดความต้องการที่แท้จริง คือระดับใด
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   อนุบาล

  • C. 

   ป.6

  • D. 

   ม.1

 • 11. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   โรงเรียนต้นแบบเริ่มใช้ ปี พ.ศ.2552

  • B. 

   โรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้ ปี พ.ศ.2553

  • C. 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใช้ในระดับ ป.1-ป.6

  • D. 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใช้ในระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4