ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

11

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 24 การใช้หลักสูตรแกนกลาง 51กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จะเริ่มใช้เป็นทางการในปีใด
  • A. 

   พ.ศ.2551

  • B. 

   พ.ศ.2552

  • C. 

   พ.ศ.2553

  • D. 

   พ.ศ.2554

 • 2. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้มีการปรับลดตารางสอนชั้นใดเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ป.1-ป.3

  • B. 

   ป.3-ป.6

  • C. 

   ม.1-ม.6

  • D. 

   ป.1-ม.6

 • 3. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542 ที่ใช้อยู่มีกี่ตัวชี้วัด
  • A. 

   2,165 ตัวชี้วัด

  • B. 

   2,169 ตัวชี้วัด

  • C. 

   3,500 ตัวชี้วัด

  • D. 

   4,000 ตัวชี้วัด

 • 4. 
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ทุกโรงเรียนต้องเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไว้กี่ส่วนเพื่อรอบรับหลักสูตรแกนกลาง 2551
  • A. 

   2 ส่วน

  • B. 

   3 ส่วน

  • C. 

   4 ส่วน

  • D. 

   5 ส่วน

 • 5. 
  จากข้อ 4 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน

  • B. 

   แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่นอกโรงเรียน

  • C. 

   แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่

  • D. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 6. 
  ข้อใดจัดเป็นการคิดวิเคราะห์ระดับสูง
  • A. 

   การค้นหา

  • B. 

   การสำรวจ

  • C. 

   การเปรียบเทียบ

  • D. 

   การวิเคราะห์คำนิยาม

 • 7. 
  การคิดวิเคราะห์ระดับพื้นฐาน ควรเริ่มตั้งแต่ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้น 1

  • B. 

   ช่วงชั้น 2

  • C. 

   ช่วงชั้น 1-2

  • D. 

   สอนทุกช่วงชั้น

 • 8. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ มาตรการรองรับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   การเขียนเรียงความ

  • B. 

   การย่อความ

  • C. 

   ลดตัวชี้วัดมาตรฐาน

  • D. 

   คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

 • 9. 
  ควรให้ความสำคัญกับครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษา ควรเริ่มตั้งแต่ระดับใด
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   อนุบาลถึงประถมศึกษา

  • C. 

   อนุบาลถึง ม.ปลาย

  • D. 

   ปฐมวัย ถึง ม.ปลาย

 • 10. 
  จากข้อ 9 การแนะแนวที่จะต้องเริ่มอย่างจริงจังที่จะช่วยให้เขาค้นหาความถนัดความต้องการที่แท้จริง คือระดับใด
  • A. 

   ปฐมวัย

  • B. 

   อนุบาล

  • C. 

   ป.6

  • D. 

   ม.1

 • 11. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   โรงเรียนต้นแบบเริ่มใช้ ปี พ.ศ.2552

  • B. 

   โรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้ ปี พ.ศ.2553

  • C. 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใช้ในระดับ ป.1-ป.6

  • D. 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใช้ในระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4

More Quizzes